Ohranjanje psihofizične aktivnosti – neizvajanje določb 57.a člena ZODPol – zahteva delodajalcu za pojasnila

Policijski sindikat Slovenije je na delodajalca z zvezi ohranjanja psihofizične aktivnosti oz. neizvajanje določb 57.a člena ZODPol naslovil spodnjo zahtevo za pojasnila.

Na podlagi 22. e. člena Kolektivne pogodbe za policiste (Uradni list RS, št. 41/12, 97/12, 41/14, 22/16, 22/16; v nadaljevanju KPP) ter 203. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13, 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZposS; v nadaljevanju ZDR-1), na vas naslavljamo zahtevo za podajo pisnega pojasnila glede izvajanja pravice do ohranjanja psihofizičnih aktivnosti za člane posadk policijskih zrakoplovov (pilote in tehnike letalce), policiste, ki opravljajo naloge policijskih potapljačev in policiste Specialne enote, ki opravljajo naloge s področja proti-bombne zaščite, sicer določene s kogentno določbo 57. a člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ; v nadaljevanju ZODPol).

Kot navedeno, ZODPol v 57.a členu določa, da članom posadk policijskih zrakoplovov (pilotom in tehnikom letalcem), policistom, ki opravljajo naloge policijskih potapljačev in policistom Specialne enote, ki opravljajo naloge s področja proti-bombne zaščite, pripada pravica, da jih delodajalec zaradi ohranjanja psihofizične sposobnosti za 15 dni na leto napoti na izvajanje posebnih aktivnosti za ohranjanje in obnavljanje psihofizičnih sposobnosti. Predmetna pravica je podrobneje urejena v Pravilniku o vrsti in obsegu posebnih aktivnosti za ohranjanje in obnavljanje psihofizičnih sposobnosti določenih policistov (Uradni list RS, št. 12/18; v nadaljevanju pravilnik).

Pravilnik v 5. členu skupno število dni aktivnosti za ohranjanje in obnavljanje psihofizičnih sposobnosti, ki jih določa ZODPol (15 dni) razdeli po sklopih na naslednje število dni za posamezne aktivnosti: 

  • (2 točka) Organizirane posebne aktivnosti se izvajajo praviloma pet delovnih dni in potekajo v objektih policije oziroma ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, ali objektih drugih državnih organov;
  • (3 točka) Individualne posebne aktivnosti se izvajajo praviloma tri delovne dni in so namenjene obvladovanju psihičnih obremenitev;
  • (4 točka) Zdraviliške aktivnosti se izvajajo praviloma sedem dni v določeni zdraviliški ustanovi ali drugi podobni organizaciji, s katero ministrstvo sklene pogodbo o nudenju strokovno vodenega programa. S pogodbo se opredelijo vrsta, obseg zdraviliških aktivnosti in pravice ter obveznosti policistov, ki so napoteni na zdraviliške aktivnosti (prenočišče, prehrana itd.).

Nadalje pravilnik v 10.  členu določa, da se upravičene javne uslužbence na predmetni program  napoti z odločbo, čas udeležbe na posebnih aktivnostih za ohranjanje in obnavljanje psihofizičnih sposobnosti pa se šteje kot redna delovna obveznost. Opredeljena je tudi izjema v primeru višje sile na strani delavca in pravica do uveljavljanja pravice v naslednjem koledarskem letu.

Skladno z 9. členom Pravilnika mora predlog letnega načrta udeležbe na posebnih oblikah aktivnosti iz 6., 7. in 8. člena pravilnika do konca marca za tekoče leto pripraviti notranja organizacijska enota policije, ki je pristojna za izobraževanje in usposabljanje, v sodelovanju z notranjimi organizacijskimi enotami policije, katerih policisti se bodo udeležili posebnih aktivnosti za ohranjanje in obnavljanje psihofizične sposobnosti. Pri tem upošteva kadrovsko razpoložljivost policistov v posamezni policijski enoti, varnostne razmere, delovne obveznosti, druge odsotnosti z dela in druge posebnosti, ki lahko vplivajo na opravljanje nalog policije. Ta letni  načrt udeležbe potrdi generalni direktor policije. Letni načrt udeležbe vsebuje termine izvedbe posebnih aktivnosti za ohranjanje in obnavljanje psihofizičnih sposobnosti, število udeležencev, nosilce aktivnosti in roke za izvedbo posameznih aktivnosti.

Tretji odstavek 9. člena pravilnika določa tudi izjemo v primeru varnostnih dogodkov ali nenačrtovanih delovnih obveznosti. V tem primeru lahko generalni direktor policije s sklepom začasno ustavi ali začasno omeji (ne pa ukine) napotitve na posebne aktivnosti iz tega pravilnika.

Na podlagi določb pravilnika je bila z dokumentom št. 604-302/2019/2 (263-07), z dne 4.3.2019 izdana Odločba o organizaciji in izvedbi strokovnega usposabljanja »Posebne aktivnosti za ohranjanje in obnavljanje psihofizičnih sposobnosti – FA022«. Odločba vsebuje razdelitev aktivnosti skladno s pravilnikom na tri sklope – na organizirane, individualne in na zdraviliške aktivnosti. V III. poglavju Odločbe so zelo jasno določeni roki za izvedbo posameznih aktivnosti, pri čemer je za zdraviliške aktivnosti pod točko »c« opredeljen rok za izvedbo pravice v obdobju september – november 2019.

Kot smo bili seznanjeni v PSS pa policistom, upravičenim do zdraviliških aktivnosti v trajanju 7 dni oz. 56 ur, ta aktivnost, kot eden izmed sklopov pravice do ohranjanja psihofizične aktivnosti,  do danes ni bila omogočena.

V PSS ugotavljamo, da skladno z 22. f členom  KPP  in 4. odstavkom 26. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT-B, 2/04 – ZDSS-1, 50/04 – ZPol-C, 23/05, 62/05 – odl. US, 75/05 – odl. US, 113/05, 21/06 – odl. US, 68/06 – ZSPJS-F, 131/06 – odl. US, 33/07, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 63/13 – ZS-K; v nadaljevanju ZJU), nismo bili obveščeni, da je bila spremenjena odločba, ki je interni Akt, ki bi drugače določala pravice in obveznosti iz delovnega razmerja. Zato vas pozivamo, da nam podate pisno pojasnilo zakaj, kdaj, kako in na kakšni pravni podlagi je prišlo do množične kršitve pravic iz delovnega razmerja ter kako boste te pravice odpravili. Dodajamo, da v skladu z ustaljeno sodno prakso, delodajalec z internimi akti javnemu uslužbencu ne more določati manj pravic kot jih določa zakon ali kolektivne pogodbe.

Ker gre v danem primeru za individualne pravice iz delovnega razmerja, smo v PSS našim članom že svetovali, da vložijo Zahteve za odpravo kršitev pravic iz delovnega razmerja po 24. členu ZJU. Slednje pa pomeni, da bo prišlo tudi do morebitnega oškodovanja javnih sredstev kot posledica nevestnega dela določenih javnih uslužbencev.

Glede na zgoraj navedeno vas pozivamo, da nam najkasneje v roku 15 dni od prejema predmetne zahteve pisno pojasnite, kako boste omogočili pravice iz naslova ohranjanja psihofizične aktivnosti, določene v 57.a členu ZODPol ter v 4. odstavku 5. člena Pravilnika glede napotitve na sedem dnevno zdraviliško aktivnost oz. kako in kdaj boste odpravili nezakonito stanje.