IZPOLNJEVANJE ZAVEZ IZ SKLENJENEGA SPORAZUMA O RAZREŠEVANJU STAVKOVNIH ZAHTEV – OPOZORILO

Spoštovani,

Obveščamo vas, da sta Policijski sindikat Slovenije in Sindikat policistov Slovenije na predsednika Vlade RS, g. Marjana Šarca in delodajalca v zvezi izpolnjevanja zavez iz sklenjenega sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev naslovila spodnje opozorilo: 

V Sindikatu policistov Slovenije in Policijskem sindikatu Slovenije smo zaradi nestrokovno in zavajajoče vodenih pogajanj ter postopkov realizacije vse bolj zaskrbljeni nad izvajanjem Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list št. 3/2019), ki zaradi ravnanja zastopnikov oziroma pooblaščencev Vlade, tako pred kot po sklenitvi sporazuma, vse bolj kažejo na dejstvo, da gre za navidezno izvrševanje pravic, ki je v skladu z določbami 7. člena Obligacijskega zakonika prepovedano. Zaradi dolžnosti izpolnitve prevzetih obveznosti s podpisom sporazuma, skladno z določbami 9. člena OZ, na nasprotno stranko (Vlado RS) zato podajamo pobudo za zamenjavo zastopnikov, ki ovirajo izvrševanje podpisanega sporazuma.

V SPS in PSS ugotavljamo, da se vse od podpisa Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev 27.12.2018 soočamo s poskusi izigravanja in »različnega tolmačenja« zapisanih določb, pri čemer moramo na tem mestu žal izpostaviti državno sekretarko na MNZ ga. Melito Šinkovec, ki po pooblastilu ministra za notranje zadeve g. Boštjana Poklukarja vodi dialog s sindikatoma glede izvrševanja sporazuma, prav tako pa je sodelovala v Vladni pogajalski skupini pri razreševanju stavkovnih zahtev. Tako smo pri dosedanjem izvrševanju določb sporazuma bili soočeni z

»različnim razumevanjem« določb zlasti pri:

1. Točki I. sporazuma, ki določa:Upoštevaje višjo uvrstitev delovnih mest v plačni podskupini C3 na podlagi Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 51/16) in Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 80/18), se Vlada RS zavezuje, da bo dala soglasje k spremembi splošnega akta, s katerim bodo v plačne razrede uvrščena delovna mesta iz plačne podskupine C3, ki niso uvrščena v plačne razrede s kolektivno pogodbo (TD, LPE, NPU) in s spremembo ustrezno višje uvrsti tudi ta delovna mesta. Ministrstvo za notranje zadeve bo najkasneje v roku 30 dni po podpisu sporazuma sprejelo akt iz prejšnjega odstavka te točke in izdalo individualne delovno pravne akte.

Kljub temu, da sporazum, katerega je v imenu Vlade podpisal minister za notranje zadeve jasno določa uskladitev delovnih mest po posebnem aktu z dvema Aneksoma KPDU (leta 2016 dvig za 1 ali 2 plačna razreda in leta 2018 vsem v javnem sektorju za en plačni razred), smo sindikati v usklajevanje prejeli predlog posebnega akta, ki je predvideval dvig samo za en plačni razred. Na sestankih, ki so bili organizirani na podlagi negativnih mnenj tako SPS kot PSS, je državna sekretarka ga. Melita Šinkovec vztrajala, da »je ona tekom pogajanj razumela samo dvig za 1 plačni razred«, pri čemer na vprašanje o razlogih, da je v sporazumu določena uskladitev z dvema različnima aneksoma, ni znala odgovoriti. Kljub temu smo v obeh sindikatih pokazali ustrezno pripravljenost za rešitev problema zaradi težav MNZ pri pridobivanju soglasja Vlade, pri čemer smo, kljub drugačni določbi sporazuma (v roku 30 dni), pristali na spremembo dinamike uskladitve.

2. Točka II. Sporazuma: naročilo analize primerljivih poklicev s posebnimi pooblastili. Dne 28.2.2019 je bilo na portalu javnih naročil objavljeno naročilo male vrednosti št. NMVPAN- 4/2019 (naročnik Ministrstvo za javno upravo), na podlagi II. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS št. 3/2019 – v nadaljevanju »Stavkovni sporazum«). V SPS in PSS smo nemudoma ugotovili, da navedeno javno naročilo ni izvedeno v skladu z določbami stavkovnega sporazuma.

