Izvajanje nalog v zvezi upravnega postopka izdaje odločbe o karanteni – zahteva

Predstavniki PSS smo se 23. 7. 2020 udeležili sestanka na temo izvajanja nalog v zvezi z upravnim postopkom izdaje odločb o karanteni, kjer pa ustreznih odgovorov nismo dobili, zato smo na Vlado R Slovenije ter MNZ poslali dopis z zahtevo podaje odgovorov.

Jul 27, 2020 

Izvajanje nalog v zvezi upravnega postopka izdaje odločbe o karanteni - zahteva

Spoštovani,

Na podlagi opozoril članstva beležimo več problemov, ki so povezani z upravnim postopkom Ministrstva za zdravje v povezavi z odrejanjem in izdajanjem odločb o karanteni na podlagi 19. člena Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP), 8. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) in 9. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 100/20; v nadaljevanju: Odlok) in Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 79/20).  

Zaradi zavarovanja pravic policistk in policistov smo Vlado Republike Slovenije dolžni pozvati, da poda jasna in nedvoumna pojasnila, ki bodo v morebitnih pravdnih ali drugih pravnih postopkih zoper policiste služili kot oprostitev odgovornosti policistov za povzročene prepovedane posledice ljudem. V sklopu tega prosimo za pojasnila v obliki odgovorov na naslednja vprašanja:

  1. Kdo je pristojen za odreditev karantene in ugotavljanje razlogov za odreditev karantene za osebo, ki prehaja državno mejo na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije? 
  2. Kdo uvede ali začne in potem vodi upravni postopek za izdajo odločbe o karanteni za osebo, ki prehaja državno mejo na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije? 
  3. Ali bi morali policisti, ki imajo po opravljeni mejni kontroli z osebo na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah RS, nadaljnji stik z osebo in za namen zajezitve in obvladovanja epidemije ter za zagotovitev spoštovanja posebnih ukrepov, imeti izpit iz upravnega postopka, da bi lahko izvajali določila iz desetega odstavka 9. člena Odloka in druga dejanska ravnanja, ki imajo elemente dejanj iz upravnega postopka? 
  4. Ali imajo policisti pravico po opravljeni mejni kontroli z osebo, ki prehaja državno mejo na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, zaradi priprave odločbe o karanteni v zvezi upravnega postopka, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje, omejiti svobodno gibanje tej osebi za čas priprave takšne odločbe[1], ker po našem mnenju ne gre za postopek pred drugim organom, saj Policija ni organ, ki bi vodil upravni postopek v zvezi ugotavljanja razlogov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek?[2]

Prosimo, da Vlada Republike Slovenije, ki pripravlja in predpisuje ukrepe za namen zajezitve in obvladovanja epidemije z odredbami ali odloki, sprejetih izključno za zajezitev in obvladovanje epidemije in je pri tem tudi dožna spoštovati 120. člen  Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 –

UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a), kjer drugi in tretji odstavek določata, da upravni organi opravljajo svoje delo samostojno v okviru in na podlagi ustave in zakonov, in da je proti odločitvam in dejanjem upravnih organov in nosilcev javnih pooblastil  zagotovljeno sodno varstvo pravic in zakonitih interesov državljanov in organizacij, poda jasna in nedvoumna pojasnila, ki ne bodo policistov postavljali v položaj, da bodo zaradi spoštovanja aktov vlade predmet sodnega varstva pravic in zakonitih interesov državljanov.  

Po mnenju Policijskega sindikata Slovenije je trenutno dejansko in pravno stanje na področju ugotavljanja razlogov za karanteno in izdaje odločb za karanteno za osebe, ki prehajajo državno mejo na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije v nasprotju s pozitivno zakonodajo in v nasprotju s 120. členom Ustave RS.  

Policijski sindikat Slovenije je predstavnik zaposlenih in je zato dolžan varovati pravice in interese zaposlenih policistk in policistov, pri čemer pa Policijski sindikat Slovenije posebej opozarja, da so policistke in policisti javni uslužbenci, ki so zaprisegli, da bodo spoštovali pravni red Republike Slovenije, človekove pravice in svoboščine, in da bodo služili državljanom, zato od delodajalca upravičeno pričakujemo, da bo pri dodeljevanju »novih« nalog v prvi vrsti spoštoval načelo zakonitosti. Ob tem smo tudi dolžni opozoriti, da nenehno dodeljevanje novih nalog policistom in povečevanje obsega dela, mora imeti ustrezne pozitivne finančne posledice in tudi statusno ureditev v okviru primerljivih poklicnih skupin. Policistke in policisti namreč svoje delo utemeljujemo na izobrazbi, strokovni usposobljenosti, pooblastilih, naporih in prepovedih ter omejitvah, ki smo jih deležni pri svojem poklicu.  

[1] Po podatkih članov Policijskega sindikata Slovenije zaradi neprisotnosti oseb odgovornih za vodenje upravnega postopka s strani Ministrstva za zdravje, so se ravnanja za dejansko ugotavljanje razlogov za odreditev karantene na mejnih prehodih na zunanjih mejah in na kontrolnih točkah na notranjih mejah RS, preložila na policiste in to v skladu z desetim odstavkom 9. člena Odloka, kar je po našem mnenju dejansko in pravno nedopustno. 

[2] Policija v skladu s 103. členom ZIUZEOP in drugimi predpisi ter akti namenjenimi zajezitvi in preprečevanju obvladovanja nalezljive bolezni izvaja pooblastila, ki so vezana na izvajanje odločb, kar pomeni da morajo biti te odločbe že izdane, in ne obratno.