Stavka PSS – Nagovor zaposlenim

SPOŠTOVANE SODELAVKE IN SODELAVCI! Stavkovni odbor Policijskega sindikata Slovenije (v nadaljevanju: Stavkovni odbor) vas obvešča, da se stavka v Policiji prične 11. januarja ob 7. uri in bo trajala do preklica.

KDO NAM ODREKA PRAVICO DO DVEH PLAČNIH RAZREDOV? 

Razlog za napoved stavke je enostranski poseg Vlade RS v pravice, pridobljene s Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev, ki je bil objavljen v Uradnem listu, dne 11. 1. 2019 (Uradni list RS, št. 3/19), s čimer policistom odreka pravico do dveh plačnih razredov višjih plač. Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da odpravi Sklep št. 101031/2020/3 z dne 23. 9. 2020, ki ga je sprejela na svoji 40. redni seji in se nanaša na izpolnitev zavez iz II. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 3/19) ter s tem zagotovi izvrševanje ter izpolnitev Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 3/19) v skladu z II. in III. točko. Neodvisna strokovna analiza ustreznega vrednotenja delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb s posebnimi pooblastili (v nadaljevanju: Analiza) ni izdelana v skladu z II. točko Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 3/19; v nadaljevanju Sporazum), zaradi česar smo danes ponovno priča popolnemu ignoriranju poklica policista.  

Ker Vlada RS ni izpolnila zavez, je stavka glede na določbo XI. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 3/19) plačana za vse stavkajoče. 

V stavkovnih zahtevah smo poleg zgoraj navedenega zahtevali še, da: 

– Vlada Republike Slovenije dopolni določbo prvega odstavka 5. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09, 22/19) na način, da se v plačni podskupini C3 postopki preverjanja izpolnjevanja pogojev izvedejo vsako leto do 15. novembra. 

KDO NAM ODREKA PRAVICO DO REDNEGA NAPREDOVANJA? 

Ta zahteva se nanaša na pravico do napredovanja v plačne razrede za vse policiste, v letošnjem letu pa predvsem za policiste, ki ste bili v letu 2018, na podlagi 2. odstavka 110. člena ZODPol premeščeni na delovna mesta v VI. tarifni razred. Na podlagi trenutne razlage pristojnega ministrstva in sodne prakse, v letošnjem letu ne bodo napredovali policisti, ki bodo imeli sicer ustrezne ocene za napredovanje, ne bodo pa imeli izpolnjenega pogoja najmanj treh let od njihove premestitve na delovno mesto v višjem tarifnem razredu, saj se pogoji za napredovanje še vedno preverjajo na datum 1.4. tekočega leta, kljub temu, da se je spremenila določba 4. odstavka 16. člena ZSPJS, kjer zaposleni pridobi pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom 1. decembra leta, v katerem je napreduje.  

KDO NAM ODREKA PRAVICO DO USTREZNE UREDITVE PRAVIC ZAPOSLENIH? 

  • Vlada Republike Slovenije soglaša s spremembo in dopolnitvijo 50. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol), ki bo omogočala, da bo za uslužbence Policije pravice iz področja predpisov, ki urejajo delovna razmerja in plače javnih uslužbencev, predpisov, ki urejajo zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter kolektivnih pogodb, ki veljajo za uslužbence policije, mogoče urejati v kolektivni pogodbi dejavnosti, ki bo veljala izključno za uslužbence policije 

KDO NAM ODREKA PRAVICO DO SOCIALNEGA DIALOGA? 

  • Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve in Policija se zavežejo, da bodo v aktivnem socialnem dialogu s Policijskim sindikatom Slovenije, z namenom doseganja soglasja, pravočasne informiranosti, ustreznega posvetovanja in preprečevanja socialne izključenosti zaposlenih, usklajevali gradiva predlogov predpisov, pravnih aktov ali drugih aktov, ki se nanašajo na pravice iz delovnega razmerja, položaja zaposlenih ali vplivajo na pravice iz delovnih razmerij pred posredovanjem le-teh v medresorska usklajevanja ali druga usklajevanja v okviru Vlade Republike Slovenije, kar velja tudi za gradiva, ki so trenutno ali so bila zadnjih šestih mesecih posredovana v medresorsko usklajevanje. 

Glede na stroge omejitve, ki za policiste na podlagi 76. člena ZODPol veljajo v času stavke in glede na trenutne razmere, ko je v Republiki Sloveniji razglašena epidemija, se moramo vsi skupaj zavedati, da bo stavka dolgotrajna in da moramo v prvi vrsti poskrbeti za svoje lastno zdravje. Zato vas pozivamo, da pri opravljanju nalog upoštevate tudi navodila in priporočila NIJZ. Za dosego zastavljenih ciljev bomo morali biti vsi skupaj potrpežljivi in ves čas ostati enotni. Morda nekoliko nenavadno, pa vendar nam v danem trenutku prav zakonske omejitve dajejo možnost, da z doslednim spoštovanjem slednjih odločilno vplivamo na tiste, ki imajo neposredno moč, da Vlado »kaznujejo«. To so naši občani, državljani Republike Slovenije! Zavedajmo se, da ljudje v postopkih z nami niso krivi za aroganco in enostranska nizkotna ravnanja Vlade Republike Slovenije, zato bodimo v postopkih z občani in državljani strokovni, korektni, temeljiti, potrpežljivi in zanesljivi. Vzemimo si čas ter občane, državljane in tujce seznanimo z razlogi za našo stavko in dejstvom, da je stavka usmerjena izključno proti Vladi. Obenem pa jih pomirimo z dejstvom, da bomo kljub stavki poskrbeli za njihovo varnost in varnost njihovega premoženja.  

Vse, ki stavko in prizadevanja Stavkovnega odbora Policijskega sindikata Slovenije podpirate pozivamo, da pred pričetkom opravljanja nalog, ki so vam odrejene, nadrejenega seznanite, da stavkate. Če vam na podlagi ustne odredbe ali ustnega navodila nadrejenega ni jasno ali gre za nalogo, ki jo je v času stavke nujno opraviti, od nadrejenega zahtevajte pisno odredbo in pisno navodilo (v skladu z 94. členom ZJU, vzorec pisne zahteve je priloga Navodil Stavkovnega odbora Policijskega sindikata Slovenije o izvedbi stavke). Če se pri opravljanju nalog piše poročilo o opravljenem delu, navedeno zahtevo tudi ustrezno evidentirajte v poročilu o delu. 

Stavka v Policiji bo vodena s strani Stavkovnega odbora Policijskega sindikata Slovenije na podlagi Navodil Stavkovnega odbora Policijskega sindikata Slovenije o izvedbi stavke, ki vam jih pošiljamo v prilogi tega dokumenta.    

V primeru nejasnosti pri izvajanju določenih nalog (kljub predhodno pridobljeni pisni odredbi in pisnemu navodilu nadrejenega) v času stavke, oviranju stavke in ostalih problemih, ki bi se pojavili na podlagi Navodil Stavkovnega odbora Policijskega sindikata Slovenije o izvedbi stavke, nas obveščajte na elektronski naslovstavka@pss-slo.org 

S sindikalnimi pozdravi!  

Rok Cvetko

PREDSEDNIK 

Priloga: 

                –           Navodilo Stavkovnega odbora Policijskega sindikata Slovenije o izvedbi stavke