Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v centru za tujce v centru za tujce Postojna – poziv za posredovanje

Policijski sindikat Slovenije je v zvezi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu v Centru za tujce Postojna na NIJZ, Zdravstveni inšpektorat RS in inšpektorat RS za delo naslovil spodnji poziv za posredovanje.

Zaposleni v Centru za tujce Postojna že dalj časa opozarjajo vodstvo Policije na nevzdržne razmere, s katerimi se srečujejo pri izvajanju policijskih nalog, zaradi nevarnosti potencialne okužbe  z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19). Kot vam je znano, je Vlada Republike Slovenije z dnem 31. 5. 2020 preklicala epidemijo SARS-CoV-2 (COVID-19) in pri tem upoštevala tudi ugodne epidemiološke slike v državah, iz katerih prihaja največ tujcev, s čemer se je ogroženost policistov oziroma zaposlenih v Centru za tujce Postojna dejansko postopoma zmanjševala oziroma približevala normalni stopnji tveganja za zdravje. V zadnjih dneh pa so se razmere za varnost in zdravje policistov oziroma zaposlenih v Centru za tujce, predvsem zaradi postopnega porasta obolelih s SARS-CoV-2 (COVID-19) v državah zahodnega Balkana, od koder prihaja velika večina tujcev, ki so nastanjeni v Centru za tujce Postojna (rdeči seznam držav), ponovno poslabšale. Dne 18. 6. 2020 je Vlada Republike Slovenije sprejela Odlok o spremembi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (v nadaljevanju: Odlok), s katerim je na seznam držav s poslabšano epidemiološko sliko dodala tudi Bosno in Hercegovino, Srbijo in Kosovo. To je pomembno pravno in dejansko dejstvo, ker gre za države iz tako imenovane »balkanske poti«, skozi katere potuje največ ilegalnih migrantov, ki imajo namen vstopiti v Republiko Slovenijo in potem tudi nadaljevati pot v druge države EU.   

Policisti Centra za tujce Postojna pri svojem vsakodnevnem delu prevzemajo tujce – ilegalne migrante iz drugih policijskih enot in jih za čas vodenja postopka po mednarodni zaščiti nastanijo v Centru za tujce, kjer jim je nudena oskrba, kot jo določajo predpisi, ki urejajo mednarodno zaščito in druge pravice iz tega naslova.  

Skrb vzbujajoče je dejstvo, da za tujce – ilegalne migrante ukrep karantene, ki je z Odlokom določen za vse tujce in državljane Republike Slovenije, ki se vračajo v Republiko Slovenijo iz držav, ki so na rdečem seznamu, ne velja, in se jih za to ne nastani v primerne prostore, ki bi bili namenjeni izolaciji oziroma karanteni za čas 14 dni, ker se v te iste prostore skupaj z že nastanjenimi tujci – ilegalni migranti ves čas nastanjajo novo prispeli tujci – ilegalni migranti. Takšno postopanje s tujci – ilegalnimi migranti pa je ne samo diskriminatorno do drugih tujcev oziroma tudi slovenskih državljanov, ampak je predvsem nevarno iz naslova zagotavljanja varstva in zdravja policistov oziroma zaposlenih v Centru za tujce, ki pri izvajanju svojih nalog vsakodnevno prihajajo v stik z ilegalnimi migranti, ki so potencialno lahko okuženi. Na ta način praktično ni mogoče  zajezi in obvladovati oziroma preprečiti širjenja SARS-CoV-2 (COVID-19), v kolikor so med nastanjeni ilegalnimi migranti tudi potencialno  okuženi s tem virusom.  

Prav tako se zaradi nespoštovanja Pravilnika o bivanju v centru za tujce, deponiranju lastnih sredstev in obliki in vsebini izkaznice o dovolitvi zadrževanja na območju Republike Slovenije (Ur.l.RS št. 11/15; v nadaljevanju: Pravilnik), ki v prvi točki 7. člena določa obseg nastanitve tujca v centru (ki obsega sprejemni upravno-varnostni postopek, sanitarno-dezinfekcijski postopek, zdravniški pregled in namestitev na ustrezen oddelek v centru),  ogroženost policistov oziroma zaposlenih za okužbo z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) ponovno povečuje.   

Policijski sindikat Slovenije je dolžan iz naslova zagotavljanja varstva in zdravja policistov oziroma zaposlenih pozvati pristojne institucije, da bi bilo v skladu z zgoraj omenjenim Odlokom in Pravilnikom ter z namenom uspešne  zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19), vse tujce, ki prihajajo iz držav s poslabšano epidemiološko sliko, namestiti v posebne (izolirane) prostore in zagotoviti obvezno 14- dnevno karanteno. Po informacijah, ki jih v Policijskem sindikatu Slovenije prejemamo od policistov oziroma zaposlenih v Centru za tujce Postojna, se navedeni ukrepi iz neznanih razlogov ne izvajajo. Tujci so praviloma nastanjeni v skupnih prostorih, ne glede na njihovo zdravstveno stanje in čas prihoda v Center za tujce ali druge okoliščine, ki bi lahko vplivale na varnost in zdravje policistov oziroma zaposlenih. V Centru za tujce v Postojni je  na razpolago več bivalnih hišk, v katere bi lahko namestili tujce in s tem zmanjšali možnost medsebojnih okužb oziroma okužb policistov in ostalih zaposlenih. Prav tako je po naših informacijah zagotovljena kadrovska pomoč, katera omogoča varovanje ločenih skupin tujcev na različnih lokacijah znotraj Centra za tujce. Kljub ustnemu in pisnemu opozarjanju predstavnikov Policijskega sindikata Slovenije vodstva Centra za tujce v Postojni in vodstva Policije, do nujno potrebnega zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu policistov oziroma zaposlenih v Centru za tujce Postojna, do sedaj,  iz nam neznanih razlogov, ni prišlo.  

Na navedene pomanjkljivosti in potrebne ukrepe za zaščito zdravja Policijski sindikat Slovenije opozarja vodstvo CT Postojna in vodstvo Policije že vse od marca 2020, ko je bila v državi razglašena epidemija.  

Nacionalni inštitut za javno zdravje sprašujemo, kateri ukrepi pri preprečevanju širjenja nalezljive bolezni pri postopkih in nastanitvi navedenih skupin tujcev dejansko veljajo in kako se morajo izvajati. 

Pristojne inšpekcijske organe prosimo, da v skladu s svojimi pristojnostmi navedeno pisanje obravnavajo prednostno in nujno kot predlog za uvedbo inšpekcijskega nadzora.