Oviranje sindikalnega obveščanja zaposlenih – obvestilo

Kot smo vas že obveščali v skupnem dokumentu PSS in SPS, dne 25.10.2021 in v dokumentu PSS št. PSS-15/2021-283, z dne 14.12.2021, je generalni direktor policije obema sindikatoma naložil obveznost, da morata vse dokumente, ki jih na podlagi 22.r člena Kolektivne pogodbe za policiste želita objaviti na intranetu policije, pošiljati na uradni predal SGDP GPU, kjer bodo v nadaljevanju poskrbeli za objavo, pri čemer je navedel, da bodo sindikalni dokumenti, iz katerih bi bilo moč razbrati neskladnost s Kodeksom policijske etike ali določili drugega odstavka 22.m člena KPP, poslani Odboru za etiko in integriteto, saj bo navedeni posvetovalni organ podal mnenje, ali bi objava takšnega dokumenta kakorkoli negativno vplivala na integriteto policije ter njeno podobo v javnosti.

V PSS ugotavljamo, da se na podlagi navedenega navodila generalnega direktorja policije, izvaja »cenzura« sindikalnih obvestil. Reprezentativni sindikat namreč neposredno ali posredno zagotavlja oz. skrbi za pravice vseh zaposlenih. Iz tega razloga morajo biti obvestila sindikata dostopna vsem zaposlenim. Sindikat ima pravico, tako na podlagi določil Kolektivne pogodbe za policiste, kakor tudi Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti, prosto razdeljevati sindikalno gradivo in tisk, svobodo sindikalnega obveščanja in razpečevanja sindikalnega tiska, enako sindikalni zaupniki lahko pošiljajo sindikalna zasebna obvestila članom sindikata po elektronski pošti ministrstva in policije, vse to sodi med sindikalno dejavnost oziroma sindikalne pravice. Delodajalec je dolžan sindikatu zagotoviti pogoje za hitro in učinkovito opravljanje sindikalnih dejavnosti v skladu s predpisi, s katerimi se varujejo pravice in interesi delavcev. 

Glede na zgoraj navedeno so vsa dosedanja sindikalna obvestila (in tudi bodoča) dostopna na spletni strani PSS na povezavi https://pss-slo.si/str/novice

Na podlagi vsega navedenega smo v PSS mnenja, da ravnanja in odločitve generalnega direktorja policije, vključno z njegovim navodilom, na podlagi katerega izvršuje pregled in zatem odobritev oz. preprečitev objav sindikalnih obvestil, nimajo ustrezne pravne podlage, na podlagi katere bi bilo mogoče omejevati izvrševanje sindikalne dejavnosti oziroma sindikalnih pravic. Nadalje menimo, da je generalni direktor policije s svojimi ravnanji in odločitvami povzročil prepovedane posledice, ker je s kršitvijo predpisov onemogočil sindikalno dejavnost ali oviral uresničevanje sindikalnih pravic. 

Zato smo danes, 3. 1. 2022, pooblastili Odvetniško družbo Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, da zoper generalnega direktorja policije, g. Antona Olaja, poda kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja Kršitve pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitev sindikalnih pravic, po 200. členu KZ-1.