Odlok o določitvi pogojev vstopa v RS iz R Avstrije – poziv – PSS – Odlok o določitvi pogojev vstopa v RS iz R Avstrije – poziv

Policijski sindikat Slovenije je v zvezi odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Republike Avstrije zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni na Ministra za notranje zadeve, g. Aleša Hojsa in na v.d. Generalnega direktorja policije, g. Antona Travnerja naslovil poziv.

Vlada R Slovenije je 24. 3. 2020, na svoji 6. redni seji, sprejela Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Republike Avstrije zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni (v nadaljnjem  besedilu: Odlok). Odlok določa vzpostavitev in delovanje trinajstih kontrolnih točk na cestnih povezavah na mejnem območju z Republiko Avstrijo in je pričel veljati 25. 3. 2020 ob 00.00 uri. 

Iz Odloka izhaja, da se vstop v Slovenijo dovoli tujcu, če predloži dokazilo v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku, ki ni starejše od treh dni, o opravljenem molekularnem laboratorijskem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim izkaže negativen izvid. Če tujec tega dokazila ne predloži, se mu vstop v Slovenijo kljub temu dovoli, če je njegova telesna temperatura nižja od 37,5 °C in ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje). Vstop se dovoli državljanu Republike Slovenije in osebi s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Če ima oseba višjo temperaturo od 37,5 °C ali kaže jasne znake okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje), se jo seznani z navodili Nacionalnega instituta za javno zdravje. Odlok izvajajo zdravstveni delavci in Civilna zaščita Republike Slovenije ob asistenci Policije, izvajanje pa se prilagaja gostoti prometa in izraženim tveganjem pri potnikih na posamezni kontrolni točki. 

V praksi pa se po naših podatkih Odlok ne izvaja na način, kot je predviden. Na večini kontrolnih točk namreč zdravstvenega osebja in pripadnikov civilne zaščite ni in delo v celoti opravljajo samo policisti, ki pa za prepoznavanje bolezenskih znakov in razumevanje molekularnih laboratorijskih testov na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim potnik izkaže negativen izvid, niso ustrezno usposobljeni.   

V Policijskem sindikatu Slovenije (v nadaljevanju: PSS) zato ocenjujemo, da gre za popolnoma nesprejemljivo izvajanje Odloka v praksi, ki kontrolnih točk, brez strokovno usposobljenega osebja za odkrivanje bolezenskih stanj, ne predvideva. Prav tako ne gre za kontrolne točke na katerih je mogoče izvajanje mejne kontrole, zaradi česar gre, glede na stanje v praski, v danem primeru za povsem nepotrebno, dodatno obremenitev policistov, saj odlok predvideva ukrepe, kot se izvajajo na slovensko – italijanski meji, za izvajanje katerih pa so pristojni zdravstveni delavci in Civilna zaščita Republike Slovenije, policisti pa jim pri izvajanju slednjega nudijo zgolj asistenco.   

Žal pa ugotavljamo, da so konkretna navodila za izvajanje nalog policistov na kontrolnih točkah z Republiko Avstrijo, v nasprotju z navodilom »Izvajanje postopkov na kontrolnih točkah zaradi izvajanja asistence upravičencem na podlagi Odredbe o določitvi pogojev vstopa v RS iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni«, št. 229-39/2020/47 (20710), z dne 13. 3. 2020, saj njihove obveznosti na teh točkah širijo izven pristojnosti sprejetega Odloka (vnašanje operativnih informacij v primeru zavrnitve oseb, zbiranje statističnih podatkov o domačih državljanih, državljanih EU, državljanih tretjih držav in vse druge pomembne podatke…), vse to pa temelji na površno povzetem odloku s strani pristojnih vodij, zaradi česar se dogaja, da policisti pogoje za vstop v državo, za katere so pristojni izključno zdravstveni delavci, preverjajo sami.  

Glede na navedeno vas pozivamo, da pojasnite nastalo situacijo in nas povratno seznanite z izdanimi navodili policistom za izvajanje nalog na kontrolnih točkah z Republiko Avstrijo.  

Nadalje glede izvajanja predmetnega Odloka ugotavljamo, da na vzpostavljenih kontrolnih točkah ni vzpostavljene primerne infrastrukture, ki bi zagotavljala osnovne pogoje za delo v daljšem časovnem obdobju. Težave s katerimi se policisti srečujejo so bolj ali manj enake kot tiste, na katere smo vas opozorili že v primeru vzpostavitve kontrolnih točk na meji z Italijansko republiko (naš dopis, št. PSS-15/2020-51, 12. 3. 2020) in sicer: 

  • neustrezno število policistov na posamezni kontrolni točki, zaradi česa ni mogoče zagotoviti varnega izvajanja postopkov, tako iz vidika lastne varnosti policistov, kot iz vidika varnosti oseb v postopku, ni omogočeno zagotavljanje odmorov med delovnim časom, ustreznega počitka med delovnimi dnevi, omogočanje prehranjevanja, opravljanje fizioloških potreb…;
  • nezadostna količina ustrezne varovalne opreme policistom (maske, rokavice, razkužilna sredstva za roke in vozila…);
  • ne-zagotovljeni ustrezni prostori za delo s toplo tekočo vodo, sanitarijami, prostorom za odmor… 

Glede na navedeno zato v najkrajšem možnem času pričakujemo pojasnila, kdaj se bo policistom na kontrolnih točkah pridružilo tudi zdravstveno osebje in pripadniki civilne zaščite, da bo lahko izvajanje Odloka v praksi dejansko zaživelo v smeri preprečevanja širjenja nalezljive bolezni. Obenem zahtevano, da se takoj pristopi k ureditvi ustrezne infrastrukture, ki bo omogočala varno opravljanje dela na vseh kontrolnih točkah in varno izvajanje postopkov z osebami. Upoštevaje trenutne vremenske razmere in dejstvo, da so policisti edini izmed določenih služb po Odloku na kontrolnih točkah, predlagamo, da resno razmislite o tem, da policiste iz teh točk umaknete (saj sami sebi asistence pač ne morejo nuditi) oz. jim zagotovite vsaj takšne pogoje, kot jih imajo policisti za delo na meji z Republiko Italijo.    

Če morda Vlada RS namerava podoben Odlok o določitvi pogojev za vstop sprejeti tudi za vstop v državo iz Republike Madžarske, pa že v naprej pozivamo, da naj takšen ukrep sprejeme šele, ko bodo pripravljene ustrezne namestitve, potrebna infrastruktura in zagotovljeno zadostno število zdravstvenih delavcev in pripadnikov civilne zaščite.