Vmešavanje v izvajanje sindikalnih pravic iz KPP – opozorilo

Policijski sindikat Slovenije in Sindikat policistov Slovenije sta na generalnega direktorja policije, g. Antona Olaja v zvezi vmešavanja v izvajanje sindikalnih pravic iz KPP naslovila opozorilo

Spoštovani g. Anton Olaj, 

kot vam je znano ste, z dokumenti pod zvezo, obema sindikatoma naložili obveznost, da morata vse dokumente, ki jih na podlagi 22.r člena Kolektivne pogodbe za policiste želita objaviti na intranetu policije, pošiljati na uradni predal SGDP GPU, kjer bodo v nadaljevanju poskrbeli za objavo. Nadalje pripominjate, da bodo naši dokumenti, iz katerih bi bilo moč razbrati neskladnost s Kodeksom policijske etike ali določili drugega odstavka 22.m člena KPP, poslani Odboru za etiko in integriteto, saj bo navedeni posvetovalni organ podal mnenje, ali bi objava takšnega dokumenta kakorkoli negativno vplivala na integriteto policije ter njeno podobo v javnosti. 

Spoštovani g. Olaj, obveščamo vas, da v skladu z določili KPP, KPND in vrsto predpisov ter mednarodnih pravnih aktov, sindikata lahko prosto razdeljujeta sindikalno gradivo in tisk. Sindikalni zaupniki lahko pošiljajo sindikalna zasebna obvestila članom sindikata po elektronski pošti ministrstva in policije. Vsled temu sta vaše obvestilo in navodilo protipravna, ker nista skladna z določili KPP in zato na protipraven način omejujete oziroma se vmešavate v prosto razdeljevanje sindikalnega gradiva in tiska, ob tem da kot predstojnik policije sploh niste stranka kolektivne pogodbe, ampak (le) izvajalec. Vaše ravnanje je protipravno, zato imajo vsi uslužbenci policije, ki bi morali slediti vašemu navodilu pravico zavrniti njegovo izvajanje tako iz naslova protipravnosti, kot iz naslova suma storitve kaznivega dejanja[1]

Ponovno vas obveščamo, da je eden od pomembnih elementov sindikalne svobode[2] pravica sindikata, da sam sprejme svoja pravila, da si sam določi svoj program in organizacijo delovanja ter sprejme svoje notranje, avtonomne akte, na podlagi katerih bo deloval in poskušal uresničiti cilje, zaradi katerih je prišlo do njegove ustanovitve. Tudi v skladu z določbo 18. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU), kot vrsto kolektivnih dogovorov in mednarodnih pravnih aktov imajo javni uslužbenci (med katere sodijo tudi policisti) pravico do sindikalnega združevanja in sindikalnega delovanja, kot tudi pravico do kolektivnih dogovarjanj. Pozitivna zakonodaja delodajalcu nalaga obveznosti, da mora sindikatu zagotoviti pogoje za hitro in učinkovito opravljanje sindikalnih dejavnosti v skladu s predpisi, s katerimi se varujejo pravice in interesi delavcev. Iz tega naslova je pri vašem obvestilu in navodilu zaznati razloge za sum, da boste s kršitvijo pozitivnih predpisov onemogočali in se vmešavali v uresničevanje sindikalnih pravic, ob tem da se zavedate svojega ravnanja in ga tudi hočete povzročiti, ne glede na obveznosti, ki vam jih nalaga pozitivna zakonodaja[3]

Kot so vas že organi obeh sindikatov obvestili, ste po mnenju članic in članov obeh sindikatov odgovorni za neutemeljeno poslabšanje medsebojnih odnosov v policiji, za drastičen upad ugleda in dostojanstva policistk in policistov, za breme očitkov, ki jih morajo nosijo policistke in policisti (politizacija policije, nesorazmerno delovanje…), in tako ogrožate pravno varnost oziroma pravice in interese policistk in policistov. 

