Dogovor o povračilu stroškov iz dela, drugih prejemkov in zamiku izplačilnega dne – obvestilo

V preteklih dneh je med zaposlenimi zaokrožilo več različnih informacij o poteku pogajalskega procesa na centralnih pogajanjih javnega sektorja, ki se nanašajo na odpravo nekaterih varčevalnih ukrepov oziroma zvišanje nadomestil na področju povračil stroškov dela (regres za prehrano, dnevnice, kilometrine, prevoz na delo in z dela), drugih prejemkov (solidarnostna pomoč, jubilejna nagrada), regresa za letni dopust in zamika izplačilnega dneva plače.

Pri tem je treba izpostaviti, da bodo po predlogu Dogovora spremembe uveljavljene le, če se bodo uveljavile spremembe vseh kolektivnih pogodb dejavnosti. Ker mora k podpisu pristopiti vsaj en sindikat, ki je reprezentativen za dejavnost državne uprave, imajo manjši poklicni sindikati pri uveljavitvi sprememb le obrobno vlogo.  

V dejavnosti državne uprave sta reprezentativna le dva sindikata in sicer Sindikat državnih organov Slovenije (SDOS) in Policijski sindikat Slovenije (PSS). Uveljavitev predlaganih sprememb je zato vezana na naše soglasje. 

Prav zaradi navedenega smo vse aktivnosti in prizadevanja usmerili v končno usklajevanje vsebine Dogovora, da bi ta postala takšna, da bi Policijski sindikat Slovenije lahko pristopil k podpisu Dogovora in nato tudi k podpisu aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. Veliko naših pripomb in predlogov je bilo upoštevanih. Kljub temu pa smo vladno stran pri dveh vprašanjih zaprosili še za dodatna pojasnila in pričakujemo, da bomo pred končno odločitvijo prejeli še nekatera dodatna zagotovila. 

Zagotavljamo vam, da bo naša končna odločitev dobro pretehtana in v korist članstva Policijskega sindikata Slovenije ter drugih zaposlenih v Policiji in MNZ.