Sestanek z državnim sekretarjem MNZ – obvestilo

Obveščamo vas, da smo se včeraj, 17. 3. 2020, predstavniki reprezentativnih sindikatov v policiji in MNZ udeležili sestanka na MNZ, ki je bil sklican na pobudo Policijskega sindikat Slovenije. Sestanek je vodil novi državni sekretar Ministrstva za notranje zadeve, gospod Franc Kangler. Sestanek je bil namenjen predvsem seznanitvi z dejanskim stanjem na terenu, na podlagi katerega bo mogoče oblikovati dodatne ukrepe ministrstva za zaščito zdravja in varnosti uslužbencev pri delu v času epidemije. 

V nadaljevanju sestanka smo izpostavili nekatere ključne težave s katerimi se pri opravljanju dela srečujejo naši člani in predlagali oz. nakazali tudi nekatere rešitve. 

1. Odrejanje t.i. (samo)izolacije

Na terenu se pojavlja težava, ko so bili zaposleni dokazano v stiku z okuženimi osebami, pa se jim preventivna izolacija, kot jo predvidevajo usmeritve pristojnih ministrstev, ne odredi (Usmeritve MDDSZ – TUKAJ). Po oceni PSS pa je ta ukrep v teh primerih nujen vsaj toliko časa, dokler se ne izkaže, ali je delavec dejansko okužen, ali ne (v tem primeru jim pripada 100% nadomestilo plače). Če pa pride do dejanske bolezni delavca zaradi dokazanega neposrednega stika pri opravljanju dela, bo moral delodajalec to šteti kot poškodbo pri delu na podlagi tretje alineje prvega odstavka 66. člena ZPIZ-2, upoštevaje 5. odstavek 20. člena (obvestilo PSS – TUKAJ). Ta določa, da so upravičenci do priznavanja poškodbe na delu tudi tisti, ki sodelujejo pri organiziranih delovnih akcijah, pri reševalnih akcijah ali pri zaščiti in reševanju v primerih naravnih in drugih nesreč. 

Pri priznavanju poškodbe na delu pa se pojavi birokratska težava, saj je poškodbo pri delu potrebno prijaviti v treh dneh po nastanku, okužba pa se lahko pojavi tudi kasneje, včasih celo po dveh tednih. Zato smo državnemu sekretarju predlagali, na z Vlado RS pripravijo ukrepe, na podlagi katerih bodo ti roki ustrezno podaljšani. 

Državni sekretar se je s predstavljenim strinjal in navedel, da je potrebno vse kontakte z okuženimi osebami skrbno beležiti, saj bo ta evidenca služila kot dokazilo za nastanek okužbe oz. poškodbe pri delu. Kot nam je bilo predstavljeno s strani delodajalca pa je temeljni problem pri odrejanju t.i. (samo)izolacije v breme delodajalca (100% nadomestilo) v tem, da glede odrejanja slednje sploh ni jasnih navodil oz. usmeritev pristojnih organov. Težave, ki so jih zaznali že sami se kažejo predvsem v neenotni praksi na primarni stopnji zdravljenja (osebni zdravniki), ki je v nekaj primerih ravnalo pravilno in delavcem odprlo bolniški stalež, v drugih pa delavca napotilo domov brez odprtja BD, kar je posledično privedlo do tega, da potencialno visoko rizični posamezniki delajo še naprej. Na te nedoslednosti in anomalije so že opozorili NIJZ, državni sekretar pa je zagotovil, da bodo na takšno nedopustno ravnanje ponovno opozorili pristojne.

 2.Odrejanje dela od doma

Po naših informacijah so že konec preteklega tedna v vseh notranje-organizacijskih enotah MNZ potekale aktivnosti v zvezi z zbiranjem informacij od zaposlenih, ki se nanašajo na možnost dela od doma, pri čemer še ni prišlo do končnih informacij v zvezi z zagotovitvijo te oblike dela v času novonastale krizne situacije. Seznanjeni smo zgolj z dopisom MNZ, da se te možnosti preveri. S tem se izgublja dragocen čas in se zaposlene po nepotrebnem izpostavlja višjemu tveganju za okužbo. 

