Delo na domu v policiji – ukrep za zajezitev širjenja Sars-Cov-2 – poziv

Policijski sindikat Slovenije je na generalnega direktorja Policije, g. dr. Antona Olaja v zvezi dela na domu v policiji in s tem povezanimi ukrepi za zajezitev širjenja Sars-Cov-2 naslovil poziv.

Spoštovani,

članice in člani Policijskega sindikata Slovenije so na obvestili, da se v policiji ne dopušča oziroma ne omogoča obravnavanje vlog za opravljanje dela na domu v času, ko ni razglašena epidemija. Menimo, da takšna praksa ne sledi priporočilom NIJZ in pozivom Vlade RS, da delodajalci v največji možni meri omogočajo zaposlenim opravljanje dela na domu, če slednji podajo vlogo oziroma prošnjo. Upoštevajoč 72. člen Zakona o delovnih razmerjih morajo biti dela, ki se ne smejo opravljati na domu, opredeljena v zakonu ali drugem predpisu in le tako so lahko »ex lege« prepovedana. Po nam dostopnih informacijah noben zakon ali predpis v policiji ne določa (prepovedi) katera dela se ne smejo opravljati na domu, razen (nižji) podzakonski akt[1], ki opredeljuje, katerih del ni mogoče opravljati doma. Ravno zato mora odločitev o opravljanju dela na domu sprejeti uslužbenec, predstojnik organa pa je dolžan to odločitev uslužbenca obravnavati in odločiti. V primeru zavrnitve mora biti slednja skrbno obrazložena in utemeljena vsakemu zaposlenemu, ki pisno vlogo poda. Dopustnost vlog ne sme biti prepovedana ali omejevana, saj tudi Pravilnik o opravljanju dela na domu v MNZ z organoma v sestavi jasno določa pravice in odgovornosti tako zaposlenega in nadrejenega, kot predstojnika organa, ki mora presoditi vlogo uslužbenca, in o njej tudi odločiti.

Strinjamo se, da bi lahko bile določene vloge za opravljanje dela na domu v policiji, glede na naravo dela nesmiselne oziroma bi bila odobritev le teh nemožna, saj bi obravnava predstavljala povečano administrativno delo, pa vendar je potrebno v takšnih primerih policistkam in policistom to tudi ustrezno pisno pojasniti in utemeljiti. Ostalim, kjer pa je smiselnost in utemeljenost opravljanja dela na domu podana in zaposleni želi opravljati delo na domu in vsled temu podati vlogo, pa bi delodajalec moral te vloge dopuščati, obravnavati in tudi o njih odločati.   

Nasprotujemo pa odrejanju dela na domu na način kot izhaja iz dokumenta MNZ št. 160-9/2020/268 (150), 8. 11. 2021, kjer se minister sklicuje na določbe 169. člena ZDR-1 in možnost odrejanja dela na domu brez soglasja zaposlenega v času, ko ni razglašena epidemija. Slednja določba je dopustna le in izključno v primerih, ko je epidemija razglašena (kot pravnoformalno prepoznano stanje naravne ali druge nesreče) in ne v drugih ali drugačnih primerih, ker bi to lahko predstavljalo delodajalčevo izogibanje pri priznavanju pravic (uslužbencem policije), ki izhajajo iz Kolektivne pogodbe za javni sektor.

Vsled temu vas na podlagi 22.b člena Kolektivne pogodbe za policiste in 48. člena Zakona o varnosti in zdravja pri delu pozivamo, da sledite našim zahtevam in prosimo, da nas o tem tudi obvestite, še posebno, ker v ostalih državnih organih to obliko dela že dalj časa izvajajo.

[1] 2. člen Pravilnika o opravljanju dela na domu v MNZ z organoma v sestavi sicer primeroma našteva, v katerih primerih dela od doma ni mogoče opravljati.