ZAČASNE NAPOTITVE PO 67. členu ZODPol – OBVESTILO

V Policijskem sindikatu Slovenije smo prejeli več vprašanj, ki se nanašajo na delovne pogoje in problematiko povezano z začasnimi napotitvami po 67. členu Zakon o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19 in 66/19 – ZDZ; v nadaljevanju: ZODPol),  ki se glasi: 

»(1) Zaradi nemotenega opravljanja nalog policije ali policijskih podpornih dejavnosti lahko generalni direktor policije začasno premesti uslužbenca policije na drugo delovno mesto ali ga napoti na delo na določeno območje ali področje dela, vendar najdlje za šest mesecev z možnostjo enkratnega podaljšanja za največ šest mesecev. 

(2) Zaradi nemotenega opravljanja nalog policije ali policijskih podpornih dejavnosti lahko direktor policijske uprave začasno napoti uslužbenca policije z ene na drugo območno policijsko postajo oziroma notranjo organizacijsko enoto na območju policijske uprave, vendar najdlje za šest mesecev z možnostjo enkratnega podaljšanja za največ šest mesecev.

(3) Odločba o začasni premestitvi oziroma napotitvi mora biti uslužbencu policije vročena najmanj sedem dni pred nastopom dela in mora vsebovati obrazložitev, zakaj bo s premestitvijo oziroma napotitvijo zagotovljeno nemoteno opravljanje nalog policije ali policijskih podpornih dejavnosti. Odločba je dokončna. 

(4) Uslužbenec policije, ki je premeščen ali napoten v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena, ima pravico do povračila stroškov prevoza na delo in z dela v skladu s predpisi, ki urejajo povračila stroškov prevoza na delo in z dela za javne uslužbence, ali do nadomestila stroškov za ločeno življenje in selitvenih stroškov, če se preseli. 

(5) Uslužbencu policije, ki je premeščen ali napoten v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena in se preseli, policija zagotovi ustrezno nastanitev. 

(6) Za začasno premestitev ali napotitev po določbah tega člena ne veljajo omejitve zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev, glede oddaljenosti kraja opravljanja dela od dotedanjega kraja opravljanja dela. 

(7) Neposredno po zaključku začasne premestitve in napotitve po prvem in drugem odstavku tega člena je uslužbenec policije lahko ponovno začasno premeščen oziroma začasno napoten le, če s tem soglaša.«. 

Glede na nekatera vprašanja članov sindikata vam pojasnjujemo, da se zgoraj navedene določbe 67. člena ZODPol ne morejo razlagati brez neposrednega upoštevanja določb Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/18 in 31/19; v nadaljevanju: KPND). Zato vam v nadaljevanju podajamo kratke in z osnovnimi informacijami opremljene odgovore na do sedaj najpogosteje zastavljena vprašanja: 

 1. Ali lahko delodajalec zahteva, da sprejmem bivanje v drugem kraju zaradi začasne napotitve glede na četrti in peti odstavek 67. člena ZODPol?

NE, delodajalec ne more zahtevati, da se delavec preseli ali da sprejme bivanje oziroma prenočišče, če delavec tega ne želi. V kolikor delavec želi sprejeti organizirano prehrano in prenočišče je v skladu s 3. točko 42. člena KPND upravičen do terenskega dodatka, kadar je napoten na delo izven sedeža zavoda in svojega stalnega prebivališča ter sta tam organizirana prehrana in prenočišče. Pogoji za izplačilo terenskega dodatka se določijo s kolektivno pogodbo dejavnosti oziroma zavoda. Terenski dodatek in dnevnica se izključujeta. Terenski dodatek znaša dnevno 21% dnevnice za službeno potovanje v državi, ki traja nad 12 ur in je določena s to kolektivno pogodbo. 

Če delavec zavrne možnost organizirane prehrane in prenočišča ali delodajalec tega pač ne organizira, kadar je napoten na delo izven sedeža zavoda, je upravičen do dnevnice za službeno potovanje. 

 1. Ali delodajalec lahko zavrne povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, če delavec zavrne možnost prehrane in bivanja v drugem kraju, kadar je začasno napoten glede na 67.člen ZODPol?

NE, delodajalec ne more zavrniti povračila stroškov na delo in z dela. Razlaga kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND) v zvezi povračilom stroškov v zvezi z delom 2. točke 42. člena KPND, se glasi: »Po 2. točki 42. člena KPND povračila stroškov za prevoz na delo in z dela ni mogoče pogojevati s ponudbo za spremembo bivališča delavca.« 

 1. Ali delodajalec lahko zavrne povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, če delavec zavrne možnost dodelitve službenega stanovanja zaradi začasne napotitve?

DA, vendar v omejenem obsegu. Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12; v nadaljnjem besedilu: aneks h KPND) v zvezi prenehanja načina obračuna in povrnitve stroškov prevoza od dodeljenega in zavrnjenega službenega stanovanja po 6. členu aneksa h KPND, se glasi:  Javnemu uslužbencu, ki je zavrnil dodelitev službenega stanovanja, se obračunavajo in povrnejo stroški prevoza od dodeljenega službenega stanovanja, dokler je to stanovanje primerno glede na določbe zakona, ki ureja stanovanjsko področje in bi ga glede na osebne okoliščine (npr. zdravstveno stanje, invalidnost, število družinskih članov) ali objektivne okoliščine (npr. stanje stanovanja, njegova uporabnost) dejansko lahko uporabljal. Javnemu uslužbencu se stroški prevoza na delo in z dela povrnejo v skladu s prvim odstavkom 6. člena Aneksa h KPND (Uradni list RS, št. 40/12) z naslednjim dnem, ko ta obvesti delodajalca, da so nastale navedene okoliščine, če delodajalec ugotovi, da so te okoliščine dejansko nastale. 

Posebej opozarjamo, da mora delodajalec ponuditi službeno stanovanje, ki izpolnjuje pogoje iz stanovanjskega zakona, pri čemer mora biti to stanovanje primerno glede na osebne okoliščine delavca in objektivne okoliščine. Poleg tega je delodajalec delavcu dolžan povrniti tudi selitvene stroške, stroške za ločeno življenje in tudi druge stroške, ki so povezani z osebnimi okoliščinami delavca (npr. zdravstveni pregledi, prevozni stroški partnerja, število družinskih članov ipd..). Poleg tega se pri tej možnosti odpirajo potencialni civilnopravni spori v korist delavca.  

 1. Ali je določba o začasni napotitvi dokončna in jo moram spoštovati?

Odločba o začasni napotitvi po tretjem odstavku 67. člena ZODPol je dokončna in se ne more več izpodbijati s pritožbo. Z dokončnostjo se prične izvajati pravico, če zakon ne določa drugače in zato praviloma ta odločba postane izvršljiva takoj oziroma z določenim rokom, ki ga mora vsebovati  oziroma odločba prve stopnje postane izvršljiva: 

 • ko se vroči stranki, če pritožba ni dovoljena;
 • ko preteče rok za pritožbo, če pritožba ni bila vložena;
 • ko se vroči stranki, če pritožba ne zadrži izvršitve;
 • ko se pravici do pritožbe odpovedo vse stranke;
 • ko se stranki vroči odločba organa druge stopnje, s katero se pritožba zavrne, ali sklep s katerim se pritožba zavrže. 

Pomembno pa je, da dokončna in izvršljiva odločba še ni pravnomočna, kar pomeni da je zoper njo mogoč upravni ali sodni spor, in jo je zato mogoče odpraviti ali razveljaviti. V primeru, da menite da so vam z odločbo o začasni napotitvi kršene pravice in je ta odločba dokončna in izvršljiva, nam jo lahko pošljete v presojo o smiselnosti sprožitve upravnega ali sodnega sporu.   

 1. Ali je delodajalec v odločbi o začasni napotitvi dolžan obrazložiti razloge za začasno napotitev po 67. členu ZODPol?

DA, delodajalec je v skladu s sodbo VDSS Sodba Pdp 478/2018 dolžan slediti, »..da ZODPol v 67. členu ureja začasno premestitev in napotitev in določa, da zaradi nemotenega opravljanja del policije ali policijskih podpornih dejavnosti lahko generalni direktor policije začasno premesti uslužbenca policije na drugo delovno mesto ali ga napoti na delo na določeno območje ali področje dela, vendar najdlje za šest mesecev z možnostjo enkratnega podaljšanja za največ šest mesecev (prvi odstavek 67. člena ZODPol). Ob navedenem tretji odstavek istega člena določa, da mora biti odločba o začasni premestitvi oziroma napotitvi vročena najmanj 7 dni pred nastopom dela in mora vsakokrat vsebovati obrazložitev, zakaj bo s premestitvijo oziroma napotitvijo zagotovljeno nemoteno opravljanje nalog policije ali policijskih podpornih dejavnosti, pri čemer je odločba dokončna…«. 

