Status odsotnih z dela zaradi nalezljive bolezni in pravice zaposlenih na podlagi določb KPJS – poziv

Policijski sindikat Slovenije je v zvezi statusa odsotnih z dela zaradi nalezljive bolezni in pravice zaposlenih na podlagi določb KPJS na ministra za notranje zadeve, g. Aleša Hojsa in na v.d. generalnega direktorja policije, g. Antona Travnerja naslovil poziv

Policijskem sindikatu Slovenije (PSS) te dni prejemamo vse več ogorčenih klicev zaposlenih, da trenutna organizacija dela, ob razglašeni epidemiji, ne vodi v želeno smer preprečevanja širjenja nalezljive bolezni. Kljub izkušnjam, ki jih imamo, ni bil sprejet niti eden izmed ukrepov, ki bi moral slediti normam za delo policije v izrednih razmerah, kot sicer veljajo za vse policije v EU. 

Medtem, ko po naših podatkih, v drugih interventnih službah določenemu številu zdravih delavcev, po dogovoru z delodajalcem odrejajo, da ostanejo doma proti 100 % nadomestilu plače in na takšen način ustrezno prilagajajo delo, da lahko ves čas zagotavljajo prisotnost zdravega moštva, se v policiji večinoma dela ravno obratno. Povsem nedopustna anomalija je v tem, da se uslužbencem, ki ne kažejo znakov obolelosti, pa so bili v neposrednem stiku z okuženimi osebami, kljub priporočilu osebnega zdravnika, da ostanejo doma, odreja delo. Tistim uslužbencem, ki bi lahko delali, pa se v teh razmerah izrecno »priporoča« koriščenje letnega dopusta, čemur nismo bili priča še v nobeni krizni situaciji, takšnega početja pa ni zaznati niti v drugih državah EU. Tako imamo v današnjih kriznih razmerah več policistov na »priporočenem« letnem dopustu. Sprašujemo se, ali nimamo dolžnosti izvajati in nuditi asistence po Zakonu o nalezljivih boleznih in Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami? Oprostite, vendar se na takšen način okužbam v naših vrstah in koncu epidemije enostavno ne bo mogoče izogniti! 

Skladno s splošnimi usmeritvami, na podlagi Zakona, ki ureja delovna razmerja, je pristojno Ministrstvo za delo objavilo podane smernice pravic iz delovnega razmerja ob izrednih dogodkih. Tudi upoštevaje slednje je v torek, 17. 3. 2020, Policija z dokumentom št. 229-39/2020/72 (206-01) podala naročilo: »COVID 19, zagotavljanje pogojev za varno delo«, priloga tega dopisa pa je dokument z naslovom »Predstavitev in prikaz situacij, ki jih predvideva zakonodaja (podrobnejše pojasnilo v zvezi z navedenim bodo pripravili v UOK MNZ)«. Navedena priloga zajema opredelitve: 

  • dela na domu
  • čakanja na domu
  • ostajanja doma zaradi varstva otrok
  • primere odrejene karantene in
  • primere izolacije. 

Pod točko »čakanje na domu« se v drugem odstavku navaja: 

»V kolikor gre za navodilo delodajalca, naj delavec ostane doma v smislu navodila zdravi osebi (ker je prišel iz ogroženega območja ali bi lahko bil v stiku z okuženo osebo, pa mu ni odrejena karantena z odločbo), je upravičen do nadomestila v breme delodajalca v polni višini plače.«

Glede na zelo jasno zapisano določbo enostavno ne moremo razumeti, kako je mogoče, da se delavce, ki so imeli neposreden stik z okuženimi osebami pri delu, s strani delodajalca ne pošilja  v izolacijo, saj lahko prav ti delavci predstavljajo vir okužbe za ostale zaposlene. Povsem nesprejemljivo je, da UOK MNZ do tega trenutka ni uspel podati jasnih usmeritev za izvajanje tega ukrepa. Samo upamo lahko, da se pristojni v trenutnih izrednih razmerah ne igrate z zdravjem in življenji zaposlenih in drugih oseb zgolj zaradi matematičnega preračunavanja finančnih posledic takšnega ukrepa.  

Iz medijev smo zaznali, da Ministrstvo za javno upravo povsem enostransko razlaga, da dodatek za delo v rizičnih razmerah, opredeljen v 11. točki, 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), pripada le zdravstvenemu osebju. Opozarjamo, da določba KPSJ, ki opredeljuje predmetni dodatek v primeru dela v rizičnih razmerah  (območje vojne nevarnosti, nevarnosti terorističnih napadov z biološkimi agensi, demonstracij, naravnih nesreč, epidemij in epizootij) velja za vse javne uslužbence, podpisnik slednje pa je tudi PSS. Veljavna sodna praksa je jasna in določa, da dodatek pripada vsem, tudi policistom, drugih uslužbencem policije, MNZ in IRSNZ, ki delajo v takšnih razmerah. Nenazadnje smo bili iz medijev obveščeni, da je Vlada prav zaradi dela v izrednih razmerah nove funkcionarje uvrstila v najvišje možne plačne razrede. 

Smo torej tisti, ki za zajezitev epidemije neposredno izpostavljamo lastno zdravje in življenje ter zdravje in življenja naših najbližjih drugorazredni državljani in zgolj t.i. »topovska hrana« ali imenovano z znano ljudsko popačenko »kanónfuter«?

Spoštovani, 

od vas zato pričakujemo in vas pozivamo na podajo jasnega odgovora, kaj botruje tem povsem nerazumljivim in nasprotujočim dejanjem in odločitvam. Utemeljeno pričakujemo, da se izpostavljene težave prične reševati nemudoma in tako kot se za krizne razmere spodobi. Organizacija dela naših zaposlenih naj se prilagodi tako, da bodo istočasno spoštovane tako pravice iz delovnega razmerja, kot tudi  temeljni namen uspešnega preprečevanja širjenja nalezljive bolezni. Še zlasti pa naj se slednje končno primerno uredi, ker gre za službe, ki so v takšnih razmerah tako za državo kot državljane izjemnega pomena, zaradi česar je nesprejemljivo, da se v takšnih razmerah namenoma ali pa iz malomarnosti, pomen in nemoteno delovanje teh služb opušča. 

Vaš odgovor pričakujemo v najkrajšem možnem času.