Sklenitev stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Policijskim sindikatom Slovenije

Obveščamo vas, da je bil danes, 10. 5. 2021, sklenjen Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) med Vlado Republike Slovenije in Policijskim sindikatom Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PSS). S podpisom sporazuma je bilo doseženo soglasje o vsebini in načinu reševanja stavkovnih zahtev PSS.

Vlada Republike Slovenije je v letu 2020 enostransko posegla v »naše« pravice, ki so bile dogovorjene s Sporazumom o razreševanju stavkovnih zahtev iz leta 2018. Ker ni bilo posluha za mirno rešitev spora, je PSS , 22. 12. 2020, Vladi Republike Slovenije napovedal stavko, ki se je začela izvajati  11. 1. 2021.

Sklep o napovedi stavke je vseboval naslednje štiri stavkovne zahteve:

  • razveljavitev Sklepa Vlade RS, s katerim je enostransko potrdila primerjalno Analizo zahtevnosti delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb s posebnimi pooblastili in podaljšanje posebnega vladnega projekta z naslovom »Varovanje Schengenske meje EU in obvladovanje problematike ilegalnih migracij«;
  • sprejem novele uredbe, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede tako, da se postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za javne uslužbence plačne podskupine C3 izvede vsako leto na dan 15. novembra;
  • uveljavitev pravne podlage za sprejem kolektivne pogodbe dejavnosti, ki bo veljala izključno za uslužbence policije in
  • vodenje socialnega dialoga s ciljem doseganja soglasja, pravočasne informiranosti, ustreznega posvetovanja in preprečevanja socialne izključenosti zaposlenih, usklajevanja gradiv predlogov predpisov, pravnih aktov ali drugih aktov, ki se nanašajo na pravice iz delovnega razmerja, položaja zaposlenih ali vplivajo na pravice iz delovnih razmerij. 

PSS je uspešno zagovarjal stavkovne zahteve, kar je botrovalo k oblikovanju sporazuma, ki je danes pred nami. Pristop k podpisu sporazuma je potrdil Stavkovni odbor PSS, ki je soglasno ugotovil, da Sporazum ustrezno naslavlja oziroma rešuje vse štiri stavkovne zahteve. Izpostaviti je treba, da pravice dogovorjene z novim Sporazumom ne posegajo v aktualna pogajanja glede vzpostavitve kariernega sistema, kar je pomemben dosežek pogajanj, ki ima dolgoročno vizijo.

Kot ključno ocenjujemo zavezo Vlade Republike Slovenije, da se vsem uslužbencem policije in uslužbencem ministrstva, ki izvajajo podporne naloge za policijo, zagotovi sistemsko in dolgoročno rešitev povečanja plače zaradi povečanega obsega dela in posebnih obremenitev. Enako pomembno ocenjujemo zavezo o spremembi predpisa (uredbe) s področja napredovanja v plačne razrede, ki bo podaljšala postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v plačne razrede. Tako se bodo pogoji za napredovanje preverjali 15. novembra in ne več 15. marca, s čimer bodo v letošnjem letu (2021) tudi vsi policisti, ki so bili leta 2018 ali kasneje premeščeni na zahtevnejša delovna mesta v višje tarifne razrede, lahko napredovali s 1. decembrom in ne bodo oškodovani za eno ocenjevano leto. Policisti na delovnih mestih, ki so se v letu 2018 prevedla iz V. v VI. tarifni razred, bodo tako lahko napredovali že v letu 2021.

Na podlagi tega menimo, da predmetni sporazum dokazuje, da je bila odločitev PSS o napovedi stavke pravilna, modra in pravočasna. Jasno se je namreč potrdilo, da pravic ni dovolj »samo« izboriti, temveč je potrebno obstoječe oziroma izborjene tudi uspešno braniti.

Verjamemo, da bo Vlada Republike Slovenije svoje obveznosti dosledno izvršila in s tem zagotovila, da bodo nove pravice v dogovorjenih okvirih, kot jih določa sporazum, tudi izpolnjene in nadgrajene. Že v času stavke smo v PSS jasno povedali, da nam je dovolj nespoštovanja pravic in da smo se zanje vedno pripravljeni boriti kadarkoli in proti komurkoli, četudi sami.

Glede na pretekle (negativne) izkušnje ne moremo izključiti možnosti ponovnega nespoštovanja oziroma  neizpolnitve zavez iz novega Sporazuma. To bi imelo največ negativnih posledic prav za Vlado Republike Slovenije, saj bi to bila »velika klofuta« predstavnikom Vlade Republike Slovenije, ki so se za rešitev konflikta najbolj angažirali, vodili strpen in konstruktiven dialog v pogajalskem procesu ter pogajanja tudi uspešno privedli do konca.

V PSS se zelo dobro zavedamo, da je s podpisom Sporazuma končana šele prva, a zagotovo najtežja bitka. Konflikt bo namreč formalno zaključen šele, ko bo Vlada Republike Slovenije izpolnila vse svoje obveznosti iz Sporazuma. Roki za izvršitev ključnih zavez so namreč določeni v okviru poslovniških minimumov in so razmeroma kratki.

Skladno z določili Zakona o stavki in z določili sporazuma, z dnem podpisa sporazuma preneha izvajanje vseh stavkovnih aktivnosti. To pomeni, da stavkajoči pričnejo z izvajanjem vseh nalog, z objektov MNZ in Policije  pa se odstranijo plakati z napisom Stavka. 

Vsem stavkajočim in drugim državljanom, ki ste nam v času napornih pogajanj stali ob strani, nam brezpogojno zaupali in nas podpirali, se za izkazano podporo in vztrajnost iskreno zahvaljujemo, zapis pa zaključujemo z mislijo enega največjih vizionarjev našega časa, Steva Jobsa:

»Svet spreminjajo ljudje, ki so dovolj nori, da verjamejo, da to lahko storijo.«

Spoštovane članice in člani, še naprej bodimo nori, verjemimo vase in v naše sanje. Enotnost in medsebojno zaupanje zagotavljata, da je pred nami le modro nebo.