Spremembe v zvezi s povračilom stroškov prevoza na delo in iz dela – obvestilo članstvu

V zadnjih dneh na PSS prejemamo različna zaprosila, ki se nanašajo na tolmačenje zakonodaje, dopisov in navodil v zvezi s povračilom potnih stroškov in izpolnjevanjem preglednic oziroma novih izjav o povračilu potnih stroškov.

S strani UOK MNZ so vse NOE MNZ, GPU, vse PU in IRSNZ prejele dopis št. 100-3/2021/184  (1501-12) z dne 1.7.2021, iz katerega izhajajo navodila v zvezi s spremembami povračila stroškov prevoza in iz dela, izhajajoč iz določb Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Aneks h KPND; Ur.l.RS, št. 88/21), v katerem je priložena tudi preglednica z izračuni razdalj za posamezne javne uslužbence glede na njihovo začasno ali stalno prebivališče (razdalje so izračunane z uporabo različnih kriterijev v stolpcih), pri čemer so javni uslužbenci in njihovi nadrejeni pozvani, da podatke v stolpcih pregledajo in poiščejo pravo vrednost, ki jo vpišejo v dodaten stolpec U. 

Glede koncepta varne poti, kot izhaja iz predmetnega navodila UOK, se pri preverjanju in morebitnih dodatnih izračunih uporablja enak pristop, kot je bil v praksi v uporabi do sedaj, ne glede na usmeritve MJU, ki so objavljene na Intranetu Policije in MNZ

Ob tem poudarjamo, da je bil koncept varne poti določen že v Stavkovnem sporazumu med Vlado RS, MNZ, Policijo in PSS (Ur.l.RS, št. 67/2013) ter so določbe glede varne poti in uporabe avtoceste v Aneksu h KPND povzete iz določb zadevnega sporazuma. Skladno z navedenim je tudi predmetno mnenje UOK, da se pri izračunu varne poti uporablja enak pristop, kot do sedaj (razlika je zgolj v uporabi daljinomera, ki je v Aneksu h KPND izrecno določen in sicer »Google Zemljevidi«). 

Glede podaje novih izjav oziroma podatkov o razdaljah, ki jih je potrebno skladno s pozivom UOK pravilno izbrati iz preglednice, pojasnjujemo, da te podatke vpiše javni uslužbenec (torej podatke o razdaljah za povračilo potnih stroškov, skladno z navodilom UOK), pregleda pa jih nadrejeni, pri čemer se izpolnjene preglednice vrnejo UOK. Na podlagi pridobljenih podatkov bo UOK v primerih, ko bo prišlo do sprememb glede na trenutno stanje, pripravil osnutke novih izjav, ki bodo posredovani v podpis javnim uslužbencem. 

Glede na dejstvo, da se v nekaterih NOE MNZ in Policije javni uslužbenci že sami začeli z izpolnjevanjem novih izjav, ter da so se pojavile težave z nestrinjanjem nadrejenih glede podatkov, ki so jih v izjave vnesli javni uslužbenci, pojasnjujemo, da v kolikor se nadrejeni, pristojni za preverjanje izjav, ne strinja s podanimi podatki javnega uslužbenca, k izjavi priloži uradni zaznamek, v katerem navede svoje ugotovitve in popravke, katere potrdi s podpisom, in uradni zaznamek  priloži k izjavi (o uradnem zaznamku in ugotovljenih odstopanjih se seznani tudi javnega uslužbenca). Izjave in morebitne priložene uradne zaznamke bo preučil UOK (delodajalec je namreč odgovoren za pravilno določitev prevoza na delo  in iz dela, glede na podatke, ki jih je predložil zaposleni, zaposleni pa so dolžni zagotoviti resnične navedbe v izjavi) in o odločitvi seznanil javnega uslužbenca. 

Zoper odločitev UOK v zvezi s pravilnim uveljavljanjem potnih stroškov ima javni uslužbenec, v primeru nestrinjanja, možnost vložitve pravega sredstva, pri čemer je članom PSS v celoti nudena pravna pomoč.