Po zadnji informaciji MNZ ne razpolaga s takšnim številom službenih računalnikov, da bi bilo omogočeno delo od doma vsem, ki bi za takšno obliko dela lahko prišli v poštev, spoštovati pa mora stališče MJU. Prav MJU pa neživljenjsko vztraja, da je to eden izmed glavnih pogojev za opravljanje dela od doma. Predlagali smo, da bi zadevo lahko uredili po sistemu pol/pol oz. v dogovorjenem razmerju dela doma in v službi. Delavec tako dela doma kar lahko (zadeve, za katere ne potrebuje dostopa do službenega računalnika), za zadeve, ko dostop potrebuje, pa mora priti v službo. Nikakor pa se ne strinjamo s stališčem MJU, zgolj dejstvo, da zaposleni nima službenega računalnika (ima pa svoj osebni prenosni računalnik) pomeni, da od doma ne more delati. Nadrejeni mora oceniti, ali lahko kljub temu določen del nalog opravi od doma na zasebnem računalniku, kar pomeni, da je vse skupaj v prvi vrsti povezano le z dobrim poznavanjem delovnih področij podrejenih in dobro organizacijo dela. 

3. Preventivna testiranja ogroženih delavcev

Kot smo v naših dopisih že navajali, za policiste, kriminaliste ter podporne službe policije in ministrstva pri opravljanju svojih nalog ne veljajo omejitve gibanja in morajo svoje naloge opravljati na celotnem ozemlju R. Slovenije, na katerem je razglašena epidemija. S tem so pri izvajanju svojih dolžnosti z uporabo pooblastil podvrženi neposrednim stikom z osebami, ki so lahko okužene. Na takšen način, torej brez rednega testiranja na okužbo, lahko hitro pride do okužb policistov, ki nato povsem nehote, zaradi izvrševanja svojih, z zakoni, določenih nalog med državljane širijo virus SARS-CoV-2. Naše mnenje deli tudi vse več zdravnikov, ki so v zadnjih dneh obravnavali več policistov, ki so bili pri svojem delu v tesnem stiku z okuženimi osebami. Navedli smo konkretne primere iz PU Koper, PU Celje in PU Novo mesto.

 Državni sekretar je povedal, da se strinja in bi morali biti vsi zaposleni na ključnih delovnih mestih za obvladovanje epidemije (policisti, zdravstveno osebje, civilna zaščita…), redno testirani ter bodo takšen ukrep ponovno predlagali, kljub temu, da bodo priporočila NIJZ spremenjena v smeri, da se testiranj ne opravlja več. Preventivno testiranje bi namreč moralo biti zagotovljeno vsem službam nacionalne varnosti in zdravstvenemu osebju.

 4. Varstvo otrok, zaposlenih v ključnih službah nacionalne varnosti

Nova prepoved velja tudi za organizacijo nujnega varstva otrok staršev, ki morajo opravljati delovno obveznost na delovnem mestu v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti, do vključno 5. razreda osnovne šole. Gre torej za poklicne skupine, ki so vitalnega pomena za obvladovanje epidemije. Od Vlade se pričakuje ustrezna zaščita delovnih procesov izpostavljenih poklicnih skupin in njenih pripadnikov, ki v splošno dobro vsakodnevno izpostavljajo lastno zdravje in življenja (obvestilo PSS – TUKAJ). 

Državni sekretar in predstavniki MNZ so mnenja, da morajo vodje enot pri pripravi razporedov dela upoštevati dejstva kot so policijske družine ali družine v katerih sta partnerja zaposlena v službah nacionalne varnosti ali drugih službah pomembnih  za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Nenazadnje usklajevanje družinskega življenja terja že določba 148. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), pri čemer pa je o teh okoliščinah vodjo dolžan obvestiti delavec in predlagati drugačno razporeditev delovnega časa. Na to smo sicer v PSS že opomnili v obvestilu PSS – TUKAJ). 

5. Zaščitna sredstva

Po pridobljenih informacijah iz terena primanjkuje razkužil in mask, oz. so ta sredstva zelo nesorazmerno razdeljena v enote (po zadnjih informacijah naj bi sicer nekatere PU danes prevzele dodatne količine razkužil). Za razkuževanje prostorov, vozil itd. ni jasnih navodil, kot tudi ne ustreznih sredstev za redno razkuževanje vozil, računalniških tipkovnic itd. 

