Izvrševanje IV. točke sporazuma o reševanju stavkovnih zahtev – obvestilo

Spoštovani,

v zvezi z izvedbo zveze iz IV. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 3/19), ki se nanaša na obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje policistov, vas seznanjamo, da smo bili s strani delodajalca obveščeni, da bo Državni zbor Republike Slovenije predlog Zakona o spremembi Zakona o organiziranosti in delu v policiji (EVA 2019-1711-0010), s katero se spreminja 81. člen zakona, obravnaval v četrtek, 23. 5. 2019.

Predmetna točka Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev v osnovi rešuje anomalije specifičnih delovnih mest na področju poklicnega zavarovanja, ki bodo z novelo zakona uvrščena v višjo skupino delovnih mest poklicnega zavarovanja. Za vse ostale pa določa pravico do poklicnega zavarovanja, pri čemer bo po novem odločitev o novih delovnih mestih in uvrstitev v skupino delovnih mest dejansko prepuščena ministru, ki bo odločil na podlagi priporočil stroke, seveda ob obveznem socialnem dialogu z reprezentativnimi sindikati. Dosedanja določba ZODPol je namreč določala le, da minister lahko določi le delovna mesta, na katerih pravica do vključenosti v poklicno zavarovanje pripada, ne pa tudi posameznih skupin zavarovancev.

Pričakujemo, da bo Državni zbor Republike Slovenije sledil predmetni točki Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, s čimer bo ustvarjena pravna podlaga za odpravo anomalij na področju pravice policistov do poklicnega zavarovanja.

S spoštovanjem,

Radivoj Uroševič

Predsednik PSS