Izplačana nadomestila za uporabo lastnih oblačil članom PSS

NOV IZJEMEN USPEH PSS! Sklenjena poravnava med delodajalcem in člani PSS, OPS CVZ zaradi posledic nezagotovitve civilne službene obleke v letih 2015 in 2016 – obvestilo

Obveščamo vas, da smo v Policijskem sindikatu Slovenije (PSS) uspeli z zahtevkom, s katerim smo za javne uslužbence, članice in člane PSS, OPS CVZ, ki so v letih 2015 in 2016 opravljali naloge na področju varovanja in so zasedali neuniformirana delovna mesta v Policiji in jim delodajalec ni  zagotovil  posameznih  delov civilne službene obleke, kot je to določal Akt o notranji organizaciji, sistemizaciji delovnih mestih in nazivih v Policiji, zahtevali, da delodajalec vsakemu upravičenemu članu izplača denarno nadomestilo za uporabo lastnih civilnih oblek v službene namene za ti dve leti z zakonskimi zamudnimi obrestmi oz. protivrednosti posameznih delov civilne službene obleke, ki jih v spornem obdobju niso prejeli ter povrne stroške postopka skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. 

PSS je z OPS CVZ s koriščenjem zavarovanja pravne zaščite ARAG preko pooblaščene odvetniške družbe, za članice in člane PSS, že leta 2018 vložil zahtevo za odpravo kršitev pravic iz delovnega razmerja, v letu 2020 pa še pritožbo zaradi molka organa. Tekom postopka je bilo ugotovljeno, da članom ne pripada nadomestilo za uporabo lastnih oblačil, nesporno pa so upravičeni do izplačila protivrednosti posameznih delov civilne službene obleke, ki jih v spornem obdobju niso prejeli, pa bi jih morali. 

Z delodajalcem je bil zato 16. 4. 2020 podpisan dogovor o poravnavi škode upravičenim javnim uslužbencem, članom, zaposlenim v GPU CVZ. Delodajalec se je s predmetnim dogovorom zavezal, da kot povračilo škode zaradi kršitev pravic iz delovnega razmerja iz naslova ne-zagotovitve civilne službene obleke za leti 2015 in 2016, upravičenim javnim uslužbencem, članom PSS, plača protivrednost posameznih delov civilne obleke, ki bi jim pripadala v letu 2015 in 2016 in sicer: 

  • vsakemu upravičenemu članu znesek glavnice v višini, kot je določena na podlagi preglednice pripadajoče civilne obleke v letu 2015 in 2016 in
  • vsakemu upravičenemu članu zakonske zamudne obresti od zneska glavnice, od dneva vložitve zahtevka, to je od 24. 4. 2018, do dneva plačila, vse na transakcijske račune javnih uslužbencev – članov. 

Z velikim zadovoljstvom vas obveščamo, da je bil predmetni dogovor realiziran 15. 5. 2020, ko so upravičeni člani na transakcijske račune prejeli nakazila v zneskih od 150 do 500 evrov. 

Ponovno se je pokazalo, da je pravna pomoč članom PSS vseobsegajoča in učinkovitejša, ker celovito obravnava vse vidike kršitev pravic zaposlenih. Zato vse posameznike, ki morda še niste naši člani vabimo, da se nam pridružite in z včlanitvijo, poleg drugih pravic in ugodnosti, pridobite tudi najširšo in najcelovitejšo pravno zaščito, ki jo je mogoče razširiti tudi na vaše družinske člane. Naj vas spomnimo na le nekaj najodmevnejših zadev izpeljanih s pravno zaščito ARAG: izplačila nadur v referenčnih obdobjih članom PSS in dosežena nova – ugodnejša sodna praksa, pravica do višjih plač policistov NDM, štetje usposabljanja v napredovalno obdobje, pravica do napredovanja z upoštevanjem pridobljenih letnih ocen… itd.