V obeh policijskih sindikatih smo nemudoma reagirali na poskus izigravanja sporazuma in navidezno izvrševanje pravic, ki izhajajo iz tega ter dne 4.3.2019 na Ministrstvo za javno upravo podali zahtevo za uresničevanje sporazuma skladno z določbo II. točke le tega. Iz dokumenta RDPR_856657-NMVPAN-4_2019 – Tehnične specifikacije s prilogami, zahtevana uporaba metodologije namreč ni bila v skladu z metodologijo, ki je bila dogovorjena s stavkovnim sporazumom ter prilogo 1 le tega. Na podlagi opozorila SPS in PSS, je bil dne 13.3.2019 sklican sestanek v kabinetu ministra za notranje zadeve, na katerem je prisostvoval tudi minister za javno upravo g. Rudi Medved. Na navedenem sestanku so predstavniki Vlade vseskozi poudarjali, »da si vladna stran drugače razlaga sporazum« in da širitev dogovorjene metodologije ne vidijo kot težavo«. Minister za javno upravo je nato po argumentiranem vztrajanju SPS in PSS in jasnim opozorilom o kršitvi stavkovnega sporazuma, odredil popravek razpisa, ki bi sledil določbi II. Točke sporazuma

3. Točka III sporazuma: plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela po posebnem vladnem projektu. Kot smo vas že seznanili, je tudi pri tej točki sporazuma prišlo pri njegovi implementaciji do »različnega razumevanja« določb, pri čemer je državna sekretarka ga. Melita Šinkovec (kljub neizpodbitnim dokazom da so pogajanja tekla o bruto zneskih in dejstvu, da je MNZ dne 5.3.2019 že izplačalo bruto zneske) ponovno posegla v pravice zaposlenih z enostransko razlago, da so v znesek 15 MIO EUR vključeni tudi stroški delodajalca. Takšna razlaga ne zdrži resne pravne presoje, kar izhaja tudi iz pravne formulacije 12. člena Obligacijskega zakonika, ki jasno določa, da se v obligacijskih razmerjih za presojo potrebnih ravnanj in njihovih učinkov upoštevajo poslovni običaji, uzance in praksa, vzpostavljena med strankama, torej vsi dosedanji podpisani dogovori in sporazumi. Tudi iz mnenja Ministrstva za finance št. 004-7/2019/7 z dne 12.3.2019 jasno izhaja, da je bila s strani MNZ, ki ga je zastopala ga. državna sekretarka Melita Šinkovec in oseb (ki so pripravili in odobrili vladno gradivo storjena napaka, saj bi pri oceni finančnih učinkov MNZ kot delodajalec moral upoštevati tudi stroške delodajalca (t.i. bruto bruto).

V zvezi navedenega »različnega razumevanja« predmetne točke sporazuma je Vlada Republike Slovenije na 25. redni seji, dne 28. 3. 2019, pod točko 2Č, sprejela odgovor na zahtevi PSS in SPS za posredovanje odgovora glede izvajanja III. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 3/19). Predmetni odgovor žal ne ponudi odgovora na bistvena vprašanja te točke Sporazuma.

