CKEDU – seznanitev z osebnimi podatki posameznega javnega uslužbenca – zahteva za pojasnilo

Policijski sindikat Slovenije je na delodajalca (MNZ in Policija) naslovil spodnjo zahtevo za pojasnilo v zvezi seznanitev z osebnimi podatki posameznega javnega uslužbenca.

Spoštovani,

Na podlagi 22. e in 22. j člena Kolektivne pogodbe za policiste (Uradni list RS, št. 41/12, 97/12, 41/14, 22/16, 22/16) in 203. člena ZDR-1 vas pozivamo, da nam posredujete pojasnilo glede seznanitve JU s podatki CKEDU.

Policijski sindikat Slovenije (v nadaljevanju: PSS) je v zadnjih dneh prejel več vprašanj članov glede seznanitve JU s podatki v CKEDU in podpisovanjem natisnjenih obrazcev CKE.

Kot ste navedli že v dopisih navedenih v zvezi tega dokumenta, Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT-B, 2/04 – ZDSS-1, 50/04 – ZPol-C, 23/05, 62/05 – odl. US, 75/05 – odl. US, 113/05, 21/06 – odl. US, 68/06 – ZSPJS-F, 131/06 – odl. US, 33/07, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 63/13 – ZS-K) v svojem 46., 47. in 49. členu predvideva kdo in kakšne podatke o JU lahko pridobiva, obdeluje itd.

Pozivamo vas, da nam sporočite zakonsko podlago, na podlagi katere je potrebno z rokom določeno zbiranje osebnih podatkov JU na podlagi pripravljenih obrazcev CKE tudi od zaposlenih, ki za vpogled v CKE niso zaprosili oz. tega zahtevali, pridobiti povratno potrjene obrazce CKE.

Glede na način zbiranja oz. preverjanja podatkov CKE nam nadalje pojasnite, kako je poskrbljeno za varnost osebnih podatkov JU glede na določila Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP 1, Uradni list RS, št. 86/04, 113/05 – ZInfP, 51/07 – ZUstS-A, 67/07) in Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Od članov PSS namreč prejemamo informacije, da so obrazci CKE praviloma že natisnjeni in se nahajajo v pisarnah vodij NOE, pri čemer obstaja možnost vpogleda v osebne podatke članov tudi osebam, ki za to niso pooblaščene.

Nadalje opozarjamo, da so na obrazcih CKE navedeni tudi podatki, starejši od 10 let, zato pričakujemo pojasnilo ali so le-ti dejansko potrebni, glede na to, da je večino teh ( npr. ocene JU ) že uveljavljenih (npr. z napredovanji v nazive oz. plačne razrede) in zato po naši oceni hramba slednjih ni več potrebna. Glede na navedeno nam pojasnite ali je hramba oz. zbiranje in obdelovanje takšnih osebnih podatkov skladna z ZVOP-1 in Uredbo EU?

Glede na to, da v svojih dopisih pojasnjujete, da se bodo obrazci CKE nahajali v personalni mapi JU, nas zanima tudi zakaj je to potrebno, glede na to, da je evidenca centralizirana že v elektronski obliki? Pričakujemo, da nam navedete razloge, zakaj je to potrebno, na kateri pravni podlagi se to izvaja in kako bodo, upoštevaje določbe ZVOP-1 in Uredbo EU, varovani osebni podatki JU.

V PSS ocenjujemo, da je problematika ustreznega varstva osebnih podatkov za članstvo PSS izjemnega pomena. Vpogledi v evidence osebnih podatkov so namreč občutljivo področje, na katerem so bili uslužbenci v preteklosti že podvrženi nadzoru informacijskega pooblaščenca in v primerih »neupravičenega« vpogleda (tudi v lastne evidence), za takšna dejanja obravnavani v prekrškovnih postopkih, v katerih so jim bile nemalokrat praviloma izrečene tudi visoke globe.

Odgovore na vprašanja pričakujemo v najkrajšem možnem času.

S spoštovanjem,

Rok Cvetko

PREDSEDNIK