Sodniki porotniki delovnih in socialnega sodišča – razpis

Obveščamo vas, da je predsednik Državnega zbora na podlagi 15. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih razpisal volitve sodnikov porotnikov delovnih in socialnega sodišča (razpis je objavljen v Uradnem listu RS, št. 73/2020, 20. 5. 2020 in na spletnih straneh Državnega zbora).

V skladu z razdelilnikom iz razpisa in razdelilnikom KSJS, Policijskemu sindikatu Slovenije pripada 18 mest na naslednjih sodiščih:

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani (delovni spori)    –              7

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani (socialni spori)   –              3

Delovno in socialno sodišče v Mariboru                                  –              4

Delovno sodišče v Celju                                                                  –              2

Delovno sodišče v Kopru                                                                –              2

Za sodnika porotnika/porotnico lahko kandidira:

  • državljan/ ka R Slovenije
  • ki je dopolnil/a 30 let starosti
  • ni bil/a pravnomočno obsojen/a za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti
  • je zdravstveno in osebnostno primeren/na za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti in
  • aktivno obvlada slovenski jezik.

V prilogi pošiljamo obrazec za prijavo, ki naj ga zainteresirani kandidati/kandidatke, člani PSS, čitljivo izpolnijo ter pošljejo na e-naslov info@pss-slo.org, original pa še po pošti na naslov Policijski sindikat Slovenije, Štefanova ul. 2, Ljubljana, najkasneje do ponedeljka, 6. julija 2020.