Sindikata sta se na spletni strani Vlade RS, med gradivi za obravnavo, na povezavi http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT18%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F4b4535d27323293cc12583cb003875e3%3FOpenDocument&cHash=b7762ec4bfd297470c53134d17dfbac8 seznanila z gradivom, na podlagi katerega je Vlada sprejela predmetni odgovor na zahteve policijskih sindikatov. Ugotavljamo, da je Vlada pri predmetnem vprašanju odločala na podlagi zavajajočega gradiva, ki sta ga v imenu MNZ pripravljala oz. sta zanj odgovorna, državna sekretarka MNZ, ga. mag. Melita Šinkovec in direktor UOK MNZ, g. Robert Kos. Odgovorni osebi za pripravo vladnega gradiva v navedenem gradivu med drugim navajata, da je MNZ na podlagi sklepa pričelo z izvajanjem projekta, pri čemer je v skladu s sklepom vlade za izplačevanje delovne uspešnosti namenilo skupno (bruto bruto) 1,25 mio evrov mesečno oziroma skupno (bruto bruto) 15 mio evrov letno. V danem primeru gre za evidentno neresnico, saj je  MNZ za mesec  januar že  izplačal  zneske upravičencem,  pri  čemer je  bil mesečni  dopustni  znesek  na  podlagi  Dogovora  o  kriterijih  in  merilih  za  plačilo delovne  uspešnosti  iz  naslova  povečanega  obsega  dela  pri  izvajanju  projekta  št.  004- 6/2019/10,  z  dne  6.2.2019,  izplačan  v  bruto  znesku,  brez  vključenih  stroškov  delodajalca na izplačane plače. Če odmislimo vso preteklo prakso, tako že slednje predstavlja uzanco, t.j. ustaljen običaj oz. navado v poslovanju, ki sicer izhaja tudi iz vseh preteklih sporazumov s podobno vsebino (npr. »Akcija zagotavljanja varovanja življenja in premoženja ljudi«). Vse navedeno pa na laž postavlja tudi imenovano vodstvo MNZ, da se je s sindikati ves čas pogajalo o bruto bruto znesku.

V nadaljevanju dokumenta je zapisano, da je MNZ v zvezi s to problematiko pridobilo mnenja Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za finance ter Državnega odvetništva, katerih  mnenje  je,  da  je  bila  s  sporazumom  dogovorjena  skupna  vrednost  projekta

»Varovanje Schengenske meje EU in obvladovanje problematike ilegalnih migracij«, v okviru katere je treba plačati vse stroške v zvezi z izvajanjem projekta. To pomeni vključno s prispevki delodajalca, kot je to običajna praksa pri socialnih sporazumih, pri katerih je vrednost sporazuma določena v točno določenem znesku. Zaključujeta z navedbo, da so bila vsa ta mnenja na več sestankih predstavljena sindikatoma, ki pa obrazložitev ne sprejmeta in v zvezi s tem zahtevata odgovor vlade. V tem delu pa gre za popolno zavajanje, saj so se predstavniki MNZ v okviru omenjenih sestankov zgolj sklicevali na mnenje Ministrstva za finance, ki so nam ga tudi predložili in na mnenje Vlade, ki pa ga sploh  ni  bilo!  Ministrstvo  za  finance  je namreč svoje  mnenje  glede predmetnega vprašanja podalo šele potem, ko je MNZ že posegel v izvajanje sporazuma in na stanje, ki je ga povzročil prav MNZ. Vlada pa je kot navedeno svoje mnenje podala na podlagi zavajajočih in neresničnih navedb v predmetnem gradivu šele 28.3.2019, torej 21 dni po tem, ko je vodstvo MNZ že izvršilo poseg v dogovorjeno in skladno s tem že izplačevano kvoto sredstev. Kakršnega koli drugega mnenja predstavniki sindikatov nikoli nismo prejeli ali bili z njim seznanjeni – še več, kljub izrecnim zahtevam, do tega dne s strani MNZ nismo prejeli mnenj niti na vpogled.

