Izvrševanje Sporazuma – obvestilo

Z zadovoljstvom vas obveščamo, da smo danes prejeli obvestilo generalnega direktorja policije, dr. Antona Olaja, št. 1001-59/2021/1  (206-05), v katerem vse NOE in PE v Policiji obveščajo, da se izvajanje posebnega vladnega projekta »Izvajanje nalog  na področju notranje varnosti v času pogajalskega procesa«, v skladu z II. točko Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (št. 1010-6/2020/32; EVA 2021-1711-0044; v nadaljevanju: Sporazum), ki ga je 10. 5. 2021 z Vlado Republike Slovenije sklenil Policijski sindikat Slovenije, podaljša od 1. 4. 2021 do zaključka zakonodajnega postopka novele zakona, ki vključuje določbe II. točke Sporazuma.

Podaljšanje projekta je posledica aktivnosti, ki jih je vodil in za uslužbence policije ter uslužbence ministrstva za notranje zadeve, ki izvajajo podporne naloge za policijo, s Sporazumom 10. 5. 2021, dogovoril izključno Policijski sindikat Slovenije. 

Navedeno pomeni, da bodo uslužbenci policije in  uslužbenci ministrstva za notranje zadeve, ki izvajajo podporne naloge za policijo (v nadaljevanju: upravičenci) in sodelujejo pri izvajanju nalog na projektu, še naprej upravičeni do izplačil v skladu z Dogovorom o kriterijih za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri izvajanju projekta, št. 004-6/2019/10, z dne      6. 2. 2019, ki je bil sklenjen na podlagi III. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 3/19).

Spomnimo, da je Vlada Republike Slovenije 31. 12. 2020 enostransko ukinila posebni vladni  projekt »Varovanje schengenske meje EU in obvladovanje problematike ilegalnih migracij«, ki je bil uveljavljen na podlagi  Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 3/19). Posledično je ta odločitev pomenila, da upravičenci od 1. 1. 2021 niso bili več upravičeni do izplačil iz tega naslova. To je bil tudi eden izmed razlogov,  da je Policijski sindikat Slovenije 22. 12. 2020 Vladi Republike Slovenije napovedal stavko, ki se je začela 11. 1. 2021.

Policijski sindikat Slovenije je že v okviru prvega pogajalskega sestanka z vladno pogajalsko skupino 2. 2. 2021 dosegel,  da je bil sprejet sklep o nadaljevanju projekta. Vlada Republike Slovenije je na podlagi tega na 31. seji Odbora za državno ureditev in javne zadeve določila nov posebni vladni projekt »Izvajanje nalog na področju notranje varnosti v času pogajalskega procesa«, ki se je izvajal na podlagi istih meril in kriterijev iz Dogovora št. 004-6/2019/10, z dne 6. 2. 2019.

Podaljšanje projekta od 1. 4. 2021 dalje pomeni, da je sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev tudi formalno zaživel, saj se je s tem pričela izvrševati dogovorjena pravica iz petega odstavka II. točke (v povezavi s I. točko) Sporazuma z dne 10. 5. 2021.

Policijski sindikat Slovenije ima jasno začrtano sindikalno smer in z izvajanjem navedenega Sporazuma dokazuje, da zna poskrbeti za svoje članstvo, saj naša prizadevanja in aktivnosti niso le prazne besede. Ponovno se zahvaljujemo za podporo članstva in drugim zaposlenim v Policiji in MNZ, ki verjamete v naše dobro delo, saj le vaša podpora prinaša tudi našo uspešnost.