Realizacija II. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev

Dodatek zaradi povečanega obsega dela in zaradi posebnih obremenitev.

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije včeraj, na svoji redni seji, izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami se Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju usklajuje z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-G), v katerega je bila na podlagi Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (v nadaljevanju: sporazum), ki ga je 10. maja letos, z Vlado Republike Slovenije sklenil Policijski sindikat Slovenije, umeščena tudi določba novega 74.a člena ZODPol, ki določa, da se uslužbencem policije in javnim uslužbencem ministrstva, ki izvajajo podporne naloge za policijo, plača zaradi povečanega obsega dela in zaradi posebnih obremenitev poveča do 20 odstotkov osnovne plače. 

Spomnimo, da je sestavni del in priloga sporazuma tudi Dogovor o merilih in kriterijih za plačilo povečanega obsega dela in posebnih obremenitev, ki podrobneje določa višino zneska povečanja plač ter druga merila in kriterije za plačilo (v nadaljevanju: Dogovor). Ta določa, da mora Vlada Republike Slovenije v skladu z določbami novega 74.a člena ZODPol sprejeti sklep o povečanju plač, ki znaša za: 

  1. karierni razred – 100 € bruto (policijski svetniki/kriminalistični svetniki),
  2. karierni razred – 100€ bruto (višji policijski inšpektorji/višji kriminalistični inšpektorji)
  3. karierni razred – 130 € bruto (policijski inšpektorji/kriminalistični inšpektorji),
  4. karierni razred – 140 € bruto (višji policisti/kriminalisti),
  5. karierni razred – 150 € bruto (policisti NDM),
  6. strokovno tehnične delavce v policiji in javne uslužbence ministrstva, ki izvajajo podporne naloge za policijo – 100 € bruto (uslužbenci Direktorata za logistiko in nabavo, Direktorata za migracije, Službe za evropska sredstva, Urada za finance in računovodstvo in Urada za organizacijo in kadre). 

Do izplačil na podlagi 74.a člena ZODPol in pripadajočega dogovora so upravičeni vsi navedeni uslužbenci, če v tekočem mesecu opravijo najmanj 8 ur dela. Glede na to, da so z dogovorom zneski določeni nominalno, se vrednosti zneskov povečanja plače enkrat letno uskladijo z rastjo cen življenjskih potrebščin. Z dnem uveljavitve novega 74.a člena ZODPol, preneha izplačilo delovne uspešnosti iz naslova posebnega projekta “Izvajanje nalog na področju notranje varnosti v času pogajalskega procesa”, ki je bil s premostitvenim namenom in omejenim časovnim trajanjem, vezanim na uveljavitev novega 74.a člena ZODPol, dogovorjen med Policijskim sindikatom Slovenije in Vlado RS.  Dodatek iz 74.a člena ZODPol bo prvič izplačan pri plači za mesec december 2021, torej 14. januarja 2022, zadnje izplačilo delovne uspešnosti iz naslova posebnega projekta “Izvajanje nalog na področju notranje varnosti v času pogajalskega procesa” pa bo izplačano pri plači za mesec november, 14. decembra 2021. 

Vlada Republike Slovenije je sicer Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju uskladila še z določbami 74.b člena ZODPol, ki določa, da je policist, ki ima službenega psa nameščenega na domu, upravičen do nadomestila za oskrbo in namestitev službenega psa na domu in 76. členom ZODPol, ki določa, da  policistom za čas, ko nimajo pravice do stavke, pripada dodatek k plači v višini dveh odstotkov povprečne zadnje mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, ugotovljene po uradnih statističnih podatkih (ta določba bo sicer predmet ustavne presoje). Uredba se je uskladila tudi zaradi Aneksa h KPND na področju obračuna potnih stroškov, za namen izplačila povračila stroškov prevoza na delo in z dela v primeru, ko je javni uslužbenec upravičen do izplačila pavšalnega zneska povračila.