Obračun dodatka po 11. točki 39. člena KPJS – protest in zahteva

Policijski sindikat Slovenije je na Ministra za notranje zadeve, g. Aleša Hojsa in na v.d. Generalnega direktorja Policije, g. Antona Travnerja v zvez obračuna dodatka po 11. točki 39. člena KPJS naslovil protest in zahtevo

V zvezi z dopisoma, navedenima v zvezi, smo vas v PSS že pozvali k ustreznemu obračunu dodatkov po 11. točki 39. člena KPJS vsem zaposlenim v MNZ, IRSNZ in Policiji, ki delajo v času razglašene epidemije.

Z vašim odgovorom ste nas 1. 4. 2020 seznanili, da usmeritve še niso bile podane, ker se čaka sprejetje Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju: Zakon Covid-19). Z vašo obrazložitvijo se ne moremo strinjati, saj smo naknadno iz drugih virov ugotovili, da ste bili že 23. 3. 2020 seznanjeni z dokumentom MJU, št. 0100-174/2020/1, ki vsebuje pojasnila glede izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah v času razglašene epidemije. Slednje razumemo kot  zavestno zavajanje zaposlenih, katerih prisotnost na delovnih mestih in izvajanje nalog na področju zagotavljanja nacionalne varnosti v povezavi z obvladovanjem in preprečevanjem širjenja nalezljive bolezni je nujna, zato proti takšnemu ravnanju izražamo oster protest. 

Nadalje vašo obrazložitev zavračamo tudi v delu, ko se sklicujete na sprejetje Zakona Covid-19, kar pojasnjujemo v nadaljevanju. V danem primeru gre za dva popolnoma različna dodatka, ki se tudi na podlagi predloga Zakona Covid-19 ne izključujeta, temveč sta le omejena na najvišjo možno  kumulativno  višino (največ 100%). Predlog Zakona Covid-19 namreč (ločeno) določa dodatek v višini največ 100% urne postavke osnovne plače zaposlenega, ki je pri svojem delu nadpovprečno izpostavljen tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjen zaradi obvladovanja epidemije COVID-19. Kot je razumeti, bodo natančnejši kriteriji in navodila za obračun predmetnega dodatka lahko podani šele po sprejemu in uveljavitvi zakona. 

Določba 11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki je v veljavi, pa se glasi:   

»11. Dodatek za delo v rizičnih razmerah (območje vojne nevarnosti, nevarnosti terorističnih napadov z biološkimi agensi, demonstracij, naravnih nesreč, epidemij in epizootij) v višini 65% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.«

MJU je v dokumentu št. 0100-174/2020/1, ki vam je bil posredovan že 23. 3. 2020 navedlo: 

»(…) Upoštevaje zgoraj navedeno, so z razglasitvijo epidemije nastopile okoliščine, ko je dodatek za rizične razmere treba začeti izplačevati javnim uslužbencem, katerih zdravje je ogroženo zaradi opravljanja nalog v rizičnih razmerah, ki so posledica epidemije navedenega virusa.

Glede na zgoraj navedeno ter upoštevaje 23. člen ZSPJS in 39. člen KPJS, v ministrstvu, pristojnem za sistem plač v javnem sektorju, zgolj pojasnjujemo, da se dodatek za delo v rizičnih razmerah lahko izplačuje le za čas, ko se delo v času trajanja epidemije dejansko opravlja, ter da se ta dodatek ne more izplačevati javnim uslužbencem, ki opravljajo delo na domu. Javni uslužbenci, ki delajo na domu, sicer opravljajo redne naloge, vendar ne v okolju, ki bi bilo izpostavljeno tveganju za njihovo zdravje zaradi opravljanja teh nalog. (…)« 

Glede na to, da MJU v navedenem dokumentu vsem državnim organom, javnim zavodom in predstavnikom lokalnih skupnosti pojasnjuje kdo je, upoštevaje 11. točko 39. člena KPJS, upravičen do predmetnega dodatka, pristojnost in s tem tudi vso odgovornost za spoštovanje določil kolektivne pogodbe pa nalaga posameznim delodajalcem, Vas pozivamo, da nam v skladu s prvim odstavkom 22. j člena Kolektivne pogodbe za policiste (Uradni list RS, št. 41/12, 97/12, 41/14 in 22/16) nemudoma pošljete usmeritve oziroma navodila v zvezi s tem. Prav tako vas ponovno pozivamo, da tudi v OE in NOE MNZ z organoma v sestavi nemudoma posredujete usmeritve glede ustreznega vrednotenja dela in obračuna dodatka v višini 65% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca, da se lahko še pravočasno pripravijo ustrezni obračuni plač že za mesec marec 2020.