Usmeritve in obvezna navodila Ministra g. Aleša Hojsa – Obvestilo

Obveščamo vas, da je Policijski sindikat Slovenije skrbno preučil dokument ministra za notranje zadeve, št. 0602-36/2020/1 (141-02), ki je bil izdan 29. 7. 2020 in se nanaša na Usmeritve in obvezna navodila št. 9/2020 za izvajanje policijskih nalog pri odkrivanju in preiskovanju zahtevnih kaznivih dejanj, zlasti s področja gospodarstva, korupcije in organiziranega kriminala, ki jih opravlja Nacionalni preiskovalni urad (v nadaljevanju: usmeritve in navodila), ki so objavljene na Intranetu policije. 

Policijski sindikat Slovenije je pripravil pravno mnenje, iz katerega izhaja, da so usmeritve in navodila pravno nedopustna in da se policistke in policisti zaradi izvajanja spornih usmeritev in navodil lahko spravijo v pravdni ali kazenski postopek. Od ministra za notranje zadeve zahtevamo, da sporne usmeritve in navodila nemudoma odpravi medtem, ko v.d. generalnega direktorja policije pozivamo, da ne izvaja spornih usmeritev in navodil, ker bi s tem lahko povzročili prepovedane posledice na škodo pravic uslužbencev iz delovnopravnega razmerja (vse v prilogi).      

Vsem članicam in članom, ki bodo morebiti vključeni v izvajanje navedenih usmeritev in obveznih navodil, predlagamo, da ravnajo v skladu s 94. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), ki določa (opravljanje dela po navodilih in odredbah), in se glasi:

»(1) Pri opravljanju dela mora javni uslužbenec upoštevati navodila nadrejenega, razen če po zakonu ni vezan na ravnanje po navodilih nadrejenih oseb.

(2) Javni uslužbenec lahko zahteva pisno odredbo in pisno navodilo, če meni, da je vsebina ustne odredbe ali ustnega navodila nejasna. Na podlagi pisne odredbe in pisnega navodila mora opraviti zahtevano delo oziroma ga opraviti na zahtevan način.

(3) Javni uslužbenec lahko zahteva pisno odredbo in pisno navodilo, če meni, da bi izvršitev ustne odredbe oziroma navodila pomenila protipravno ravnanje oziroma povzročila škodo.

(4) Javni uslužbenec lahko odkloni izvršitev odredbe oziroma navodila, če bi pomenila protipravno ravnanje.

(5) Javni uslužbenec mora odkloniti izvršitev odredbe oziroma navodila, če bi pomenila kaznivo dejanje.

(6) Javni uslužbenec je prost odškodninske in disciplinske odgovornosti, če je storil disciplinsko kršitev oziroma povzročil škodo z izvršitvijo pisne odredbe oziroma navodila nadrejenega, ali z izvršitvijo ustne odredbe, če nadrejeni kljub njegovi pisni zahtevi ni izdal pisne odredbe oziroma navodila.«. 

Članice in člane Policijskega sindikata Slovenije, na katere bi bil zaradi odklonitve takšne odredbe vršen kakršenkoli pritisk pozivamo, da se nemudoma obrnejo na našega predstavnika, nakar jim bo nudena takojšnja sindikalna in pravna pomoč. 

PRLOGI:   

1. mnenje PSS,

2. dopis ministru za notranje zadeve in v.d. generalnega direktorja policije