Uveljavitev višjih dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času – obvestilo

Obveščamo vas, da so s 1.9.2019 v veljavo stopile določbe 4., 7. in 8. odstavka Aneksa št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS; Uradni list RS, št. 80/18), s katerimi se zvišujejo nekateri dodatki za delo v manj ugodnih delovnih pogojih.

Kot smo vas že obveščali z dopisom pod zvezo tega dopisa, so navedene spremembe posledica Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju v letu 2018 (v nadaljevanju: Dogovor), stavkovnih sporazumov ter aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (za področje državne uprave Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za državo upravo (KPDU) in Aneksa št.12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS).

Z uveljavitvijo navedenih sprememb KPJS se s 1.9.2019 uveljavijo:

  • dodatek za nočno delo

zvišanje višine dodatka za nočno delo na 40 % (prej 30 %),

  • dodatek za delo v nedeljo

zvišanje dodatka za delo v nedeljo na 90 % (prej 75 %) in

  • dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan

zvišanje dodatka za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan (praznik) na višino 120 % (prej 90 %),

  • dodatek za delo v deljenem delovnem času

gre za že uveljavljeno spremembo na podlagi katere pripada javnim uslužbencem za delo v deljenem delovnem času dodatek v višini 15 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca, pri čemer se dodatek obračuna za vse opravljene ure, ne le za opravljene ure po prekinitvi.

Ponovno pa poudarjamo, da je PSS zaradi zaščite interesov, ki se nanašajo na sklenitev stavkovnega sporazuma med Vlado RS in PSS, pri pogajanjih o sklenitvi Dogovora in Aneksa št. 4 h KPDU in Aneksa št. 12 h KPJS, interese svojega članstva uveljavljal (zaposlenih v plačni skupini J, C2 in C6) izključno preko Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS), v okviru katere so se pred začetkom centralnih pogajanj oblikovale skupne stavkovne zahteve sindikatov, članov KSJS (PSS je edini član KSJS, ki zastopa interese MNZ, IRSNZ in Policije). Poudariti je potrebno, da smo bili v času pristopanja k Dogovoru in omenjenim Aneksom h kolektivnim pogodbam še vedno v stavkovnih pogajanjih, zato vsebine kolektivnih pogodb niso bile dogovorjene v pogajalskem procesu  z nami, kar je sicer precej nenavadno in sporno. Ne glede na to, pa dogovorjeno v okviru odprave Anomalij v centralnih pogajanjih, članom PSS prinaša ugodnejše pravice, čeprav še vedno niso odpravljene nekatere ključne anomalije.

S spoštovanjem,

Radivoj Uroševič

Predsednik PSS