Skupščina OPS Gorenjske – SKLIC

Spoštovani,

na podlagi drugega odstavka 16. člena Statuta OPS Gorenjske (v nadaljevanju: Statuta) je Svet OPS Gorenjske 2.2.2018 sprejel sklep o sklicu Skupščine OPS Gorenjske, ki bo v petek, 23.2.2018, s pričetkom ob 9.00 v prostorih Gostišča Tulipan v Lescah, Alpska cesta 8.

Predlagan dnevni red:

  1. Potrditev poslovnika Skupščine OPS.
  2. Izvolitev organov Skupščine OPS.
  3. Delo OPS v letu 2017 (Povzetek ugotovitev Nadzornega odbora OPS, Poročilo o delu OPS Gorenjske za leto 2017).
  4. Volitve predsednika OPS.
  5. Volitve člana Nadzornega odbora OPS.
  6. Program dela za leto 2018.
  7. Razno.

Pod 4. in 5. točko predlaganega dnevnega reda bodo na podlagi 19. člena Statuta OPS in Navodila o  postopku kandidiranja za volitve na skupščini OPS Gorenjske izvedene volitve predsednika OPS oziroma člana Nadzornega odbora OPS. Postopek kandidiranja na volitvah se prične 2.2.2018 . Rok za vložitev kandidature je 7.2.2018 (datum pošiljanja). Volitve bodo izvedene na Skupščini 23.2.2018. Kandidature morajo biti vložene v skladu s 4. členom  Navodila o  postopku kandidiranja za volitve na skupščini OPS Gorenjske in poslane priporočeno po Pošti Slovenije v zaprti ovojnici na sedež OPS Gorenjske, Bleiweisova cesta 3, 4000 Kranj, s pripisom »kandidatura«.

Kadrovska komisija bo predvidoma 12.2.2018 pregledala prispele vloge in sestavila kandidatno listo, ki bo skupaj z dokumentacijo objavljena kot gradivo skupščine.

Na podlagi 17. člena Statuta Skupščino OPS sestavljajo vsi člani OPS, glasovalno pravico pa imajo sindikalni zaupniki sindikalnih skupin, delegati, član Izvršnega odbora OPS in podpredsednik OPS. Vsak sindikalni zaupnik sindikalne skupine imenuje delegate sindikalne skupine (v skladu s preglednico, ki je bila potrjena na seji Sveta OPS Gorenjske 2.2.2018). Pri tem lahko imenuje tudi njihove namestnike. Seznam delegatov in njihovih namestnikov posreduje na e-pošto info@ops-gorenjske.si najkasneje do 8.2.2018. Poimenski seznam bo poslan v vse policijske enote.

Udeležencem Skupščine OPS Gorenjske pripadajo ure za sindikalno delo v skladu s Kolektivno pogodbo za policiste.