Nov uspeh PSS! Upravičenost policistov NDM do izplačila razlike v plači zaradi opravljanja nalog delovnega mesta višji policist – obvestilo o ugodilnem sklepu delodajalca

Obveščamo vas, da smo v Policijskem sindikatu Slovenije (v nadaljevanju: PSS), uspeli z zahtevo za odpravo kršitev pravic iz delovnega razmerja pri delodajalcu, s katero smo zahtevali, da se policistom NDM, ki stalno opravljajo naloge delovnega mesta višji policist, skladno s sodno prakso, prizna pravica do razlike v plači med dejansko izplačano plačo in plačo, ki bi jo morali prejeti zaradi opravljanja vseh del in nalog na višje vrednotenem delovnem mestu višji policist.

Članica PSS je 20. 3. 2019, s koriščenjem zavarovanja pravne zaščite ARAG, po pooblaščeni odvetniški pisarni, vložila zahtevo za odpravo kršitev pravic iz delovnega razmerja. V zahtevi je navedla, da je od 1. 7. 2018 dalje opravlja delo in naloge delovnega mesta višji policist. Zahtevo smo utemeljili s tem, da v navedenem obdobju ni opravljala nalog svojega delovnega mesta, tj. delovno mesto policist SR – NDM, temveč je vseskozi opravljala naloge delovnega mesta višji policist, saj je stalno opravljala mejno kontrolo na mejnih prehodih.  

Zahteva za odpravo kršitev pravic iz delovnega razmerja je bila utemeljena.

Po stališču ustaljene sodne prakse je delavec, ki po odredbi delodajalca  opravlja  dela  na drugem, zahtevnejšem delovnem mestu, upravičen do plačila za to delo. Pravno podlago za taksen denarni zahtevek daje delavcu 44. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki  določa,  da  mora  delodajalec  delavcu  zagotoviti  ustrezno  plačilo  za opravljanje dela v skladu z določbami 126. do 130., 133. do 135. in 137. člena tega zakona. Do plačila po dejanskem delu so upravičeni tudi javni uslužbenci, katerih sistem plač je urejen v Zakonu o  sistemu plač  v javnem  sektorju (ZSPJS), saj se tudi zanje, v skladu z določbami Zakona o javnih uslužbencih (ZJU), subsidiarno uporabljajo določbe ZDR-1.

Ključno za ugotovitev utemeljenosti izplačila razlike v plači pa je tudi dejstvo, da je članica opravljala vse naloge zahtevnejšega delovnega mesta in ne le posamezne naloge, ki so podobne oziroma spadajo v delokrog zahtevnejšega delovnega mesta.

Na podlagi podrobno obrazložene in utemeljene zahteve članice za odpravo kršitev pravic iz delovnega razmerja je bilo s strani delodajalca potrjeno, da je članica v celotnem obdobju od 1. 7. 2018 dalje opravljala dela in naloge delovnega mesta višji policist, čeprav je bila formalno zaposlena na delovnem mestu policist SR – NDM. Članica je bila namreč z razporedom dela vedno razporejena na opravljanje nalog predvidenih za delovno mesto višji policist, pri  čemer  je izvajala tudi vse policijske postopke na mejnih prehodih,  kot  je  določeno  v  nacionalni zakonodaji, z mednarodnimi pogodbami in s pravom Evropske unije. Bistvena je tudi ugotovitev, da je članica opravljala vse naloge (ne le nekaterih), ki  so določene za delovno mesto višji policist.

Upoštevaje ugotovljeno in dejstvo, da je bil za delovno mesto višji policist v obdobju od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 določen 26. izhodiščni plačni razred, od 1. 1. 2019 dalje pa je za navedeno delovno mesto določen 27. izhodiščni plačni razred, je članica v obdobju od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018, zaradi uvrstitve njenega delovnega mesta policist SR – NDM v 23. oz. 24. plačni razred, upravičena do izplačila razlike v plači, in sicer je v obdobju od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 upravičena do izplačila razlike v placi med 23. in 26. plačnim razredom, v obdobju od 1. 1. 2019 do 20. 3. 2019 pa do izplačila razlike v placi med 24. in 27. plačnim razredom.

Seznanjamo vas, da gre za prvi izdan sklep delodajalca, ki bo pomembno vplival tudi na odločitve v vseh ostalih primerih vloženih zahtev za odpravo kršitev pravic iz delovnega razmerja, ki se nanašajo na ustrezno vrednotenje dela.

S tem v PSS aktivno izpolnjujemo zavezo, ki smo jo podali članom PSS na delovnih mestih policist SR – NDM, ki v letu 2018, na podlagi prehoda v višješolski sistem, niso bili prevedeni na delovna mesta v VI. tarifnem razredu, da bomo v vseh primerih, ko bo ugotovljeno, da člani opravljajo naloge predvidene za delovno mesto višji policist, zahtevali izplačilo razlike v plači med delovnim mestom policist SR – NDM in delovnim mestom višji policist.

Zato najprej pozivamo vse člane in članice na delovnih mestih policist SR – NDM, ki stalno opravljate mejno kontrolo na mejnih prehodih (PMP) in zahteve za odpravo kršitev pravic iz delovnega razmerja še niste podali, da se obrnete na info@pss-slo.org , kjer boste prejeli nadaljnje napotke za uveljavitev pravic. 

Vse ostale člane na delovnih mestih policist SR – NDM, ki delo opravljate na zeleni meji oz. na drugih policijskih enotah (PP) pa obveščamo, da z vlaganjem zahtevkov še nekoliko počakate, saj so zahtevki z nekoliko drugačno vsebino opravljanja nalog že vloženi, vendar še ni znana odločitev delodajalca. Ko bo ta znana, vas bomo obveščali o nadaljnjem postopanju.

S spoštovanjem, 

Radivoj Uroševič
PREDSEDNIK