4. Točka V. sporazuma: pri pogajanjih o sklenitvi Aneksa h Kolektivni pogodbi za policiste glede kariernega sistema, smo vse od podpisa sporazuma deležni poskusov zavlačevanja pogajanj in preložitve odgovornosti za to na sindikata. Dejstvo je, da sta SPS in PSS skladno s sporazumom, predlog za spremembo KPP podala že 10.1.2019, pogajanja z vladno pogajalsko skupino, ki jo vodi ga. Melita Šinkovec pa so se pričela šele 7.3.2019. Ves čas vodenja pogajanj, smo bili deležni navajanja neresničnih dejstev v zapisnike pogajanj, ga. Melita Šinkovec pa je dne 28.3.2019 obema predsednikoma policijskih sindikatov g. Kristjanu Mlekušu in g. Radivoju Uroševiču poslala elektronsko sporočilo, v katerem je poskusila odgovornost za zastoj pogajanj usmeriti na SPS in PSS. Tudi siceršnja komunikacija ga. Melite Šinkovec s sindikati je pod pričakovanim nivojem, na enem od sestankov je celo izrekla stavek »Niste edini, s katerimi se moram ukvarjati, imam še sto drugih« in podobno. Ker navedena zastopa Vlado RS smo vas dolžni obvestiti, da so ravnanja zastopnice oziroma pooblaščenke pri pogajanjih za izpolnitev V. točke sporazuma v nasprotju z načelom skrbnosti in načelom prepovedi zlorabe pravic, saj se obveznost Vlade ne izpolnjuje v skladu s temeljnimi načeli civilnega prava, kolektivnih dogovorov, niti ni v skladu z namenom dogovorjenih pravic. Pri tem se dejanja izpolnitve dogovorjenih pravic oziroma obveznosti Vlade RS izvajajo v nasprotju z načelom prepovedi povzročanja škode, saj je iz zgornjih dejanj zastopnice oziroma pooblaščenke razvidno, da se ne vzdržuje dejanj, s katerimi bi utegnila povzročati škodo sindikatom in zaposlenim v imenu katerih se sindikati pogajajo. Na podlagi tega obveščamo Vlado RS,  da nastopajo okoliščine ogroženosti izpolnitve sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev in zato ugovarjamo, ker zastopnik oziroma pooblaščenka Vlade RS ne daje primernega zavarovanja, da bo Vlada RS pravno in dejansko izpolnila vse obveznosti iz navedenega sporazuma. Vlado RS v skladu s pravno prakso pozivamo da pristopi k izpolnitvi obveznosti iz sporazuma skrbno, vestno in pošteno, saj je Vlada RS odgovorna tudi za izbiro zastopnika oziroma pooblaščenca Vlade RS, namreč v nasprotnem primeru lahko nastopijo razlogi za odškodninsko odgovornost zaradi nepravilne ali nezmožne izpolnitve dogovorjenih pravic oziroma obveznosti Vlade RS.

Na podlagi navedenih dejstev smo vas zato dolžni opozoriti na določbe 6. člena OZ, ki jasno in nedvoumno določa, da morajo udeleženci v obligacijskem razmerju pri izpolnjevanju svoje obveznosti ravnati s skrbnostjo, ki se v pravnem prometu zahteva, prav tako pa morajo udeleženci v obligacijskem razmerju pri izpolnjevanju obveznosti iz svoje poklicne dejavnosti ravnati z večjo skrbnostjo, po pravilih stroke in po običajih.

Glede na to, da si kot stranki podpisanega sporazuma ves čas aktivno prizadevamo za dosledno in popolno uresničitev danih zavez, na Vlado Republike Slovenije podajamo pobudo, da zaradi  zagotavljanja  zaupanja  med  strankami  sporazuma  in  s  ciljem  uresničevanja prevzetih obveznosti, zagotovi vodenje pogajanj in drugih aktivnosti glede izvrševanja sporazuma s predstavniki, ki bodo v socialnem dialogu sposobni voditi dialog, strokovno, zakonito, skrbno, vestno in pošteno, ter dajali primerno zavarovanje, da bodo pravice oziroma obveznosti izpolnjene. Prav tako namen zastopnika ali pooblaščenca Vlade RS ne sme biti šikanozna uporaba položaja zastopnika ali pooblaščenca Vlade RS, ker bi v takšnem primeru ne bili podani samo razlogi odškodninske odgovornosti Vlade RS, ampak tudi druge oblike pravne odgovornosti.

Glede na to, da vas obveščamo da so nastopile okoliščine na strani Vlade RS, ki ogrožajo izpolnitev sporazuma, upravičeno domnevamo, da v kolikor vlada ne bo sledila navedenemu pozivu vse oblike odgovornost prevzema Vlada RS, brez omejenosti pravic in obveznosti zastopnika oziroma pooblaščenca Vlade RS. Namreč do vašega odgovora domnevamo, da je nastop teh okoliščin, ki ogrožajo izpolnitev sporazuma v nekompetentnosti ali malomarnosti zastopnika oziroma pooblaščenca Vlade RS.

Odziv na naše opozorilo pričakujemo v najkrajšem času.

S spoštovanjem,

Radivoj Uroševič 

Predsednik PSS

Kristjan Mlekuš 

Predsednik SPS