Državni sekretar in predstavniki MNZ so zagotovili, da so bile dodatne količine razkužil že razdeljene vsem PU, sproti pa se trudijo pridobiti nove. Glede razkuževanja vozil bodo usmeritve podane v najkrajšem možnem času, se pa sicer soočajo z generalno težavo, da tudi na trgu trenutno teh sredstev ni dovolj.   

 6.Prevoz na delo

Zaradi ukinitve javnega prevoza se nekateri delavci srečujejo s težavo prihoda na delo, saj imamo v policiji in MNZ kar nekaj delovnih mest, za zasedbo katerih ni določen pogoj vozniškega izpita. V vsaki posamični konkretni situaciji je zato potrebna presoja prisotnosti vseh elementov višje sile, pri presoji le-teh pa je potrebno med drugim upoštevati, ali gre za objektivno nemožnost prihoda na delo na strani delavca, možnost zagotovitve dela na domu ali na drug ustrezen način, možnost zagotovitve drugačnega načina prevoza itd. Delavec naj v primeru nemožnosti prihoda na delo delodajalca obvesti o vseh relevantnih okoliščinah odsotnosti. Če delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile, si delodajalec in delavec tveganje delita, saj je breme nadomestila nižje kot v drugih primerih, in sicer znaša nadomestilo 50% plače oziroma najmanj 70% minimalne plače (šesti odstavek 137. člena ZDR-1).

Predstavniki MNZ se strinjajo, da bo pri nekaterih delavcih to dejanski problem, pri čemer menijo, da bo ta zlahka rešljiv na lokalnem nivoju delovanja policije (omogočen prevoz s patruljo ipd.), medtem, ko bodo večje težave nastopile pri zaposlenih v MNZ (npr. strokovno tehnična delovna mesta v Tacnu), kjer je teh delavcev več in še ni jasno na kakšen način bi bilo mogoče organizirati prevoz na delo in iz dela. O rešitvah nas bodo obvestili.

 7. Dodaten dan letnega dopusta

Glede na dejstvo, da je usmeritev MNZ (obvestilo PSS – TUKAJ) v veljavi in se nanaša na možnost plačane odsotnosti z dela za 1 dan zaradi hujše nesreče (skladno s takratnim tolmačenjem MNZ v PSS menimo, da se v to šteje tudi hujša nesreča kot posledica množičnega pojava nalezljive človeške bolezni), smo vodstvo pozvali, da v najkrajšem možnem času izda navodilo, skladno s katerim bodo lahko zaposleni v državnih organih in lokalnih skupnostih, koristili 1 dan plačane odsotnosti z dela zaradi hujše nesreče, ki zadane delavca (množičnega pojava nalezljive človeške bolezni – koronaviris CoV-19) na podlagi 165. člena ZDR-1.

 Predstavniki MNZ nas seznanijo, da je koriščenje izrednega dopusta mogoče, vendar le na podlagi podane zahteve-vloge javnega uslužbenca.

 8. Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve – 39. člen KPJS

V skladu z 11. točko 39. čl. KPJS smo izpostavili zahtevo in pričakovanje po izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah (območje vojne nevarnosti, nevarnosti terorističnih napadov z biološkimi agensi, demonstracij, naravnih nesreč, epidemij in epizootij) v višini 65% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca (obvestilo PSS – TUKAJ). 

Glede upravičenosti do dodatka MNZ še čaka na mnenje MJU, nakar bo posredovano tudi sindikatu. Po prejemu mnenja bomo slednjega v PSS preučili in so do mnenja tudi opredelili. 

Predstavniki PSS sestanek ocenjujemo kot izjemno konstruktiven in ga v dani situaciji razumemo kot trud vseh vpletenih, da tako zaposleni v MNZ, IRSNZ in Policiji, kakor tudi vsi državljani in državljanke Republike Slovenije skupaj in s čim manj negativnimi posledicami, uspešno prebrodimo nastalo situacijo. 

Dogovorjeno je bilo, da ostanemo v stalnem kontaktu ter aktualne zadeve, probleme in težave,  v dobrobit vseh, rešujemo konstruktivno in v najkrajšem možnem času.