Izplačila referenčnih ur – IZVRŠEVANJE PRAVNOMOČNIH SODB PSS za obdobje 2010-2013 za člane PSS in od 3.5.2013 naprej za vse zaposlene – obvestilo

V PSS smo bili obveščeni, da so 3.1.2020 zaposleni na svoje osebne račune s strani delodajalca prejeli dodatna nakazila, za katera pa niso prejeli obračuna pri plači. Skladno z 2. odstavkom 135. člena ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu do konca plačilnega dne izdati pisni obračun, iz katerega so razvidni podatki o plači, nadomestilu plače, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki, do katerih je delavec upravičen na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta delodajalca ali pogodbe o zaposlitvi, obračun in plačilo davkov in prispevkov ter plačilni dan. Iz pisnega obračuna morajo biti razvidni tudi podatki o delavcu in delodajalcu.

Ker zaposleni pisnih obračunov niso prejeli, smo za pojasnila zaprosili delodajalca, kjer smo dobili zagotovilo, da so bili obračuni natisnjeni takoj po praznikih, a se je zavleklo z dostavo izpisov v NOE. Obračuni naj bi tako že bili na poti in jih boste zaposleni prejeli te dni. Z vročitvijo slednjih bo odpravljena tudi težava, da iz nakazil trenutno ni mogoče razbrati podrobnosti konkretnega obračuna in zato ni jasno, na katera referenčna obdobja se nakazilo nanaša, izplačil pa ni možno primerjati z izračuni, ki jih za svoje člane opravlja PSS in z izdanimi sklepi delodajalca.

Po informaciji UOK MNZ gre v predmetnem primeru za izplačila iz naslova izvrševanja pravnomočnih sodb v kolektivnih delovni sporih, ki jih je uspešno vodil izključno PSS.

Poudarjamo, da gre pri izplačilu referenčnih ur za dve ločeni obdobji in sicer:

  • za prvo obdobje od 1.7.2010 do 3.5.2013, bodo nakazila v skladu s pravnomočno sodbo dobili samo člani PSS, ki so bili člani na dan vložitve tožbe;
  • za drugo obdobje od 4.5.2013 do 31.12.2015, pa bodo poračune prejeli vsi upravičeni zaposleni.

Vsem članom PSS, ki so po sodbah upravičeni do plačila in smo jim na podlagi posredovane popolne dokumentacije že izračunali število nadur, ki jim pripadajo, svetujemo, da po prejemu obračuna le-tega temeljito pregledajo (obdobja, število obračunanih nadur…) in se v primeru dvomov ali zaznanih nepravilnostih obrnejo na PSS. Vse člane PSS obenem vnaprej prosimo za strpnost pri pričakovanju odgovora za posamezno preveritev pravilnosti obračuna, saj je upravičencev, članov PSS, nekaj tisoč, vse to pa terja svoj čas.

V primeru ugotovljenih nepravilnosti pri izplačilu bomo slehernemu članu PSS nudili pomoč v individualnih postopkih izvršbe, katere odvetniški in sodni stroški so  v celoti kriti iz naslova zavarovanje pravne zaščite ARAG in PSS.