Izplačila presežnih ur članom PSS za obdobje 2010-2013 – obvestilo

S strani članov PSS smo bili obveščeni, da je delodajalec izključno članom PSS, pri plači za mesec januar (izplačilo 5.2.2020) izplačal presežne ure za obdobje od 30.6.2010 do 3.5.2013. Izplačila se izvajajo na podlagi pravnomočne sodbe X Pdp 848/2017 z dne 1.3.2018, s katero je PSS-ju uspelo pravice v predmetnem obdobju zagotoviti izključno članom PSS za obdobje od 1.1.2010 naprej. Plačila se izvajajo na podlagi sklepov, ki jih je članom pred tem že izdal delodajalec.

Po postopnem izvrševanju plačil v preteklih mesecih, ki so bila izvedena za obdobje po 3.5.2013 (tudi ta pa na podlagi kolektivnega delovnega spora, ki ga je vodil izključno PSS) in za predmetno obdobje veljajo za vse zaposlene, ki naloge opravljajo v neenakomernem delovnem času, je sedaj delodajalec, za obdobje do 3.5.2013, končno pričel izplačevati tudi presežne ure, do katerih so upravičeni samo člani PSS (po sezamu članstva iz leta 2015), ki niso bili tožniki za obdobje 2008-2013.

S predmetno sodbo, ki je nadgradnja pretekle precedenčne sodbe X Pdp 101/2016, potrjene s Sklepom Vrhovnega sodišča VIII Ips 13/2017, z dne 21.3.2017, se je uveljavila nova sodna praksa  v korist zaposlenih glede dopustnosti kolektivnega spora v primeru kršitve določb iz naslova presežnih ur v referenčnih obdobjih. S predmetnim sporom je bilo zastaralno obdobje ustavljeno zgolj za člane PSS (iz seznama 2015), ki so sedaj upravičeni do plačil presežnih ur od 1.1.2010 naprej (za 5 let nazaj, od datuma vložitve tega spora). Ker je s takšno odločitvijo sodišča prišlo do precej slabe volje predvsem na strani delodajalca in nečlanov PSS, smo bili v PSS v preteklem obdobju deležni prenekaterih pritiskov, da bi se sodba morala za celotno obdobje izvršiti za vse zaposlene. V PSS smo takšno stališče delodajalca ovrgli z jasnim odgovorom Državnega odvetništva, iz katerega je razbrati, da bi bilo takšno ravnanje delodajalca nezakonito.

Ne glede na navedeno pa je potrebno dodati, da Sklepi delodajalca, na podlagi katerih sedaj izplačujejo zapadle obveznosti, nimajo pravnega učinka na izvršitev sodbe v primerih, ko se ugotovi, da ni bilo upoštevano pravilno število ur. Prav tako v PSS ugotavljamo, da je nekatere člane delodajalec spregledal. Vsi člani PSS, ki so bili člani PSS že v letu 2015 in so člani še danes, bi morali zato na PSS  posredovati izpise opravljenih ur in plačilne liste (za obdobje 30.6.2010 – 3.5.2013), na podlagi česar bi lahko preverili ali in koliko ur jim je delodajalec dolžan. Po izvršitvi prvih plačil v lanskem letu, se je na PSS do tega dne obrnilo preko 1.000 članov. Pri pregledu posredovane dokumentacije smo ugotovili tudi nekatere nepravilnosti v škodo članov, zaradi katerih smo že sprožili ustrezne postopke. V PSS smo odločeni poskrbeti, da bo sleherni član dobil vse kar mu po obeh sodbah pripada. Še zlasti poziv za posredovanje dokumentacije velja za tiste člane PSS, ki do sedaj niso preverjali, kaj jim dejansko pripada, niti ali so prejeli pravilen izračun in obračun ur. Zavedati se je potrebno, da so zneski upravičencev različni in v obdobju od 2010-2013 lahko znašajo od nekaj sto pa tudi do nekaj tisoč evrov na posameznika. 

V PSS bomo storili vse, da delodajalec članom plača dolg do zadnjega centa, še zlasti zato, ker so se nam prav nekateri, samooklicani pravni strokovnjaki na strani delodajalca, v letu 2012, ko je bila ta problematika del naših stavkovnih zahtev, posmehovali in trdili, da plačujejo vse skladno z zakonodajo in nas v posmehu celo silili v sodni spor! Kot se je izkazalo, smo imeli v PSS prav, saj cena izgubljenih sodnih sporov iz tega naslova krepko presega 5 mil. € in z vsakim dnem neizvršitve zgolj še narašča. V PSS zato spremljamo in dnevno preverjamo, ali delodajalec izvršuje sodbe v vsem kot se glasijo, kot tudi izvrševanje obveznosti do vse ostalih zaposlenih, ki so do plačil upravičeni na podlagi pripoznave dolga delodajalca iz leta 2017, ki je bila izdana takoj po podani informaciji o uspešno dobljeni sodbi PSS v kolektivnem sporu za obdobje od 3.5.2013 naprej, ki je spremenil sodno prakso, katera je neposredno vplivala na višje poravnave (130%) takratnih tožnikov (2008 – 2013) za obdobje od 1.1.2012 naprej, saj je delodajalec in (takratno) državno pravobranilstvo podalo ugovor zastaranja, kar je potem tudi na vzorčnem primeru potrdilo Višje sodišče. Z izjavo o t.i. pripoznavi je delodajalec, pod pritiskom novih tožb, ki bi bile s sklicevanjem na takratno pravnomočno sodbo PSS uspešne, prekinil zastarano obdobje za 5 let nazaj, zaradi česar so ostali zaposleni in člani PSS, ki so se včlanili po juliju leta 2015, upravičeni do poplačil od 1.1.2012 naprej.

Upoštevaje pravnomočne sodbe in zakonodajo zato pričakujemo, da bo delodajalec poplačal tudi preostale člane PSS in vse druge zaposlene od 1.1.2012 naprej po 130%, za obdobje pred tem pa še po 30% (stara sodna praksa), če jim je izplačal premalo ur ali jih je iz obračuna potoma izpustil. Plačila iz tega naslova pa se ne izvedejo za tiste člane PSS, ki so bili v letu 2013 individualni tožniki in s katerimi je bila sklenjena izvensodna poravnava, upoštevaje takrat veljavni sodni praksi in zastaralne roke.

S spoštovanjem,

Rok Cvetko

PREDSEDNIK