Domnevna previsoka izplačila plač kandidatom za policiste – nujno opozorilo

Obveščamo vas, da smo z Ministrstva za notranje zadeve prejeli dokument pod gornjo številko, v katerem navajajo: 

»V zvezi s sodbo Vrhovnega sodišča RS opr. št. VII Ips 195/2018 z dne 10. 9. 2019, s katero je sodišče odločilo, da se obdobje usposabljanja kandidatov za policiste za varovanje zunanje meje EU všteva v napredovalno obdobje in dopisa Policije, št. 100-1525/2019/2, 5. 12. 2019, s katerim je bila sprejeta odločitev, da se za prve tri generacije policistov, ki so se v letu 2007 in 2008 usposabljali na delovnem mestu “kandidat za policista EU” preveri morebitno izpolnjevanje pogojev za napredovanje, vas obveščamo, da je bilo za policiste, ki so se v navedenem obdobju usposabljali na delovnem mestu “kandidat za policista EU” izvedeno preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje.

Za policiste, pri katerih je ugotovljeno, da je bila v nasprotju s tretjim odstavkom 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18, v nadaljevanju ZSPJS), v obdobju od 1. 4. 2014 dalje izplačana previsoka ali prenizka plača so pripravljeni ustrezni aneksi k pogodi o zaposlitvi.

Policisti so za plače od novembra 2014 dalje, za obdobja, ko jim je bila izplačana nižja plača kot bi jim pripadala, upravičeni do obračuna bruto razlik v plači med že izplačano plačo in zakonito določeno plačo in izplačila ustreznih neto zneskov, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo za plače od novembra 2014 do oktobra 2016 od dne 5. 12. 2016 dalje do plačila, za plače od novembra 2016 naprej pa od dneva zapadlosti posamezne plače dalje do plačila. Neto razlika v plači med izplačano in zakonito določeno plačo, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, bo policistom izplačana po podpisu aneksa k pogodbi o zaposlitvi.

Policistom bo za obdobja, ko jim je bila izplačana višja plača, kot bi jim pripadala, po podpisu aneksa v podpis ponujen pisni dogovor o vračilu preveč izplačanih plač v skladu s 3.a členom ZSPJS.«

Seveda pozdravljamo odločitev delodajalca, da popravi svoje napake in vsem zaposlenim,  ki jim je bila na podlagi sodbe izplačana nižja plača, kot bi jim pripadala, izplača dolgovani znesek, skupaj s pripadajočimi obrestmi.

Nikakor pa ne moremo pristati na predlog MNZ, da se vsem zaposlenim, ki jim je bila zaradi napake delodajalca izplačana previsoka plača, v podpis ponudi aneks ter nato pisni dogovor o vračilu preveč izplačanih plač. V skladu s sodno prakso (sodba Vrhovnega sodišča, VIII Ips 256/2016) namreč javnemu uslužbencu ni potrebno vrniti preveč izplačanih plač v primeru, ko je bila javnemu uslužbencu v pogodbi o zaposlitvi določena previsoka plača glede na določbe predpisov. Vrhovno sodišče je odločilo, da delodajalec v tem primeru ne more zahtevati vračila preveč izplačanih zneskov, saj je krivda na strani delodajalca in njegovih strokovnih služb. 

Vsem zaposlenim, ki bi jim bil ponujen v podpis tak aneks in dogovor svetujemo, da tega ne podpišejo.  Vse člane PSS pozivamo, da nam v primeru, da takšne dokumente prejmete, le-te skenirate in pošljete na e-naslov info@pss-slo.org, kjer bomo zadeve preverili in vam nudili ustrezno pomoč.