III. točka Sporazuma med Policijskim sindikatom Slovenije in Vlado RS Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede s polno podporo sindikatov javnega sektorja

Obveščamo vas, da je bil danes v okviru seje Pogajalske komisije med sindikati javnega sektorja in Vlado Republike Slovenije, pod četrto točko dnevnega reda, obravnavan tudi predlog sprememb Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19) kot posledica zaveze iz III. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 74/21; v nadaljevanju: Sporazum), ki ga je 10. 5. 2021 z Vlado Republike Slovenije sklenil Policijski sindikat Slovenije.

Ne glede na jasno zavezo iz Sporazuma je bilo potrebno navedeno uredbo v skladu s sedmim odstavkom 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Poslovnikom o vodenju pogajanj in usklajevanj sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in njegovih podzakonskih predpisov, kolektivnih pogodb ter drugih predpisov in ukrepov, ki določajo politiko plač v javnem sektorju ter upoštevaje 26. člen Zakona o javnih uslužbencih, pred sprejemom posredovati v mnenje reprezentativnim sindikatom javnega sektorja, torej je bilo potrebno predlog formalno obravnavati na seji Pogajalske komisije. 

Predlog sprememb uredbe se nanaša na vse javne uslužbence, kar je Policijski sindikat Slovenije ves čas zagovarjal že v pogajanjih za sklenitev Sporazuma. Vendar pa s Sporazumom obveznosti za vse javne uslužbence, torej tudi tiste, ki jih v Policijskem sindikatu Slovenije ne zastopamo, ni bilo mogoče  prevzeti. Predlog sprememb uredbe je bil na Pogajalski skupini deležen polne podpore, kar še dodatno potrjuje, da je bila odločnost Policijskega sindikata Slovenije, da v stavkovnih pogajanjih uredi to anomalijo, pravilna. 

Glede na izkazano podporo spremembi uredbe pričakujemo, da bo Vlada Republike Slovenije le-to v čim krajšem času sprejela (predvidoma naj bi to storila na seji v naslednjem tednu). 

Kaj sprememba uredbe prinaša javnim uslužbencem?

Z zavezo Vlade RS o noveliranju uredbe, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede, smo v Policijskem sindikatu Slovenije izborili pravico do napredovanja v plačne razrede: omogočila bo, da bodo vsi javni uslužbenci, predvsem pa policisti, ki so bili 30. 6. 2018 na podlagi 2. odstavka 110. člena ZODPol premeščeni na delovna mesta v VI. tarifni razred, ter bodo izpolnili tudi vse pogoje za napredovanje, že v letošnjem letu lahko napredovali. 

Trenutna ureditev napredovanja v plačne razrede namreč določa, da v plačne razrede napredujejo javni uslužbenci, ki na datum 1. 4. tekočega leta izpolnijo pogoje za napredovanje (ustrezne delovne ocene in najmanj tri leta od njihovega zadnjega napredovanja oz. premestitve). S spremembo preverjanja pogojev za napredovanje, dogovorjeno v III. točki Sporazuma, smo v Policijskem sindikatu Slovenije vsem javnim uslužbencem omogočili, da bodo že v letošnjem letu lahko napredovali v plačne razrede, če bodo izpolnili pogoje za napredovanje v plačne razrede. Na podlagi Sporazuma se namreč spreminja datum preverjanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev (plačne podskupine C3) v plačne razrede, in sicer iz. 15. marca na 15. november. To pomeni, da bo delodajalec na dan 15. novembra, že v letošnjem letu, ponovno preveril izpolnjevanje pogojev za napredovanje v plačne razrede za vse javne uslužbence. Vsi, ki bodo izpolnili pogoje za napredovanje v plačne razrede, bodo pravico do višje plače na podlagi napredovanja v plačne razrede pridobili s 1. decembrom. 

O datumu sprejema uredbe s strani Vlade Republike Slovenije vas bomo nemudoma obvestili.