Izvajanje Odloka PCT od 1. 10. 2021 naprej, vprašanja članic in članov PSS – obvestilo

Več članic in članov se je obrnilo na Policijski sindikat Slovenije z vprašanji, kaj bo s tistimi, ki se ne bodo cepili do 1. 10. 2021 zaradi »groženj«, ki izhajajo iz Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (v nadaljevanju: vladni odlok) in kako bo delodajalec ravnal oz. ali bodo ostali brez službe. Zato podajamo naslednja pojasnila:

V Policijskem sindikatu Slovenije smo se že večkrat izjasnili, da podpiramo precepljenost proti Covid-19 in vse ukrepe, ki učinkovito varujejo zdravje in varstvo našega članstva pri delu, če so skladni z ustavno varovanimi pravicami ter zakoni, ki te pravice uresničujejo in omejujejo. 

Konkretno 15. člen Ustave RS določa, da je uresničevanje in omejevanje pravic lahko določeno le z zakonom. Zato je nerazumljivo, da se trenutna oblast odloči, da Ustave RS ne bo spoštovala in o posegih v ustavne pravice odloča kar (z množico) odlokov. Menimo, da Vlada RS z odlokom posega v naslednje ustavne pravice in svoboščine:

  • nedotakljivost telesne in duševne celovitosti delavcev (35. člen Ustave RS),
  • v svobodo dela (49. člen Ustave RS),
  • pravico do socialne varnosti (50. člen Ustave RS),
  • pravico do zdravstvenega varstva, ki zagotavlja, da nikogar ni mogoče prisiliti k zdravljenju, razen v primerih, ki jih določa zakon (51. člen Ustave RS),
  • načelo enakosti pred zakonom (14. člen Ustave RS), saj delodajalcu omogoča diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine – zdravstveno stanje, in
  • nujnost skladnosti podzakonskih predpisov in drugih splošnih aktov z ustavo in zakoni (3. odstavek 153. člen Ustave RS). 

Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS) v 3. odstavku 21. člena določa, da vlada z odlokom ureja posamezna vprašanja ali sprejema posamezne ukrepe, ki imajo splošen pomen, ter sprejema druge odločitve, za katere je z zakonom ali z uredbo določeno, da jih ureja vlada z odlokom. Nikakor pa vlada ne more z odlokom urejati materije, za katero je sicer predvideno zakonsko urejanje. Ustava RS kot človekovo pravico zagotavlja državljanom telesno in duševno integriteto, skladno z določbo 16. člena Ustave RS pa se te lahko začasno razveljavijo ali omejijo zgolj v vojnem in izrednem stanju, nobeno od teh dveh pa v Republiki Sloveniji trenutno ni razglašeno. Zato je toliko bolj nenavadno, da predstavniki oblasti v javnosti opozarjajo na alarmantno povečevanje števila okuženih in obolelih, pa niti epidemije ne razglasijo, kaj šele kaj drugega. Po več kot letu in pol prisotnosti Covid-19 ne moremo sprejeti argumenta Vlade RS, da ni bilo časa izpeljati zakonodajnega postopka. 

Vlada RS je s takšno agendo, po kateri meni da je samozadostna, sprejela tudi predmetni vladni odlok, ki posega v ustavne pravice uslužbencev Policije, MNZ in IRSNZ, ko so na delovnem mestuZato je Policijski sindikat Slovenije preko pooblaščene pravne pisarne podal pobudo za presojo ustavnosti in zakonitosti spornega vladnega odloka. Pričakujemo, da bo Ustavno sodišče RS zaznalo, da gre za zelo občutljiv poseg v ustavne pravice in za vprašanje, ki zadeva veliko število ljudi ter bo zato še pred 1. 10. 2021 zadržalo izvajanje vladnega odloka, v nadaljevanju pa ga tudi razveljavilo. 

Ne glede na večje število vaših prejetih vprašanj, Vam v tem trenutku (še) ne moremo odgovoriti, kako bo ravnal delodajalec od dne 1. 10. 2021 naprej, če bo vladni odlok takrat (še) veljal in kako bo ukrepal zoper uslužbence, ki ne bodo izpolnjevali pogoja PC (preboleli, cepljeni) oz. se ne bodo cepili proti Covid-19 vsaj s prvim odmerkom cepiva ali ne bodo imeli zdravniškega potrdila, s katerim bi dokazovali, da jim je cepljenje odsvetovano zaradi zdravstvenih razlogov. Delodajalca o tem tudi ne bomo spraševali, ker menimo, da tega niti sam ne ve. Ob tem predvidevamo, da bo lahko odrejal delo na domu le posameznikom, ki takšno delo lahko tudi dejansko začasno opravljajo doma. 

Na podlagi zgoraj navedenega delodajalcu priporočamo, da glede na očitno spornost vladnega odloka, kar izhaja že iz števila pobud za presojo ustavnosti in zakonitosti ter nadalje komentarjev strokovne javnosti, ne posega po delovnopravnih ukrepih iz tega naslova, ker bo takšno ravnanje sprožilo val kazenskih in odškodninskih tožb zoper pripravljavce, predlagatelje in odgovorne osebe delovnopravnih ukrepov tako v ministrstvu kot v policiji. Vsi javni uslužbenci imajo namreč pravico opozoriti nadrejene na protipravnost odrejenih nalog ali na to, da bodo z odrejeno nalogo izvršili kaznivo dejanje.   

Dopuščamo možnost, da bi lahko delodajalec v poduk  drugim uslužbencem začel delovnopravne postopke zoper najbolj »glasne« in »neprijetne« uslužbence z namenom, da bi jih najprej utišal in zoper njih celo najostreje ukrepal (izredno prenehanje delovnega razmerja), vendar tega ne moremo trditi. Ocenjujemo, da bo delodajalec zelo težko v tako kratkem času izpeljal vse potrebne delovnopravne postopke zoper veliko število uslužbencev, in prav tako bo težko utemeljeval poslovne ali krivdne razloge za redno/izredno prenehanje delovnega razmerja, saj gre pri tem odloku za začasne in ne trajne razloge, ob tem da ni razglašena niti epidemija. Pojavlja se še množica drugih vprašanj, na katere vnaprej ni mogoče odgovoriti. 

S popolnim prepričanjem v našo odlično pravno pomoč pa vam lahko že zdaj odgovorimo, da bo za člane PSS, ki bi se zaradi navedenih razlogov znašli v delovnopravnih postopkih, zagotovljena brezplačna pravna zaščita ARAG, ki pripada vsem članicam in članom PSS. 

V primeru, da bi Ustavno sodišče RS zadržalo izvajanje Odloka šele po 1. 10. 2021 oz. kasneje odločilo, da se Odlok razveljavi, bi bili razveljavljeni tudi vsi delovnopravni postopki in ukrepi delodajalca, saj Ustava RS v 153. členu določa, da morajo posamični akti in dejanja državnih organov temeljiti na zakonu ali zakonitem predpisu. 

Vsem članicam in članom, ki ste že zdaj ali pa boste na 1. 10. 2021 odsotni z dela (zaradi bolezni, poškodbe, nege otroka, porodniške, starševskega varstva, koriščenje letnega dopusta, idr.) pa odgovarjamo, da bo delodajalec lahko preverjal vaš status šele, ko se boste vrnili na delo. 

O aktivnostih sindikata in novostih v zvezi izvajanja Odloka vas bomo sproti obveščali.