Nedopustni in neupravičeni napadi na policijsko delo in zaposlene v policiji – zahteva

Policijski sindikat Slovenije je na V.D. generalnega direktorja Policije v zvezi nedopustnih in neupravičenih napadov na policijsko delo in zaposlene v policiji naslovil zahtevo, ki si jo lahko preberete spodaj.

Kot vam je znano, je tožilec Specializiranega državnega tožilstva, g. Ivan Pridigar, zavrgel ovadbo preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije v zvezi z domnevnim oškodovanjem Nove ljubljanske banke (kot je to pred njim že storil tudi tožilec Specializiranega državnega tožilstva, g. Jaka Brezigar). Oba tožilca sta navedbe v kazenski ovadbi zavrgla, ker se niso izkazale za potrjene, niti za konkretizirane, ne v dokumentaciji in ne v zaključkih.

Enako vam je znano, da so bili v zvezi tega določeni zaposleni v Policiji oziroma kriminalisti s strani t.i. samooklicanih pravnih strokovnjakov, v katere sodijo tudi javne osebnosti iz političnega življenja, ostro kritizirani, omaloževani in žaljivo obdolženi, s tem pa se je zaradi opravljanja nalog za delodajalca nedopustno poseglo v njihove osebnostne pravice, pravice iz delovnega razmerja, krnjenje njihovega ugleda, časti in dobrega imena.

Verjamemo, da poznate odločitve Ustavnega sodišča, med drugimi tudi odločbo, št.  U-I-90/05-13, ki med drugim v odstavku (13) navaja:.. »da samostojnost delovanja državne uprave terja določeno stopnjo samostojnosti položaja državnih uradnikov, kajti brez nje ni mogoče zagotoviti zakonitega in učinkovitega delovanja državne uprave. Samostojnost in neodvisnost uradnikov sta zagotovljeni z organizacijsko in procesno zakonodajo.[14] Organizacijska zakonodaja, ki uradnikom zagotavlja samostojnost v tistem obsegu njihovega dela, ki je povsem strokovne narave, pa ima podlago tudi v drugem odstavku 120. člena Ustave. V tem delu mora zakonodaja, da bi bila skladna z ustavnim načelom samostojnosti dela uprave iz drugega odstavka 120. člena Ustave, uradnikom zagotoviti tolikšno stopnjo samostojnosti, ki še zagotavlja strokovno neodvisnost dela uprave. Eden izmed ključnih elementov, ki v okviru strokovne neodvisnosti zagotavlja relativno samostojnost uradnika, je stabilnost njegovega uslužbenskega razmerja. Stabilnost in s tem trajnost uslužbenskega razmerja namreč zagotavlja strokovno neodvisnost javnih uslužbencev, ki je protiutež morebitnim političnim pritiskom. Zagotovitev takšne stabilnosti pa je naloga ZJU.«.  Na podlagi temeljnih načel iz 8., 9., 10., 13. in drugih določil Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), vas kot predstojnika organa – Policije, in kot javnega uslužbenca pozivamo, da se v skladu z načelom zakonitosti, strokovnosti, častnega ravnanja in varovanja poklicnih interesov, nemudoma odzovete in zavrnete vse neupravičene, neutemeljene in nedopustne pritiske na kriminaliste oziroma preiskovalce kriminalistične policije, vključno z NPU, in na njihovo delo.

Znano vam je, da vam drugi odstavek 120. člena Ustave RS, kot tudi predpisi, ki urejajo položaj javnih uslužbencev, nalaga dolžnost, da zavarujete samostojnost in neodvisnost organa tudi tako, da  varujete zaposlene pred šikaniranjem, grožnjami in podobnimi ravnanji, ki ogrožajo opravljanje njegovega dela.