Izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije – javna zahteva za pojasnila

Policijski sindikat Slovenije je v zvezi izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije na Ministra za notranje zadeve, g. Aleša Hojsa naslovil javno zahtevo za pojasnila.

V Policijskem sindikatu Slovenije smo danes prejeli novinarsko vprašanje vezano na izplačila  dodatka za delo v rizičnih razmerah na podlagi 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije na podlagi 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, izplačane v Ministrstvu za notranje zadeve z organoma v sestavi. 

Kot ste seznanjeni smo v Policijskem sindikatu Slovenije samostojno in preko Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS) na Ministrstvo za notranje zadeve naslovili zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, kateri je bilo v celoti ugodeno. Na podlagi podane zahteve smo pridobili podatke o izplačilih predmetnih dodatkov za mesec marec, april in maj 2020, pri čemer smo že sami ugotovili nerazumljiva odstopanja, saj je bil nekaterim javnim uslužbencem, za delo opravljeno v mesecu marcu in aprilu 2020, predmetni dodatek izplačan preko zgornje dopustne meje predpisane z vašim navodilom. 

Izplačilo predmetnih dodatkov je bilo v Ministrstvu za notranje zadeve z organoma v sestavi v skladu z vašim navodilom omejeno na največ 35% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca. V Policijskem sindikatu Slovenije razumemo, da je bilo vaše navodilo zaradi enotnega izvrševanja zakona (ZIUZEOP) izdano upoštevaje 74. člen Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 110/02 – ZDT-B, 56/03, 61/04, 123/04, 93/05, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 21/13 – ZVRS-G, 47/13, 12/14, 65/14 – ZVRS-H, 90/14, 51/16), pri čemer gre za dokument, ki ima naravo splošnega akta delodajalca, saj pomen splošnosti izkazuje s tem, da zagotavlja enako obravnavanje vseh, ki so v bistvenih lastnostih enaki oz. različno obravnava vse, ki so v bistvenih značilnostih različni (načelo enakopravnosti). Upoštevaje slednje je jasno, da so javni uslužbenci na podlagi 94. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT-B, 2/04 – ZDSS-1, 50/04 – ZPol-C, 23/05, 62/05 – odl. US, 75/05 – odl. US, 113/05, 21/06 – odl. US, 68/06 – ZSPJS-F, 131/06 – odl. US, 33/07, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 63/13 – ZS-K) in na podlagi 34. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13, 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 36/20 – ZIUPPP, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 98/20 – ZIUPDV) dolžni upoštevati navodila nadrejenega (delodajalca). 

V novinarskem vprašanju smo bili seznanjeni, da je ministrstvo višja izplačila od predpisanih potrdilo in jih opravičilo z utemeljitvijo, da je omenjena navodila treba razumeti zgolj kot pripomoček pri delitvi sredstev in ne kot navodilo.

Iz Policijskega sindikata Slovenije vam sporočamo, da smo nad takšno interpretacijo naravnost zgroženi, saj gre za interpretacijo navodila, ki ne samo da je protipravno ampak čemu takšnemu v samostojni državi še nismo bili priča. Nesprejemljivo je namreč, da je ministrstvo takšno interpretacijo podalo šele na prejeto novinarsko vprašanje, ko je do razkritja evidentnih protipravnosti že prišlo. Opozarjamo vas, da gre pri nespoštovanju navodil delodajalca za nesporno delovno pravno kršitev, čemur pritrjuje tudi dejstvo, da je bilo zgolj v letu 2019 in 2020 v policiji uvedenih 47 disciplinskih postopkov zoper policiste, v katerih jim je delodajalec v večjem delu očital prav nespoštovanje navodil delodajalca, v zadnjem primeru pa smo bili priča celo odpovedi pogodbe o zaposlitvi policistu – ravno tako zaradi (domnevnega) nespoštovanja navodil delodajalca. Dodajamo, da ob tem pri policistih ni nastala nobena večja materialna škoda, za razliko od protipravnih izplačil dodatkov, kjer je izkazana večja materialna škoda. 

V Policijskem sindikatu Slovenije zato ocenjujemo, da je predmetna interpretacija zavezujočih navodil ministra protipravna in ima lahko hude posledice na delovno aktivnost policistov in nemoteno nadaljevanje dela v Policiji.  Nadalje menimo, da tako evidentno uveljavljanje dvojnih meril s strani vodstva MNZ in vodstva Policije predstavlja nedopustno aroganco pravnega reda RS in obenem uveljavlja aroganten donos do policistov in njihovih pravic. 

Glede na vse zgoraj navedeno je očitno prišlo do izplačila dodatkov posameznim javnim uslužbencem v nasprotju z izdanim internim Aktom pristojnega ministra in od vas pričakujemo, da boste ukrepali skladno z 11., 12. in 13. odstavkom 3.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter posledično predpisi glede kršitve pogodbe o zaposlitvi iz Zakona o delovnih razmerjih in kršitve predpisov iz Zakona o javnih uslužbencih in Kodeksa etike javnih uslužbencev, kot se to počne za ostale javne uslužbence, sicer boste osebno odgovorni za nevestno delo in s tem oškodovanje javnih financ. 

V Policijskem sindikatu Slovenije zato menimo, da takšna aroganca ne sme ostati nekaznovana, zato vam podajamo javno zahtevo za razjasnitev spornih izplačil, sicer bomo dolžni uporabiti  vsa pravna sredstva zoper takšna protipravna dejanja, o katerih ste sedaj javno osebno obveščeni.