Plačevanje prispevkov v poklicno zavarovanje – obvestilo

V oktobru 2018 smo delodajalca opozorili, da kot zavezanec za plačilo prispevkov ne plačuje ustreznih prispevkov v sklad pokojninskega zavarovanja oziroma, da prispevki delodajalca niso skladni z veljavnim Pokojninskim načrtom poklicnega zavarovanja. Zavarovanci – vključeni v poklicno zavarovanje, ki do 31. 12. 2000 niso delali na delovnih mestih, na katerih se je štela zavarovalna doba s povečanjem (»benifikacija«), imajo od 1.1.2018 naprej pravico do prispevkov višje prispevne stopnje (8,40%). Zahtevali smo, da se upravičenim članicam in članom PSS začne pravilno obračunati in plačevati prispevek ter da se ob poračunu poravna tudi zapadle obveznosti od 1.1.2018 naprej tako, da bo prispevek povečan za zamudne obresti. Prav tako smo zahtevali, da naj bodo obračuni prispevkov obresti ustrezno razvidni iz plačilne liste.

V novembru 2018 nas je delodajalec seznanil, da bo naše opozorilo in zahteve upošteval in za vse zavarovance, ki so v skupini, ki je upravičena do višje prispevne stopnje, takoj po pridobitvi ustreznih podatkov izvedel ustrezen poračun prispevka za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje (vključno z obrestmi po zakonu, ki ureja davčni postopek).

Preko članic in članov PSS smo spremljali realizacijo. Zdaj ugotavljamo, da je delodajalec v začetku leta 2019 začel pripravljati poračune prispevkov za nazaj, ki so bili prikazani na plačilnih listah upravičencev, vendar iz obračunov ni razvidno, kako je bil obračun opravljen in niti, ali so bile v obračune vključene obresti po zakonu, ki ureja davčni postopek. Pri tem glede na višine prikazanih prispevkov ocenjujemo, da obresti pri obračunih niso bile vključene (po izpisu na plačilnih listah zaradi neustreznega prikaza poračuna ni mogoče preverjati pravilnost obračuna višine mesečnih prispevkov). Enako pomanjkljivost ugotavljamo v primerih, ko gre izplačilo plače oziroma poračun plače iz preteklega obdobja (npr. izplačilo nadur iz 2010), kjer je prispevek obračunan le glede na višino bruto osnove in ni povišan za obresti.

Zato smo zahtevali, da delodajalec za upravičene članice in člane PSS pripravi prikaz obračuna prispevkov tako, da bodo iz obračuna razvidne razlike prispevkov glede na zapadlost in ločeno obračun obresti do dejanskega plačila prispevka ter da obračuna še neplačane prispevke oziroma in obresti po zakonu, ki ureja davčni postopek.

Od delodajalca pričakujemo, da bo navedeno realiziral v razumnem roku. V nasprotnem primeru bodo članice in člani PSS lahko pravice iz delovnega razmerja uveljavili preko pravnega zavarovanja ARAG.

O odzivu delodajalca vas bomo obveščali.