Dodatek za rizične razmere v času stavke – obvestilo

Pred začetkom stavke smo dobili nekaj vprašanj, vezanih na upravičenost do dodatka za rizične razmere v času stavke v povezavi z opravljanjem nalog po 76. členu Zakona o organiziranosti in delu v policiji.

Zaposleni so dobili informacijo, da 76. člen ZODPol ne opredeljuje nalog ob naravnih in drugih nesrečah, ki so drugače določene s 4. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17, 46/19 – odl. US in 47/19), in zato naj stavkajoči uslužbenci policije v času, ko opravljajo naloge iz 76. člena ZODPol, ne bi bili upravičeni do dodatka za rizične razmere.

Ta informacija NE DRŽI.

Pojasnjujemo, da 11. točka 39. člena Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18) določa:

»11.  Dodatek za delo v rizičnih razmerah (območje vojne nevarnosti, nevarnosti terorističnih napadov z biološkimi agensi, demonstracij, naravnih nesreč, epidemij in epizootij) v višini 65% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.«.

RAZLAGA (tega člena) Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) določa[1], da so nevarni pogoji tisti pogoji, ko je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje ali življenje javnega uslužbenca zaradi izpostavljenosti možni okužbi z nalezljivo boleznijo, zaradi katere je bila razglašena epidemija. Šteje se, da ne gre za delo v nevarnih pogojih, če javni uslužbenec opravlja delo na domu.

Na podlagi tega jasno in nedvoumno izhaja, da so naloge, ki se opravljajo po 76. členu ZODPol tudi naloge, kjer so potencialno podani pogoji, ko je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje ali življenje javnega uslužbenca zaradi izpostavljenosti možni okužbi z nalezljivo boleznijo, zaradi katere je bila razglašena epidemija, zato uslužbencem policije pri opravljanju nalog po 76. členu ZODPol v času stavke pripada dodatek za rizične razmere v višini 65% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.

[1] R A Z L A G A Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)

Dodatek za neposredno delo z osebami z duševno, telesno ali senzorno motnjo v zdravstvenih zavodih, v posebnih in splošnih socialnih zavodih, varstveno-delovnih centrih in zavodih za usposabljanje – četrti odstavek 9. točke prvega odstavka 39. člena KPJS.

Sklic v četrtem odstavku 9. točke prvega odstavka 39. člena KPJS na 11. točko prvega odstavka istega člena je napačen in se dejansko nanaša na 9. točko prvega odstavka 39. člena KPJS.

Dodatek za delo v rizičnih razmerah (območje vojne nevarnosti, nevarnosti terorističnih napadov z biološkimi agensi, demonstracij, naravnih nesreč, epidemij in epizootij) – 11. točka prvega odstavka v povezavi z drugim odstavkom 39. člena KPJS.

Javnemu uslužbencu pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah v obdobju epidemije, če sta kumulativno izpolnjena pogoja, da je razglašena epidemija v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih in da javni uslužbenec opravlja delo v nevarnih pogojih. Do dodatka je upravičen le za ure, ko je opravljal delo v nevarnih pogojih.

Nevarni pogoji so pogoji, ko je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje ali življenje javnega uslužbenca zaradi izpostavljenosti možni okužbi z nalezljivo boleznijo, zaradi katere je bila razglašena epidemija.

Delodajalec določi dela in naloge, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela, in čas, ko je javni uslužbenec opravljal delo in naloge v nevarnih pogojih dela.

Šteje se, da ne gre za delo v nevarnih pogojih dela, če javni uslužbenec opravlja delo na domu.