Evidentiranje stavkajočih – obvestilo

S strani zaposlenih smo dobili obvestilo, da je minister za notranje zadeve izdal navodilo, ki vsebuje naslednji zapis:

»Zaradi nemotenega uveljavljanja pravice do stavke, nemotenega izvajanja nalog policije ter ustreznega evidentiranja delovnega časa, naj vodje notranje organizacijskih enot policije za lažje načrtovanje zagotavljanja nemotenega delovnega procesa vsak dan stavke pri javnih uslužbencih preverijo, če uveljavljajo pravico do stavke. Vodja notranje organizacijske enote mora obvezno evidentirati delovni čas vseh javnih uslužbencev, in sicer mora evidentirati od kdaj do kdaj posamezni javni uslužbenec zaradi stavke ne opravlja dela (je zavrnil izvedbo naloge, ki ni nujna) ter od kdaj do kdaj posamezni javni uslužbenci, opravljajo (nujne) naloge, ki jih je odredil vodja. Dokument, na katerem je evidentiran delovni čas vsej javnih uslužbencev, ki ga obvezno podpiše vodja notranje organizacijske enote, ki je odgovoren za ustrezno spremljanje dela in priznavanje opravljenih ur javnim uslužbencem v njegovi notranji organizacijski enoti, je podlaga za vnos podatkov v predpisane evidence.« 

Na podlagi tega Vas obveščamo, da je navedeno naročilo v nasprotju z 21. členom Uredbe o delovnem času v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 115/07, 122/07 – popr., 28/16, 40/17 in 44/19), ki določa štetje ur prisotnosti na delu[1], kjer med drugim določa, da se v delovni čas štejejo ure prisotnosti na delu…

Na podlagi tega je takšno evidentiranje stavkajočih oziroma štetje ur prisotnosti na delovnem mestu protipravno in ni dopustno. Zato v izogib morebitnim nadaljnjim ukrepom nadrejene pozivamo, da takoj prenehajo z izdelovanjem takšnih evidenc. Evidentiranje stavkajočih  NIMA NOBENIH PRAVNIH ALI DRUGIH UČINKOV na stavkajoče, je pa podlaga za ukrepanje zoper določene vodje oz. uslužbence, ki takšne evidence vodijo.

Stavkajoči v enotah, kjer se bo evidentiranje stavkajočih nadaljevalo kljub temu opozorilu, naj o tem obveščajo Stavkovni odbor PSS na mail stavka@pss-slo.org.

Preverili bomo, ali je bilo takšno navodilo izdano z namenom oviranja ali onemogočanja stavke in zahtevali, da se o tem izrečeta tudi minister za notranje zadeve in v.d. generalnega direktorja policije – o njunem odgovoru vas bomo obvestili.

[1] 21. člen (Štetje ur prisotnosti na delu)

(1) V delovni čas se štejejo:

  1. ure prisotnosti na delu,
  2. čas odmora,
  3. letni dopust,
  4. državni prazniki in drugi z zakonom določeni dela prosti dnevi,
  5. ure odsotnosti z dela s pravico do nadomestila plače,
  6. ure za čas usposabljanja in izpopolnjevanja,
  7. iskanje nujne zdravstvene pomoči in spremstvo sodelavca v takšnih primerih, ob predložitvi dokazila.

(2) Kot usposabljanje in izpopolnjevanje se šteje udeležba na seminarjih, konferencah, tečajih tujih jezikov in drugih oblikah pridobivanja usposobljenosti za delo ter čas, ko je javni uslužbenec na organiziranem usposabljanju za pripravo na strokovni izpit. Računanje prisotnosti ur na delu v času usposabljanja in izpopolnjevanja ne vpliva na druge materialne pravice, kot so dnevnice, kilometrina ipd. in jih urejajo drugi predpisi.

(3) Ure izpopolnjevanja in usposabljanja v zvezi z delom po napotitvi predstojnika, ki se izvajajo na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prosti dan ali na dan, ko organ ne posluje, ali ko javni uslužbenec nima redne delovne obveznosti, se upoštevajo kot ure prisotnosti na delu, ki se ne upoštevajo pri omejitvah, ki veljajo za tedensko in mesečno delovno obvezo oziroma število dovoljenega mesečnega presežka ur, razen če predpisi, ki urejajo delovna razmerja in uslužbenski sistem, ne določajo drugače. 

(4) Kadar se izpopolnjevanje in usposabljanje opravljata v obliki službene poti, se za določanje ur prisotnosti na delu upoštevajo določbe 23. člena te uredbe. Javnemu uslužbencu se lahko prizna 8 ur prisotnosti na delu v primerih, ko izpopolnjevanje in usposabljanje trajata m