Izplačilo nadomestila za primere odsotnosti z dela zaradi nastanka višje sile v povezavi z ukrepom zaprtja vrtcev in šol – OBVESTILO

V PSS smo prejeli večje število vprašanj članstva, ki se nanašajo na obračun nadomestila zaradi odsotnosti z dela zaradi nastanka višje sile v povezavi z ukrepom zaprtja vrtcev in šol. Skladno z izdanimi sklepi MNZ so zaposleni, ki so odstotni z dela zaradi omenjenega razloga, v skladu s šestim odstavkom 137. člena ZDR-1 upravičeni do nadomestila polovice plačila, do katerega bi bili sicer upravičeni, če bi delali, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače.  PSS smo prejeli večje število vprašanj članstva, ki se nanašajo na obračun nadomestila zaradi odsotnosti z dela zaradi nastanka višje sile v povezavi z ukrepom zaprtja vrtcev in šol. Skladno z izdanimi sklepi MNZ so zaposleni, ki so odstotni z dela zaradi omenjenega razloga, v skladu s šestim odstavkom 137. člena ZDR-1 upravičeni do nadomestila polovice plačila, do katerega bi bili sicer upravičeni, če bi delali, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače. 

Skladno z določili 20. in 70. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki se je začel uporabljati 11. 4. 2020, javnemu uslužbencu in funkcionarju pripada v času, ko zaradi višje sile ne opravljata dela oziroma izvršujeta funkcije, pravica do nadomestila plače v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga (80 odstotno nadomestilo plače) in sicer za čas odsotnosti od 13. 3. 2020 dalje.

Glede na dejstvo, da je bila večina sklepov izdanih javnim uslužbencem pred začetkom uporabe ZIUZEOP,  torej pred 11. 4. 2020, smo na delodajalca naslovili pobudo, da se čimprej izdajo novi sklepi oziroma zaposlene seznani, na kakšen način bo pravica do višjega izplačila odsotnosti zaradi višje sile za obdobje po 13. 3. 2020,  skladno z določili ZIUZEOP, realizirana.

S strani delodajalca smo bili obveščeni, da z ozirom na to, da je bila z uveljavitvijo začasnih ukrepov iz ZIOZEOP spremenjena »zgolj« višina nadomestila plače zaradi nastanka višje sile (ne pa tudi predmetna pravica do odsotnosti z dela ali njen obseg), se tem javnim uslužbencem ne bodo izdajali novi sklepi, s katerimi bi bil določen višji % (80 %) osnove nadomestila plače, temveč bo delodajalec sam poskrbel, da bo tudi tem javnim uslužbencem nadomestilo plače iz tega naslova obračunano in izplačano pravilno in zakonito, tj. v višini kot to določa ZIUZEOP, torej 80%.