Sklep o imenovanju pomožnega oskrbnika premoženja, zahteva za ureditev pravne podlage in ustreznega plačila – obvestilo

Obveščamo vas, da smo na podlagi zaprosil več članic in članov PSS od MNZ zahtevali pojasnila v zvezi s pravno podlago, zakonitostjo in učinkih Sklepov o imenovanju pomožnega oskrbnika premoženja, na delovnopravno razmerje policistov, ki so s predmetnimi sklepi imenovani kot pomožni oskrbniki premoženja (v nadaljevanju: policisti – pomožni oskrbniki premoženja).

Pri tem je PSS utemeljeval, da se policistom – pomožnim oskrbnikom premoženja niti v enem primeru ni zmanjšal obseg njihovega rednega dela, niti ne gre za spreminjajoč delovni proces, saj da je takšna »praksa dodeljevanja« dodatnih nalog, pomožnega oskrbnika premoženja, brez ustrezne pravne podlage prisotna že več let. Vsled tega smo MNZ opozorili, da gre za delo izven obsega delovnega mesta in za povečan obseg dela, zato morajo akti o imenovanju oziroma pisna odločitev predstojnika temeljiti na določbah Zakona o javnih uslužbencih. Vsled temu smo MNZ-ju napovedali tožbo. 

Po izmenjali vrste argumentov smo z MNZ prejeli odgovor, da bo v okviru zakonskih ukrepov, ki jih delodajalec lahko uporabi in ima zato v proračunu tudi rezervirana finančna sredstva, javnim uslužbencem, ki opravljajo naloge pomožnega oskrbnika premoženja, njihovo delo pošteno in pravično ovrednotil in tudi izplačal del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela oziroma redne delovne uspešnosti. 

Prav tako se je minister zavezal, da bo v naslednjih dneh vodje notranjih organizacijskih enot pozval, naj bodo ob koncu leta še posebej pozorni na obseg dela tistih javnih uslužbencev, ki opravljajo dela v zvezi z inventuro (v okvir katere sodi tudi opravljanje dela pomožnih oskrbnikov premoženja) in jih, dodatnim obremenitvam primerno, tudi ustrezno nagradijo. 

Na podlagi zgoraj navedenega smo se odločili, da zaenkrat tožbe še ne bomo podali; vas pa prosimo, da nas v naslednjih tednih oziroma mesecih obvestite, kako so vaši nadrejeni sledili zavezam MNZ oziroma ministra ter v kakšnem obsegu.