Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev, točka V, karierni sistem – poziv

Policijski sindikat Slovenije je na predsednika vlade, g. Janeza Janšo v zvezi sporazuma o reševanju stavkovnih zahtev naslovil spodnji poziv:

Spoštovani predsednik Vlade, 

kot vam je znano,  so bila na podlagi Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev med Vlado R. Slovenije in reprezentativnima sindikatoma (Uradni list RS, št. 3/19) odprta pogajanja za spremembe in dopolnitve 22.č člena Kolektivne pogodbe za policiste,  katera so zaradi odstopa prejšnje Vlade zastala. 

Policijski sindikat Slovenije je podpisnik Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 3/19), ki med drugim pri urejanju statusa slovenskih policistk in policistov v tretjem odstavku V. točke določa: »Vlada soglaša, da se za realizacijo te točke v roku 30 dni od sklenitve tega sporazuma v skladu s 6. členom Kolektivne pogodbe za policiste (Uradni list RS, št. 41/12, 97/12, 41/14 in 22/16) in osmim odstavkom 22. člena Zakona o javnih uslužbencih, pričnejo pogajanja o predlogu za spremembe in dopolnitve 22.č člena Kolektivne pogodbe za policiste, ki ga bosta sindikata posredovala Vladi RS najkasneje v 15 dneh po podpisu tega sporazuma. Podpisniki se pogajajo z namenom, da se pogajanja zaključijo do 31. 3. 2019.«.   

Podpisniki Kolektivne pogodbe za policiste so se med samimi pogajanji dogovorili, da se roki za sklenitev iz razloga kompleksnosti vprašanj in imenovanja delovne podskupine podaljšajo za nedoločen čas, do primernosti gradiva za obravnavo na organih odločanja podpisnikov o sklenitvi Aneksa. 

Upoštevaje Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 68/20) menimo, da je nastopil čas, da se nadaljujejo konstruktivna pogajanja v zvezi z zgoraj navedeno določbo, ki se nanaša na dopolnitve in spremembe Kolektivne pogodbe za policiste in vzpostavitve novega normativnega, vsebinskega in organizacijskega modela kariernega sistema v policiji.   

Ne dvomimo, da so vam poznane omejitve in anomalije trenutnega kariernega sistema v policiji, ki ima negativne učinke na promocijo in posledično interes po novih zaposlitvah kandidatov v kadrovsko podhranjeno slovensko policijo. Pozivamo vas, da imenujete svoje nove predstavnike v pogajalski skupini, da se lahko pogajanja za dopolnitev KPP, ki niso bila zaključena ali formalno prekinjena, nadaljujejo. 

Od vas pričakujemo, da bo Vlada Republike Slovenije to področje obravnavala prioritetno, da se lahko pogajanja za dopolnitev Kolektivne pogodbe za policiste skladno s Sporazumom o razreševanju stavkovnih zahtev nadaljujejo s ciljem izvršitve in realizacije dogovorjenega  in s tem nenazadnje tudi prispevkom k večji varnosti državljanov Slovenije.  

Prosimo vas, da nas seznanite z vodjo pogajalske skupine, mandatom pogajalske skupine in terminskim planom izvršitve predmetne določbe.