Cepljenje proti covid-19, testiranje in vodenje evidenc o cepljenih uslužbencih – zahteva in poziv

Policijski sindikat Slovenije je na Policijo v zvezi cepljenja proti covid-19, testiranja in vodenja evidenc o cepljenih uslužbencih naslovil zahtevo in poziv.

Spoštovani,

na Policijski sindikat Slovenije se je obrnilo več članic in članov, ki nas opozarjajo, da vodje enot od njih pričakujejo, da se udeležijo cepljenja proti covid-19 ali testirajo v svojem prostem času kot pogoj za opravljanje dela, še posebej pri izvajanju nalog Policije pri varovanju varovanih oseb ob dogodkih, ki se odvijajo v zvezi s predsedovanjem Slovenije v Svetu EU. Zasledili smo tudi več obvestil, v katerih se uslužbence Policije prosi, da posredujejo svoje osebne podatke o opravljenem cepljenju, vodjem policijskih enot pa se daje konkretna navodila, da naj preverjajo kateri uslužbenci so cepljeni.

V Policijskem sindikatu Slovenije ocenjujemo, da so taki pozivi nekaterih vodij policijskih enot oz. odgovornih oseb delodajalca najmanj nenavadni, saj veljavni predpisi ne predvidevajo obveznosti cepljenja proti covid-19, niti obveznega testiranja za opravljanje policijskih nalog oz. delo policistov na določenem kraju. Odločitev za cepljenje proti covid-19 je prostovoljna izbira vsakega posameznika, kakor tudi posredovanje informacije o tem, saj gre za nedvomno  zelo občutljive osebne podatke. Še v primeru prostovoljnega testiranja – na pobudo javnega uslužbenca, bi utemeljeno pričakovali, da bi ob obojestranskem interesu delodajalec omogočil brezplačno testiranje, vsekakor v delovnem času zainteresiranega javnega uslužbenca.

Prav tako opozarjamo, da se morajo osebni podatki zaposlenih obdelovati skladno z 48. členom Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami, ZDR-1), ki določa, da se osebni podatki delavcev lahko zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo tretjim osebam samo, če je to določeno s tem ali drugim zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem in 5. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11, ZVZD-1), ki določa, da mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi. Ker predpisi ne določajo obveznosti cepljenja proti covid-19 in testiranja kot pogoj za opravljanje dela uslužbencev Policije ali delo na določenem kraju, je takšno vodenje evidence in obdelava podatkov nedovoljeno. Iz informacij, ki so nam jih posredovali članice in člani, se v policijskih enotah in upravah podatki ne zbirajo niti zaradi varovanja delavcev, ampak zaradi sodelovanja oz. napotitve uslužbencev na opravljanje nalog Policije, ki se izvajajo v zvezi s predsedovanjem Slovenije v Svetu EU.

Po našem mnenju je treba navedena vprašanja nujno razčistiti v najkrajšem času, saj navedena ravnanja kažejo na poseganje v osebnostne pravice naših članic in članov ter nedovoljeno ravnanje z občutljivimi osebnimi podatki.

Zato zahtevamo, da se v najkrajšem času opredelite o obveznosti cepljenja proti covid-19 in testiranja za opravljanje dela uslužbencev Policije ter o vodenju evidenc o cepljenjih uslužbencih.

Prav tako vas pozivamo, da delodajalec od vseh odgovornih oseb v Policiji nemudoma zahteva, da se odstopi od vseh navedenih nedovoljenih ravnanj in uniči nedovoljene evidence. Prosimo vas, da nas o vaših ukrepih obvestite v najkrajšem možnem času.