Sprememba cen zaradi uvedbe splošnih enotnih vozovnic na vseh registriranih linijah javnega potniškega prometa – obvestilo MNZ in opozorilo PSS

Policijskem sindikatu Slovenije (v nadaljevanju: PSS), smo se seznanili z dokumentom MNZ št. 100-3/2019/146 (1501-12), z dne 11.7.2019, v katerem vse NOE GPU in vse PU obveščajo, da je bila v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 29/19, objavljena Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice (v nadaljevanju: uredba), ki med drugim ureja tudi uvedbo in izvajanje sistema enotne vozovnice v smislu prevoznih storitev, ki jih na načelih enotne in celovite ponudbe izvajajo prevozniki v različnih vrstah prometa.

V nadaljevanju predmetnega dopisa pojasnjujejo, da uvedba mesečne neimenske enotne vozovnice s 1. 6. 2019 lahko vpliva na povračilo stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem, zato vodje NOE in OE v Policiji prosijo, da javne uslužbence, zaposlene v enoti, seznanijo s spremenjeno uredbo in nato preverijo, kdo od javnih uslužbencev, ki delo opravlja v njihovi enoti, je na podlagi izjave, ki je bila že preverjena, upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela v višini javnega prevoza in bi se predmetna sprememba lahko nanašala tudi na njegovo povračilo stroškov prevoza. MNZ v nadaljevanju predlaga, da se te javne uslužbence pozove, da podajo novo izjavo za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela nakar naj vsako izmed njih preverijo in posameznega javnega uslužbenca seznanijo z ugotovitvami pri preverjanju.  

Ne glede na to, da se MNZ v predmetnem dopisu izgovarja na mnenje MJU, kot pristojnega resornega ministrstva, ki enostransko razlaga namen 7. člena tega aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, ki določa obveznost javnega uslužbenca, da mora skladno s 1. in 2. točko prvega odstavka 7. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (v nadaljevanju: KPND; Uradni list RS, št. 40/12), vsako spremembo podatkov v osmih dneh sporočiti pristojni službi delodajalca, češ, da namen določbe ni bil, da se breme ugotavljanja vseh sprememb, ki se nanašajo na ceno javnega prevoza (ki ga lahko izvaja veliko število različnih prevoznikov), prenese na delodajalca, je takšna usmeritev brezpredmetna in je javni uslužbenci niso dolžni upoštevati.

Opozarjamo namreč, da javni uslužbenci novih Izjav za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela (obrazec PERS-8), ki je v veljavi v MNZ in obeh organih v sestavi,  niso dolžni izpolnjevati, če se pri zaposlenemu ni spremenil podatek, ki se nanaša na kraj bivališča oziroma kraj, od koder se zaposleni dejansko vozi na delo.

Vsakršno drugačno, enostransko tolmačenje je v nasprotju z določbami KPND, ki jasno določa, da si morata stranki kolektivne pogodbe z vsemi sredstvi, ki so jima na voljo, prizadevati za pravilno izvajanje te kolektivne pogodbe in spoštovanje njenih določb. V primeru nejasnosti določb (na kar nakazuje MJU) pa stranki kolektivne pogodbe sporazumno imenujeta sedemčlanski organ za razlago kolektivne pogodbe, ki je tudi edini pristojen podajo pravno zavezujočih razlag določb Kolektivne pogodbe.

S spoštovanjem,        

Radivoj UROŠEVIČ

Predsednik PSS

Priloga: