Pravice in obveznosti policistov po vrnitvi iz tujine, kamor so napoteni na opravljanje del in nalog – obvestilo

Na PSS smo prejeli vprašanja članov, ki opravljajo dela in naloge Policije izven RS (Frontex, Republika Severna Makedonija,….) in tistih ki bodo na te naloge šele napoteni, glede pravic in obveznosti v času razglašene epidemije po vrnitvi iz tujine. Eno izmed poglavitnih vprašanj se je nanašalo na višino nadomestila plače v času odrejene karantene za policista, ko se ta vrne iz tujine. Članom je bila namreč podana informacija, da višina nadomestila za čas odrejene obvezne 14-dnevne karantene znaša 80% osnovne plače.

Vsled navedenega smo na delodajalca 13.5.2020, na podlagi 22.j člena Kolektivne pogodbe za policiste, naslovili zahtevo po posredovanju vseh podatkov v povezavi s pravicami in obveznostmi, ki veljajo za policista, ko se vrne iz tujine, kamor je bil napoten na opravljanje del in nalog (Frontex, Severna Makedonija,…).

Od delodajalca smo 26. 5. 2020 prejeli odgovore na postavljena vprašanja: izključno zaradi hitrega  odziva in posredovanja PSS je delodajalec spremenil način obračuna plač policistom, ki so se vrnili  iz tujine in jim je bila odrejena karantena.  

V skladu s četrtim odstavkom 70. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki je bil sprejet na podlagi predloga PSS (dokument PSS TUKAJ), pripada javnemu uslužbencu, ki mu je bila odrejena karantena zaradi rizičnega stika v času opravljanja dela in v primeru preventivne izolacije, ki ju pisno odredi delodajalec oziroma predstojnik, plača (in ne nadomestilo plače), ki bi jo prejel, če bi delal, v primeru začasne zadržanosti od dela zaradi okužbe pri opravljanju dela pa znaša nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela 100 % osnove, ki je določena za obračun nadomestila za čas odsotnosti zaradi bolezni.

S celotnim odgovorom delodajalca se lahko seznanite na povezavi TUKAJ.