Zgodovinski uspeh PSS v kolektivnem delovnem sporu veljavnem samo za člane PSS – obvestilo o doseženi novi sodni praksi

Kolektivni delovni spor zaradi neplačila presežnih ur v obdobju 1.1.2010 – 3.5.2013

Spoštovani člani PSS,

v preteklih dneh smo prejeli sodbo Vrhovnega sodišča, sicer že drugo v isti zadevi, vloženi že daljnega leta 2013, s katero je dokončno potrjena odločitev nižjih sodišč.

Iz sodb v tej zadevi  izhaja, da je delodajalec dolžan po  tem  Kolektivnem delovnem sporu, izključno vsem članom PSS, ki niso vložili tožb za referenčna obdobja od 1.1.2010 do 30.6.2010, od 1.7.2010 do 31.12.2010, od 1.1.2011 do 30.6.2011, od 1.7.2011 do 31.12.2011 od 1.1.2012 do 30.6.2012, od 1.7.2012 do 31.12.2012 in od 1.1.2013 do 3.5.2013, plačati vse viške ur po poteku posameznega referenčnega obdobja kot nadure v višini 130% bruto urne postavke.  Če je delodajalec s sklepom na dan 4.12.2015 članom že izplačal 30% bruto urne postavke za posamezno presežno uro pa mora sedaj plačati še 100% vrednosti istih presežnih ur  javnega uslužbenca. Pri tem pa v PSS ugotavljamo, da je kar nekaj omenjenih Sklepov delodajalca, zaradi ugotovljenih nepravilnosti in nedovoljenih prenosov ur, spornih.

V PSS smo v letu 2013 vložili precedenčni kolektivni delovni spor izključno za člane PSS zaradi kršitve Kolektivne pogodbe za javni sektor, v zvezi (ne)plačila dela preko polnega delovnega časa v posameznih referenčnih obdobjih, na podlagi kogentnih pravnih norm, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih (tako prejšnji ZDR, kot trenutno veljavni ZDR-1).

Razpleta na sodišču nismo mogli predvideti, ker takšnega spora še ni bilo in je šlo za uveljavljanje nove sodne prakse iz naslova izvrševanja pravice do kolektivnih ukrepov sindikata za svoje člane. Celoten postopek se je vlekel kar pet let in pol, to pa predvsem zaradi dejstva, da je v omenjenem kolektivnem delovnem sporu kar dvakrat odločalo Vrhovno sodišče. Slednje je v obeh primerih pritrdilo navedbam PSS in odločilo, da je vložen spor utemeljen, s čimer smo na tem področju dosegli sodni precedens.

Kaj je torej precedenčno odločilo sodišče, vam podajamo v nadaljevanju:

  • uspeli smo s tožbenim zahtevkom, da se kolektivni delovni spori lahko vodijo izključno za člane sindikata (in ne za vse zaposlene, kot je bila praksa do sedaj), zaradi kršitve pravic, ki izhajajo iz  določb Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) in
  • da se viškov ali manjkov ur po poteku posameznega referenčnega obdobja za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času ne sme prenašati v novo referenčno obdobje (to je izjemoma mogoče šele na podlagi Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za policiste (Uradni list RS, št. 41/14) zaradi ugodnejši 4 mesečnih obdobij) in se vsi viški ur pridelani v posameznem referenčnem štejejo kot delo preko polnega delovnega časa (nadure), manjki pa gredo v breme delodajalca, ki referenčnih obdobij bodisi ni spoštoval oziroma jih v konkretnem primeru ni izvajal.

Vrhovno sodišče je tako dokončno pritrdilo sodbam nižjih sodišč in v 12 točki izrecno navedlo, da so vse presežne ure na koncu posameznega referenčnega obdobja nadure. Le v primeru dogovora oziroma soglasja delavca bi lahko te presežne ure (nadure) kompenzirali v obliki prostih ur in plačilom 30%. Ker pa se v navedenem obdobju referenčnih obdobij sploh ni izvajalo, tako tudi do dogovorov ni prišlo, zaradi česar je delodajalec vsem članom PSS dolžan plačati 130% bruto urne postavke za vse presežke ob zaključku vsakega referenčnega  obdobja, brez prenosov viškov ali manjkov v naslednja referenčna obdobja.

Vsem članom PSS, ki niste bili med tožniki (za slednje so bile uspešno že sklenjene poravnave od leta 2008 naprej) zato predlagamo, da si pridobite izpiske opravljenih ur v posameznih referenčnih obdobjih od 1.1.2010 naprej, kot je zapisano v drugem odstavku tega dopisa in Sklepe delodajalca z dne 4.12.2015. Na podlagi pridobljenih podatkov preverite koliko ur ste opravili v posameznih referenčnih obdobjih in koliko ur vam je delodajalec še dolžan plačati. V PSS namreč nimamo vpogleda v evidenco opravljenih posameznika, kot tudi ne pravice do pridobitve plačilnih list za posameznega člana, zato si morate te dokumente pridobiti sami. Gre za vašo pravico, z uveljavitvijo katere boste lahko dejansko preverili uresničevanje vaših pravic. Za pomoč pri pridobivanju predmetnih podatkov smo vam na voljo na povezavi info@pss-slo.org

V zaključku vas obveščamo še, da je delodajalec nekaterim policistom izdal Sklepe o plačilu nadur po 3.5.2013, kar pa je bil predmet drugega uspešnega Kolektivnega delovnega spora, ki ga je vodil PSS, vendar je ta, skladno z dotedanjo prakso veljal za vse zaposlene ne glede na članstvo. Ugotavljamo tudi, da veliko zaposlenih sploh še ni prejelo plačil na podlagi predmetne pravnomočne sodbe ali pa jim je delodajalec s Sklepi priznal premalo ur oz. je te ure plačal premalo. Zato vam predlagamo, da tudi za obdobja od 3.5.2013 do 31.12.2015 preverite število dejansko opravljenih ur v posameznem referenčnem obdobju in vse plačilne liste od novembra 2015 do danes in tako ugotovite ali vam je delodajalec na podlagi sodbe sploh že plačal dolgovane zneske. Če delodajalec tega ni storil, potrebujete vse izpiske vaših opravljenih ur v referenčnih obdobjih skladno s Kolektivno pogodbo za policiste (4 ali 6 mesečno) in plačne liste, da bomo lahko neposredno izterjali vaše pravice.

V primeru ugotovljenih nepravilnosti imate člani PSS zagotovljeno brezplačno pravno pomoč preko specializirane zavarovalne družbe ARAG, preko katere bomo zagotovili, da vam bo izplačano kar vam pripada.

S sindikalnimi pozdravi,

                                                                                                                    Radivoj Uroševič

                                                                                                                       PREDSEDNIK