O tem vas je opozoril tudi Odbor za integriteto in etiko v policiji, kjer gre razumeti, da je zaradi vaših  opustitev dolžnih ravnanj  za zaščito organizacijske in osebne integritete, že potencialno ogrožena varnost policistk in policistov. To je skrb vzbujajoče stanje, ki ste ga v slovenski policiji povzročili s svojimi odločitvami in ravnanji. Zato je več kot nujno potrebna dolžnost sindikatov, da zavarujejo pravice in interese članstva tako, da na utemeljen, upravičen in svoboden način, med drugim tudi prosto razdeljujejo gradivo in obveščajo svoje članstvo o pravicah, obveznostih in odgovornostih. Na podlagi tega vas pozivamo, da izvajate položaj generalnega direktorja policije na zakonit, strokoven, nepristranski in profesionalen način, da vaše odločitve in ravnanja ne smejo biti odvisne od političnega prepričanja in svetovnega nazora (Kodeks policijske etike). 

Ker očitno ne spoštujete  določbe KPP in kogentnih norm zakonodaje, in ste očitno prestopili uradne pravice vas obveščamo, da sindikata ne moreta slediti vašemu obvestilu, saj sta zavezana spoštovanju kolektivnih dogovorov in predpisov. Zato vas pozivamo, da nemudoma prekličete navedeno obvestilo in naročilo uslužbencem in se tako izognete kazenski in odškodninski odgovornosti oziroma razbremenite vaše uslužbence tovrstne odgovornosti, saj se zaradi svojih odločitev in ravnanj, ki so negativno vplivale na pravice zaposlenih, ne smete maščevati sindikatoma. 

S spoštovanjem, 

Rok Cvetko Kristjan Mlekuš
PREDSEDNIK PSS PREDSEDNIK SPS

 Poslano:

  • naslovnik
  • vsem članicam in članom
  • Specializirano državno tožilstvo, posebni oddelek

[1] 94. člen (opravljanje dela po navodilih in odredbah)

…. (3) Javni uslužbenec lahko zahteva pisno odredbo in pisno navodilo, če meni, da bi izvršitev ustne odredbe oziroma navodila pomenila protipravno ravnanje oziroma povzročila škodo. (4) Javni uslužbenec lahko odkloni izvršitev odredbe oziroma navodila, če bi pomenila protipravno ravnanje. (5) Javni uslužbenec mora odkloniti izvršitev odredbe oziroma navodila, če bi pomenila kaznivo dejanje. (6) Javni uslužbenec je prost odškodninske in disciplinske odgovornosti, če je storil disciplinsko kršitev oziroma povzročil škodo z izvršitvijo pisne odredbe oziroma navodila nadrejenega, ali z izvršitvijo ustne odredbe, če nadrejeni kljub njegovi pisni zahtevi ni izdal pisne odredbe oziroma navodila.

[2] Pravica do sindikalne svobode sama pogojuje uresničevanje nekaterih drugih človekovih pravic in temeljnih svoboščin. In obratno. Resnično svobodno in neodvisno sindikalno gibanje je možno le ob spoštovanju nekaterih drugih človekovih pravic in svoboščin, kot npr. pravice do združevanja, pravice do svobode izražanja, pravice do osebne svobode itn. Zaradi vsega tega uresničevanju pravice do sindikalne svobode, vključno s pravico do stavke, povsod po svetu posvečajo posebno pozornost, štejejo jo pa tudi za eno najpomembnejših človekovih pravic v svetu dela. (Končar 1996:309.)

[3] »Cenzura« – Izhajajoč iz javno dostopnih mednarodnih gradiv, »Cenzura« v preprostem jeziku pomeni preprečevanje razširjanja informacij v javnem sporočanju ali drugje z utemeljitvijo, da gre za material, ki je sporen, škodljiv, občutljiv ali neprikladen. Da so sindikalna obvestila v zadnjem obdobju za generalnega direktorja policije neprikladna in iz njih izhaja močan upad zaupanja zaposlenih v njegov način vodenja, ni nobena skrivnost, ki pa močno vpliva na zagotavljanje pravic in obveznosti članic in članov obeh sindikatov.