Dodatek za izmensko delo – vložitev kolektivnega delovnega spora

Obveščamo vas, da se je na Policijski sindikat Slovenije (PSS) v zadnjih dneh obrnilo več članov in nas obvestilo, da so se v nekaterih enotah pojavili obrazci za vlaganje individualnih zahtevkov za varstvo pravic iz delovnega razmerja, katerih avtor ni PSS in se nanašajo na plačilo razlike dodatka za izmensko delo, na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 20/2020, z dne 10. 11. 2020, v povezavi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 399/2019, z dne 21. 11. 2019. Obe predmetni sodbi sta bili predmet individualnega spora, ki ga je vodil član PSS.

Članom PSS sporočamo, da iz razlogov navedenih v nadaljevanju tega obvestila ni potrebno vlagati nepreverjenih,  pravno nedorečenih in nezavarovanih zahtevkov, saj bo o pravici do plačila razlike dodatka za izmensko delo odločalo Delovno in socialno sodišče v kolektivnem sporu, ki ga vodi PSS. 

PSS vložil kolektivni delovni spor!

PSS je za vse zaposlene v MNZ z organoma v sestavi že v mesecu marcu vložil kolektivni delovni spor, ki se nanaša na plačilo razlike dodatka za izmensko delo in s tem zavaroval pravice zaposlenih na način, da je za pet let nazaj pretrgal zastaralna obdobja. 

Kot ste seznanjeni, je PSS že 11.12.2020 na MNZ posredoval poziv s katerim je ministra za notranje zadeve, g. Aleša Hojsa in takratnega v.d. generalnega direktorja policije, g. Andreja Juriča pozval k  odpravi kršitev pravic iz delovnega razmerja. Slednje na način, da vsem uslužbencem (pravilno) izplačajo dodatek za izmensko delo, upoštevaje stališče Vrhovnega sodišča iz zgoraj omenjene sodbe. 

Na predmetni poziv je MNZ podalo nejasen odgovor, ki je botroval novi zahtevi PSS, podani 14.1.2021,  s katero so bili predstavniki delodajalca pozvani na podajo izjave o pretrganju zastaranja za vse zahtevke policistov za dodatek za izmensko delo za čas od 1. 1. 2016 dalje. Na takšen način bi bilo mogoče popraviti nastalo protipravno stanje za vse uslužbence, ki so bili v zadnjih petih letih oškodovani pri obračunu in plačilu dodatka za izmensko delo, saj njihovi zahtevki ne bi zastarali, četudi bi delodajalec individualne sklepe izdajal kasneje. Delodajalska stran je bila tudi jasno opozorjena, da bo v primeru, da v postavljenem roku ne bodo dana zahtevana zagotovila, za zaščito pravic vseh uslužbencev in pretrganja zastaranja, vložen predlog na pristojno sodišče.   

Kaj zahtevamo v kolektivnem delovnem sporu?

PSS v vloženi tožbi zahteva, da je delodajalec dolžan za čas od 1. 2. 2016 naprej vsem uslužbencem, ki so delo opravljali v popoldanski izmeni od 12. ure dalje oz. so delali v dvanajst urni izmeni, ki se je pričela pred 12. uro, obračunati dodatek za izmensko delo v višini 7% urne postavke osnovne plače, za vse opravljene ure od 12. ure dalje, v primeru dvanajst urne izmene, ki se je začela pred 12. uro, pa za vse opravljene ure v dvanajsturni izmeni. Od obračunanega zneska mora delodajalec obračunati prispevke in davke ter plačati vsakokratni mesečni neto znesek skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od vsakega 6. dne v mesecu za pretekli mesec dalje do plačila. 

Državno odvetništvo pravice uslužbencem ne priznava!

Državno odvetništvo je na kolektivni spor že odgovorilo in prereka izplačilo. To pomeni, da te pravice uslužbencem MNZ z organoma v sestavi ne priznava. Končno odločitev bo zato sprejelo sodišče v sporu, ki na podlagi predloga PSS že poteka. 

O odločitvah sodišča v predmetnem sporu vas bomo obveščali.