Javnemu uslužbencu v primeru preventivne izolacije pripada plača, kot bi jo prejel, če bi delal – sprejet predlog PSS

Preko Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS) smo v Policijskem sindikatu Slovenije (v nadaljevanju: PSS) med drugimi pripombami na Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo  (ZIUZEOP, UL RS 49-766/2020), predlagali tudi sprejetje  novega četrtega odstavka 70. člena (nadomestilo plače zaradi epidemije), in sicer: 

»(4) Javnemu uslužbencu, ki v času razglašene epidemije opravlja delo v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti oziroma v poklicu ali dejavnosti, ki je ključnega pomena pri preprečevanju in obvladovanju širjenja nalezljivih bolezni, in ne kaže znakov okuženosti z nalezljivo boleznijo COVID-19, lahko delodajalec zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja navedenih dejavnosti preventivno odredi ukrep izolacije na domu. Javnemu uslužbencu v primeru odrejene preventivne izolacije na domu pripada nadomestilo plače v višini 100% plače javnega uslužbenca. Predstojnik s sklepom določi čas ukrepa izolacije na domu ter način poziva javnemu uslužbencu, da se vrne na delo.«

V obrazložitvi smo zapisali, da omenjeni odstavek predlagamo zaradi ohranjanja zadostnega števila zaposlenih v službah, ki so ključnega pomena za varovanje zdravja in življenja ljudi oziroma ki so nujno potrebne za zajezitev epidemije (zdravstvo, policija, gasilci, vojska, reševalci, itd.). S tem se uredi pravna podlaga delodajalcu, da z ukrepom odreditve preventivne izolacije zdravim zaposlenim odredi izolacijo na domu. Skladno z Zakonom o nalezljivih boleznih je namreč ukrep izolacije določen kot eden izmed posebnih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni (10.člen), pa vendar je praksa pokazala, da dejanske pravne podlage za takšen ukrep naš delodajalec ni imel. Po našem mnenju je namreč prav ukrep odreditve izolacije za zdrave zaposlene s strani delodajalca ključen za obvladovanje zajezitve epidemije v tistih službah, ki opravljajo naloge, ki so ključnega pomena za varovanje zdravja in življenja ljudi. Na ta način se omogoča delodajalcu, da ohrani potrebno število zdravih zaposlenih za opravljanje nalog, če pride med ostalimi zaposlenimi do okužbe z nalezljivo boleznijo in posledičnih izolacij ali odrejenih karanten. Skladno s tem pa je potrebno določiti tudi plačilo za vse tiste, ki jim je na ta način odrejena preventivna izolacija. Ob tem velja poudariti, da ti zaposleni niso na čakanju na delu, prav tako dela ne opravljajo od doma, saj delovni proces nemoteno teče, zaradi česar morajo biti upravičeni do 100% nadomestila plače. Gre za začasen oz. občasen ukrep, z uporabo katerega je mogoče nadomestiti zadostno število zaposlenih v primeru, da bi prišlo do večjega števila okužb. Samo tako je namreč mogoče ohraniti zadostno število zdravih zaposlenih, ki so za zajezitev epidemije nujno potrebni pri izvajanju nalog povezanih z obvladovanjem in preprečevanjem širjenja nalezljive bolezni. 

Kljub vloženim naporom omenjen predlog v prvem svežnju ukrepov za omilitev epidemije COVID-19 ni bil sprejet. 

Ne glede na to smo v PSS vztrajali, da je omenjen predlog nujno potrebno uvrstiti v drugi del svežnja ukrepov za omilitev epidemije COVID-19, zato smo ponovno podali predlog, da se omenjena določba uvrsti v Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A).

S ponosom vam sporočamo, da so predlagatelji ZIUZEOP-A sledili namenu našega predloga in v besedilo dodali nov četrti odstavek 70. člena (nadomestilo plače zaradi epidemije), ki se glasi:

»(4) Če je javnemu uslužbencu odrejena karantena zaradi rizičnega stika v času opravljanja dela in v primeru preventivne izolacije, ki ju pisno odredi delodajalec oziroma predstojnik, pripada javnemu uslužbencu plača, ki bi jo prejel, če bi delal, v primeru začasne zadržanosti od dela zaradi okužbe pri opravljanju dela pa znaša nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela 100 odstotkov osnove, ki je določena za obračun nadomestila za čas odsotnosti zaradi bolezni. Preventivna izolacija iz tega odstavka pomeni, da zaradi zagotavljanja nemotenega delovnega procesa delodajalec oziroma predstojnik pisno napoti zdravega javnega uslužbenca v izolacijo.« 

V PSS smo ponovno dobili potrditev, da se z vztrajnostjo, trudom, strokovnimi argumenti in konstruktivnim sodelovanjem da doseči za zaposlene več, zato bomo tudi v prihodnje svoje znanje in trud usmerjali v dobrobit naših članov in zaposlenih, še zlasti na ekonomskem, socialnem in delovno pravnem področju.