Sklep o določitvi del in nalog – odgovor

Policijski sindikat Slovenije je na UOK v zvezi Sklepa o določitvi del in nalog, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela in časa opravljanja del in nalog v nevarnih pogojih v obdobju razglašene epidemije zaradi okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 javnim uslužbencem Ministrstva za notranje zadeve in organov v njegovi sestavi naslovil odgovor:

V mnenje ste nam posredovali Sklep ministra za notranje zadeve, g. Aleša Hojsa pod zvezo tega dokumenta, pri čemer nas naprošate za podajo mnenja v zvezi določitve del in nalog, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela in časa opravljanja del in nalog v nevarnih pogojih v obdobju razglašene epidemije zaradi okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 javnim uslužbencem Ministrstva za notranje zadeve in organov v njegovi sestavi ter posledičnega obračuna in izplačila dodatka po 11. točki, prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (v nadaljevanju: KPJS), z veljavnostjo od 19. oktobra 2020. 

Vaš posredovani predlog iz zveze tega dokumenta se nanaša na izvajanje določb 11. točke, prvega odstavka, 39. člena KPJS in se tako v določenem delu nanaša na že izvršena in pravno nedopustna dejstva, na kar smo vas že opozarjali v našem dopisu št. PSS-15/2020-153/1 (01), z dne 25. 5. 2020. Glede na to, da tudi tokrat predlog ministra ne sledi našemu stališču, vam v nadaljevanju podajamo dodatna pojasnila oz. odgovor. 

V PSS smo na stališču, da imajo pravico do dodatka v višini 65% osnovne urne postavke 11. točki, prvega odstavka, 39. člena KPJS vsi javni uslužbenci, ki so delo opravljali na delovnem mestu v času razglašene epidemije. Zaradi tega se predmetnega dodatka ne da deliti arbitrarno in s samovoljo delodajalca, saj so bili vsi javni uslužbenci, ki so delo opravljali na delovnem mestu izpostavljeni možnosti okužbe z nalezljivo boleznijo že s tem, ko so odšli na delovno mesto in nato ves čas opravljanja dela na delovnem mestu. Zato vztrajamo na stališču, da morajo dodatek po 11. točki, prvega odstavka, 39. člena KPJS prejeti vsi zaposleni javni uslužbenci, ki so morali delo opravljati na delovnih mestih, vse od razglasitve epidemije, do njenega prenehanja, v višini 65% urne postavke osnovne plače za celoten čas opravljanja dela v skladu z delovnim časom, ki jim je bil odrejen s strani vodje OE oz. NOE (odredbe in navodila delodajalca).   

Upoštevaje naše stališče menimo, da morate dodatek po KPJS izplačati, tako s poračunom za nazaj kot ga plačevati tudi naprej, tudi vsem tistim javnim uslužbencem, ki so bili napoteni v države, kjer je še vedno ali celo ves vmesni čas razglašena epidemija, za celoten čas dela v teh državah. Navedeni javni uslužbenci namreč še vedno oz. ves čas delajo v rizičnih razmerah saj so neposredno izpostavljeni na območju razglašene epidemije. 

Pri tem vas ponovno opozarjamo, da nimate pravne podlage, da lahko v vlogi delodajalca enostransko in arbitrarno določate in delite dodatek zaposlenim za delo v času razglašene epidemije.  Navedeni dodatek namreč določa kolektivna pogodba, ki že opredeljuje merila. Tudi razlaga navedene določbe izrecno določa, da javnemu uslužbencu pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah v obdobju epidemije, če sta kumulativno izpolnjena pogoja; da je razglašena epidemija v skladu z  Zakonom o nalezljivih boleznih in da javni uslužbenec opravlja  delo v nevarnih pogojih. Kot nevarne pogoje pa razlaga navaja, da so to pogoji, ko je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje ali življenje javnega uslužbenca zaradi izpostavljenosti možni okužbi z nalezljivo boleznijo, zaradi  katere je bila razglašena epidemija. Res je, da iz razlage izhaja, da delodajalec določi dela in naloge, ki se opravljajo v nevarnih pogojih in čas, ko je javni uslužbenec opravljal dela in naloge v nevarnih pogojih. Vendar pa vam navedeno ne daje nobene diskrecijske pravice saj lahko dela in naloge ter čas določite samo v skladu s kolektivno pogodbo in gornjo razlago. 

Iz javno dostopnih pojasnil stroke, je glede na eksponentno rast okužb z virusom vsakemu laiku lahko jasno, da je bil vsak, ki je odšel na opravljanje dela, dejansko izpostavljen  izjemno visokemu tveganju za okužbo z nalezljivo boleznijo. 

Skladno z zapisanim, Vas zato zaradi nezakonitega izvajanja kolektivne pogodbe, ponovno pozivamo, da celoten Sklep popravite v opisani smeri. Povratno obvestilo, ki bo vsebovalo končno odločitev ministra pričakujemo v najkrajšem možnem času.