Kandidatom za policiste za varovanje zunanje meje Evropske unije se čas usposabljanja šteje v napredovalno obdobje – ponovno obvestilo

Z dopisom št. PSS-15/2019-232 (povezava TUKAJ) smo vas že 14. 12. 2019 obvestili o velikem uspehu PSS, saj smo uspeli s tožbo, s katero smo zahtevali, da se usposabljanje kandidatov za policiste za varovanje zunanje meje Evropske unije všteva v napredovalno obdobje. Glede na to, da je pred kratkim podobno obvestilo podal tudi SPS, smo na PSS prejeli vprašanja, kaj navedena sodba pomeni za člane PSS. Zaradi morebitnih dodatnih vprašanj vam v nadaljevanju ponovno pošiljamo podrobno obvestilo ter navodila članstvu.

Članici PSS sta, s koriščenjem zavarovanja pravne zaščite ARAG, po pooblaščeni odvetniški pisarni, vložili tožbo zaradi spora okoli pravnega vprašanja, ali se obdobje opravljanja dela po pogodbah o zaposlitvi za določen čas, zaradi opravljanja usposabljanja in priprave na izpit za izvajanje policijskih pooblastil, šteje v napredovalno obdobje. Delodajalec je namreč zavzel stališče, da bi se moralo opravljanje dela po pogodbah o zaposlitvah za določen čas, v času usposabljanja, upoštevati kot obdobje opravljanja pripravništva.

Sodišči prve in druge stopnje sta presodili, da pri usposabljanju tožnic ni šlo za pripravništvo, poleg tega pa je usposabljanje trajalo manj kot šest mesecev, zato se mora to usposabljanje upoštevati v napredovalno obdobje.

Ker sta bili sodbi sodišč prve in druge stopnje za delodajalca neugodni, je slednji vložil revizijo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Revizija je izredno pravno sredstvo zoper pravnomočno sodbo, izdano na drugi stopnji. V primeru dopuščene revizije sodišče preizkusi izpodbijano sodbo samo v tistem delu in glede tistih konkretnih pravnih vprašanj, glede katerih je bila revizija dopuščena.

Po presoji Vrhovnega sodišča RS se omenjeno usposabljanje, s tedaj veljavnim Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v državni upravi, všteva v napredovalno obdobje. Obdobje opravljanja usposabljanja in priprav na izpit iz policijskih pooblastil se namreč ne more enačiti z institutom pripravništva.

Vrhovno sodišče RS je zato potrdilo pravilno presojo sodišča druge in prve stopnje in revizijo zavrnilo kot neutemeljeno.

Prav na podlagi te sodbe Vrhovnega sodišča je Policija vse NOE GPU in PU, z dokumentom št. 100-1525/2019/2 (1502-26), z dne 5.12.2019 in objavo na intranetu Policije, 10.12.2019, obvestila, da je bila na podlagi predmetne sodbe sprejeta odločitev, da se za prve tri generacije policistov, ki so se v letu 2007 in 2008 usposabljali na delovnem mestu kandidat za policista EU, preveri morebitno izpolnjevanje pogojev za napredovanje ter pripravi ustrezne dopolnilne akte. Petletni zastaralni rok glede izplačila plače, ki predstavlja glavno terjatev ter triletni zastaralni rok za zakonite zamudne obresti, ki predstavljajo stransko terjatev, pa teče od dneva sprejete odločitve.

Preverjanje izpolnjevanja pogojev bo izvedel Urad za organizacijo in kadre ter do konca aprila 2020 pripravil tudi ustrezne dopolnilne akte. Če pristojni v teh rokih kršitev ne bodo odpravili, bomo v PSS izvedli vse nadaljnje ukrepe za zaščito in dosledno spoštovanje pravic naših članov.

Priponka: