Izvrševanje II. točke sporazuma o reševanju stavkovnih zahtev – obvestilo

Kot smo vas že seznanili, se ključen del Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 3/19; v nadaljevanju: sporazum) nanaša na primerjalno Analizo vrednotenj delovnih mest za zaposlene v javni upravi s posebnimi pooblastili (uniformirani poklici), na podlagi katere pričakujemo ustrezno vrednotenje delovnih mest policistov v vseh tarifnih razredih.

Ker smo bili v preteklih mesecih priča neuspešnim razpisom, saj se na slednje ni prijavil nihče, smo bili predstavniki PSS edini predlagatelj sprememb razpisne dokumentacije (dop. št. 6-2/2019–86, dne 4.4.2019), ki jih je Ministrstvo za javno upravo v celoti upoštevalo.

Po zadnjem, vsebinsko popravljenem razpisu Ministrstva za javno upravo vas obveščamo, da je bil le ta uspešen, saj se je na razpis prijavil en ponudnik in sicer Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo. 

Naj spomnimo, da se neodvisna strokovna analiza ustreznega vrednotenja delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb s posebnimi pooblastili, pripravi na podlagi najnižje uvrščenih delovnih mest v vseh tarifnih razredih, skladno s prilogo 1 sporazuma, in sicer na osnovi strokovnih kriterijev in meril, kot jih določa Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede (KPSM), pri čemer mora Analiza upoštevati:

  • opis in zahtevnost delovnih nalog oziroma pogojev za pridobitev naziva,
  • zahtevano strokovno izobrazbo,
  • zahtevana dodatna znanja,
  • zahtevane delovne izkušnje,
  • odgovornost za rezultate lastnega dela,
  • odgovornost za vodenje,
  • napor (umski, psihični in fizični),
  • vplive okolja in
  • specifične (zakonske) dolžnosti, omejitve, prepovedi / ustavne prepovedi in pooblastila.

Rezultat analize mora biti Poročilo, ki obsega predstavitev virov in metod dela, pregled in ovrednotenje delovnih mest po elementih zahtevnosti, sintetični pregled in ovrednotenje delovnih mest. Rezultati analize so za Vlado RS zavezujoči, na podlagi slednjih pa je dolžna plačne razrede v plačni podskupini C3 uvrstiti z Aneksom h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti najkasneje do 1.11.2019.

Če Aneks h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (zaradi predhodnih neuspešnih razpisov in posledične izgube časa) ne bo uveljavljen v roku, ki omogoča izplačilo višje plače za november 2019, pripada policistom poračun plače za obdobje od 1. 11. 2019 dalje. Enaka ureditev velja tudi za delovna mesta, ki v plačne razrede niso uvrščena s kolektivno pogodbo (TD, LPE, NPU), ampak s splošnim aktom delodajalca.

S tem obenem tudi demantiramo informacije, ki v zadnjem obdobju krožijo med zaposlenimi v Policiji in se pojavljajo tudi na socialnih omrežjih, da se PSS ne bori za izvršitev sporazuma v celoti kot je bil dogovorjen. V PSS namreč trdno stojimo na stališču, da se uspešno izvrševanje sporazuma lahko zagotovi le z aktivnim in konstruktivnim sindikalnim delom, s pogovori v socialnem dialogu ali za pogajalsko mizo, ne pa izključno preko medijev, še najmanj pa s škodljivim blatenjem sogovornikov v socialnem dialogu, ki nimajo prav nič skupnega s sindikalnim delom. Zaradi škodljivih akcij, ki so se v zadnjem obdobju izvedle je uresničevanje sporazuma lahko celo ogroženo. Naša prizadevanja za izvrševanje sporazuma so zato še intenzivnejša in odprta vprašanja konstruktivno razrešujemo.

Članicam in članom sindikata ter drugim zaposlenim v Policiji in MNZ se zahvaljujemo za močno podporo in zaupanje!

S sindikalnimi pozdravi,

Radivoj Uroševič

Predsednik PSS