PSS – ZODPol – z zakonom do sistemske ureditve povišanja plač

Obveščamo vas, da je Državni zbor Republike Slovenije danes, 20. 10. 2021, na svoji 26. redni seji, sprejel predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-G), ki med drugim vsebuje tudi nov 74.a člen, kateri uslužbencem policije in javnim uslužbencem ministrstva, ki izvajajo podporne naloge za policijo, omogoča povišanje osnovne plače do 20 odstotkov zaradi povečanega obsega dela in zaradi posebnih obremenitev.

Z novo določbo 74.a člena ZODPol je realizirana II. točka Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 74/21; v nadaljevanju Sporazum), ki je bil sklenjen dne 10. 5. 2021 med Vlado Republike Slovenije in Policijskim sindikatom Slovenije. 

Sestavni del in priloga sporazuma je tudi Dogovor o merilih in kriterijih za plačilo povečanega obsega dela in posebnih obremenitev, ki podrobneje določa višino zneska povečanja plač ter druga merila in kriterije za plačilo (v nadaljevanju: Dogovor). Ta določa, da mora Vlada Republike Slovenije v skladu z določbami novega 74.a člena ZODPol sprejeti sklep o povečanju plač, ki znaša za:

 • 1. karierni razred – 100 € bruto (policijski svetniki/kriminalistični svetniki),
 • 2. karierni razred – 100 € bruto (višji policijski inšpektorji/višji kriminalistični inšpektorji),
 • 3. karierni razred – 130 € bruto (policijski inšpektorji/kriminalistični inšpektorji),
 • 4. karierni razred – 140 € bruto (višji policisti/kriminalisti),
 • 5. karierni razred – 150 € bruto (policisti NDM),
 • strokovno tehnične delavce v policiji in javne uslužbence ministrstva, ki izvajajo podporne naloge za policijo – 100 € bruto (uslužbenci Direktorata za logistiko in nabavo, Direktorata za migracije, Službe za evropska sredstva, Urada za finance in računovodstvo in Urada za organizacijo in kadre). 

Povečanje plače zaradi povečanega obsega dela in posebnih obremenitev iz novega 74.a člena ZODPol, ki vsebuje tudi zgoraj navedeni dogovor, pa ne izključuje izplačila tudi novih ali drugih vrst delovne uspešnosti po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, do katere so že ali pa še bodo upravičeni uslužbenci policije in javni uslužbenci ministrstva, ki opravljajo podporne naloge za policijo (na podlagi drugih predpisov ali drugih stavkovnih sporazumov oziroma dogovorov). Do izplačil na podlagi 74.a člena ZODPol in pripadajočega dogovora so upravičeni vsi prej navedeni uslužbenci, če v tekočem mesecu opravijo najmanj 8 ur dela. Glede na to, da so z dogovorom zneski določeni nominalno, se vrednosti zneskov povečanja plače enkrat letno uskladijo z rastjo cen življenjskih potrebščin. 

Z dnem uveljavitve novega 74.a člena ZODPol, preneha izplačilo delovne uspešnosti iz naslova posebnega projekta “Izvajanje nalog na področju notranje varnosti v času pogajalskega procesa”, ki je bil s premostitvenim namenom in omejenim časovnim trajanjem, vezanim na uveljavitev novega 74.a člena ZODPol, dogovorjen med Policijskim sindikatom Slovenije in Vlado RS.  

Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. 

Žal pa kljub izjemnemu dosežku Policijskega sindikata Slovenije sprejet zakon vseeno pušča grenak priokus. 

Ne glede na dejstvo, da gre z uveljavitvijo novega 74.a člena ZODPol za izjemen dosežek Policijskega sindikata Slovenije na področju sistemske ureditve trajnih dodatkov k plači v policiji in ministrstvu, pa predmetna novela ZODPol pušča močan grenak priokus. 

Skozi parlamentarno proceduro (zakonodajni postopek) predmetne novele ZODPol  je Policijski sindikat Slovenije opozarjal, da novela  vsebuje nekatere ustavno sporne določbe, ki imajo lahko negativne in škodljive učinke na pravice iz delovnega razmerja policistk in policistov. Ustavno sporne določbe predmetne novele ZODPol so:  

 • člen novele / sprememba 4. člena (usmerjenje policije);
 • člen novele / nov 31.a člen (evidence);
 • člen novele / sprememba 43. člena (policist);
 • člen novele / nov 49.a in 49.b člen (pridobitev in prenehanje položaja);
 • člen novele / sprememba 75. člena (prepoved opravljanja dopolnilnega dela in dejavnosti) in
 • člen novele / sprememba 76. člena (naloge v času stavke). 

Obenem smo v Policijskem sindikatu Slovenije tekom parlamentarne procedure (zakonodajni postopek) predmetne novele ZODPol tudi opozarjali, da večina predlaganih členov ni bila usklajevana s socialnimi partnerji.  Obstaja velika verjetnost, da bodo nekatere ustavno sporne določbe predmetne novele ZODPol tudi negativno posegale v že obstoječe pravice policistk in policistov ali celo ogrožale pravno varnost delovnih razmerij. Ravno zato smo že v mesecu septembru pripravili predlog amandmajev in jih poslali vsem poslanskim skupinam v Državni zbor RS in Ministrstvu za notranje zadeve, ki je bil tudi pripravljalec novele ZODPol, z željo oziroma zahtevo, da se členi, ki vsebujejo ustavno sporne določbe bodisi ustrezno spremenijo ali umaknejo, vse z namenom, da se prepreči nastanek škodljivih posledic. O naših aktivnostih ste bili 9. 9. 2021 seznanjeni z našim obvestilom PSS – ZODPol – vložitev amandmajev. Kljub vsem naporom pa žal nobeden od naših predlaganih amandmajev na pristojnem Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Državnega zbora Republike Slovenije ni dobil večinske podpore in ni bil sprejet. 

V parlamentarni proceduri oziroma tudi v predhodni vladni proceduri so enako mnenje o neustavnosti določenih predlaganih rešitev oziroma določb v predmetni noveli ZODPOL, poleg sindikatov, imeli tudi:  

 • Zakonodajno pravna služba Državnega zbora RS,
 • Službe Vlade za zakonodajo RS, in
 • Vrhovno državno tožilstvo. 

Policijski sindikat Slovenije bo za zavarovanje interesov članstva in pravne varnosti policistk in policistov za sporne določbe vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti na Ustavno sodišče Republike Slovenije, s predlogom za začasno zadržanje. Pri tem bo tudi podal predlog za ugotovitev odgovornosti priprave ustavno spornih določb, ker gre za očitno protipravnost, ki pa jo je v skladu s sodno prakso  mogoče preganjati.   

O vložitvi in odločitvi sodišča vas bomo sproti obveščali.  

S sindikalnimi pozdravi,