Covid-19 – ukrepi vlade R Slovenije – JAVNI POZIV

Policijski sindikat Slovenije je na Vlado RS in Državni zbor RS v zvezi ukrepov Vlade Republike Slovenije, povezane z obvladovanjem in preprečevanjem širjenja nalezljive bolezni COVID-19 naslovil javni poziv

Policijskem Sindikatu Slovenije pozorno spremljamo ukrepe Vlade Republike Slovenije, povezane z obvladovanjem in preprečevanjem širjenja nalezljive bolezni COVID-19. Interesno nas zanima na kakšen način ukrepe v praksi lahko izvajajo policisti in drugi zaposleni v MNZ z organi v sestavi, katerih prisotnost na delu je nujna in nepogrešljiva v tem občutljivem času.  

Nesporno je, da so poleg zdravstvenega osebja prav policisti tisti, ki so v času epidemije med najbolj izpostavljenimi javnimi uslužbenci. Slednji smo dolžni izvajati vse z zakoni in podzakonskimi akti določene naloge in policijska pooblastila, v dani situaciji pa so jim naložene tudi nove in dodatne zadolžitve za obvladovanje in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni. Da naša izpostavljenost ni sporna, nenazadnje priznava tako širša javnost, kot tudi politični predstavniki.

Zato je za nas nesprejemljivo, da se s predlogom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju: Zakon Covid-19), posega v nekatere posebnosti iz delovnega razmerja policistov, še zlasti na področju odrejanja nadurnega dela preko splošnih omejitev kot jih določa Zakon, ki ureja delovna razmerja. Poudariti je potrebno, da je fleksibilnost na področju odrejanja nadurnega dela v policiji že ustrezno urejena z Zakonom o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19 in 66/19 – ZDZ; v nadaljevanju: ZODPol). Predlagan 67. člen Zakona Covid-19, upoštevaje 1. člen, neposredno posega v pravice policistov na področju zagotavljanja  sorazmernega počitka, kot tudi v ustrezno plačilo zaradi preseganja omejitev delovnega časa, ki določen z Zakonom o delovnih razmerjih in sicer dnevnih, tedenskih in mesečnih omejitev, ki je bil obširno usklajevan z reprezentativnimi sindikati v policiji.

Slednje pomeni, da bo policist kot nosilec najobsežnejših in najbolj odgovornih pooblastil, s katerimi lahko neposredno posega v temeljne človekove pravic lahko npr. delal tudi 20 ur in več, pri čemer mu po opravljenem delu ne bo zagotovljen sorazmerni počitek, kateri je skladen in obvezujoč s sodno prakso sodišča EU, niti ne bo upravičen do plačila iz naslova Uredbe o določitvi višine dodatnega plačila policistom, ki jim je odrejeno opravljanje dela v takšnih pogojih, kot to sedaj določa prvi odstavek 73. člena ZODPol. Poenostavljeno to pomeni, da bo policist za delo v dodatno oteženih pogojih zaradi preprečevanja in obvladovanja širjenja nalezljive bolezni Covid-19 prejel nižje plačilo po Zakonu Covid-19 kot ga prejme danes po 73. členu v povezavi s 74. členom ZODPol, zato je ta ukrep nesorazmeren s svojim namenom.

Nadalje ugotavljamo, da še vedno niso izdana jasna navodila pristojnih glede upravičenosti do dodatka za delo v času in na območju razglašene epidemije, kot je določen s Kolektivno pogodbo za javni sektor (KPJS). Še več, ker ustreznih navodil ni, razpolagamo s podatkom, da se obračuni plač za mesec marec že izvajajo na način, da predmetni dodatek ni obračunan nikomur! Prepričani smo, da je takšno ravnanje v nasprotju z 11. točko 39. člena KPJS in tudi ne zasleduje namena teh določb in to je dela v rizičnih razmerah, torej na območju kjer je razglašena epidemija in obstaja nevarnost okužbe pri svojem delu.

Zato zelo jasno sporočamo, da nasprotujemo takšnim načinom obračuna delovnih ur in zahtevamo, da se skladno z obstoječo sodno prakso in namenom Kolektivne pogodbe v tem delu, predmetni dodatek nemudoma obračuna vsem zaposlenim, ki v teh dneh opravljajo delo na delovnem mestu (ne delo na domu) in kot takšni predstavljajo nepogrešljiv del v sistemu zagotavljanja nacionalne varnosti, ki je ena izmed ključnih dejavnosti pri obvladovanju in preprečevanju širjenja nalezljivih  bolezni Covid-19, vse od 12. 3. 2020 naprej, ko je Vlada RS  razglasila epidemijo.

V tem delu se pridružujemo in pozdravljamo mnenje sindikatov v zdravstvu, da bo predlog uvedbe dodatka z Zakonom Covid-19, ki naj bi ga Državni zbor Republike Slovenije sprejel v četrtek 2. 4. 2020, omogočil različno vrednotenje (diferenciacijo) izpostavljenosti nevarnostim in posebnim obremenitvam pri preprečevanju in obvladovanju bolezni Covid-19 med posameznimi skupinami delavcev, vendar opozarjamo, da to ne sme biti urejeno na način, da se bo »arbitrarno« poseglo v že pridobljene in v naprej dogovorjene pravice in obveznosti delodajalca, ki izhajajo iz 11. točke 39.člena KPJS.

V Policijskem sindikatu Slovenije zato pozorno čakamo na končno besedilo Zakona Covid-19. Glede na to, da je Zakon Covid-19 vendarle še v usklajevanju, pa upravičeno pričakujemo, da bo med odločevalci prevladala pravičnost in modrost in bodo upoštevali pripombe Konfederacije sindikatov javnega sektorja, ki vsebujejo tudi pripombe Policijskega sindikata Slovenije.  

Zato od poslancev Državnega zbora Republike Slovenije pričakujemo, da v okviru svoje pristojnosti preprečijo, da bi bili policisti v teh časih, ko smo najbolj potrebni, v slabšem položaju. Dolžni smo opozoriti, da v Policijskem sindikatu Slovenije slabšega položaja policistov ne bomo mogli spregledati ne pravno in ne dejansko.

Zato poslance Državnega zbora Republike vljudno pozivamo, da se v dobro vseh najde ustrezna rešitev.

Lep pozdrav,                                                    

Rok Cvetko

predsednik