Obrazložitev mora biti izčrpna zakaj bo s policistovo napotitev zagotovljeno nemoteno opravljanje nalog policije ali policijskih podpornih dejavnosti, in tudi utemeljiti kako in v kakšnem obsegu so se varnostne razmere spremenile, da je potrebna takšno začasna napotitev. 

 1. Kakšne so omejitve pri začasni napotitvi oz. kdaj me delodajalec lahko napoti le na podlagi mojega soglasja?
 2. člen Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT-B, 2/04 – ZDSS-1, 50/04 – ZPol-C, 23/05, 62/05 – odl. US, 75/05 – odl. US, 113/05, 21/06 – odl. US, 68/06 – ZSPJS-F, 131/06 – odl. US, 33/07, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 63/13 – ZS-K; v nadaljevanju ZJU), v primeru premestitev vsebuje omejitev: »(2) Premestitev zaradi delovnih potreb je na območju Republike Slovenije dopustna le, če kraj opravljanja dela v primeru premestitve od dotedanjega kraja opravljanja dela ni oddaljen več kot 70 km oziroma več kot eno uro vožnje z javnim prevozom.«. 

Ker pa gre pri ZODPol za specialni predpis, je odstop od sistemske zakonodaje na področju javnih uslužbencev mogoč in dopusten. Zato omejitev iz ZJU, ki je sicer za druge javne uslužbence ugodna, za uslužbence policije ne velja. Ne glede na to, pa določba šestega odstavka 67. člena ZDOPol po mnenju Policijskega sindikata Slovenije[1] v ničemer NE VPLIVA IN NE POSEGA v določbo 24. člena KPND, ki v četrtem odstavku določa: 

»(4) Delavca ni mogoče brez njegove privolitve razporediti v drugem kraju:

 • če se z delom v drugem kraju bistveno poslabšajo možnosti za varstvo in šolanje otrok, prevoz, stanovanjski in drugi življenjski pogoji delavca in njegove družine, ali
 • če razporeditev lahko vpliva na bistveno poslabšanje delavčevega zdravja, ali
 • če pot na delo in z dela traja v normalnih okoliščinah z javnimi prevoznimi sredstvi več kot dve uri, za mater delavko z otrokom do treh let starosti pa več kot eno uro. 

Delodajalec torej za zakonitost izvedene napotitve, če delavec izkaže omejitve iz 4. odstavka 24. člena KPND, potrebuje soglasje delavca. V nasprotnem je po našem mnenju napotitev protipravna. Omejitve pri začasni premestitvi ali napotitvi pa vsebuje tudi 19. člen Kolektivne pogodbe za policiste (Uradni list RS, št. 41/12, 97/12, 41/14, 22/16, 22/16), ki določa:

»(1) Če je kraj opravljanja dela v primeru premestitve ali napotitve od dotedanjega kraja opravljanja dela oddaljen več kot 30 km, policista ni mogoče začasno premestiti ali napotiti brez njegovega soglasja v enoto v naslednjih primerih:

 • če je samohranilec z otrokom, starim do 7 let, ali v primeru enostarševske družine z otrokom, starim do 7 let,
 • če je starejši od 55 let (moški) oziroma 50 let (ženska),
 • če neguje težje duševno ali telesno prizadetega družinskega člana.

(2) Določbe prvega odstavka tega člena veljajo tudi za enega od roditeljev policijske družine z otrokom, starim do 7 let.«.

Ne glede na navedeno, pa ste dolžni tudi v primeru, ko sicer izpolnjujete omejitvene pogoje iz KPND ali KPP, pa vas delodajalec kljub temu brez vašega soglasja napoti na območje druge PU, takšno odločbo upoštevati in delo opraviti.

Posebej poudarjamo, da to obvestilo zajema osnovne in splošne informacije, ki se nanašajo na razmerja med delodajalcem in delavcem zaradi Odločbe o začasni napotitvi po 67. členu ZODPol. To obvestilo ne razlaga konkretnih primerov, saj bo v konkretnih primerih potrebno preučiti še druge predpise in podzakonske akte, ki pa načeloma ne smejo spreminjati zgoraj navedenih splošnih kogentnih določb KPND.

Vse zaposlene oziroma člane PSS pozivamo, da v kolikor imajo kakršnakoli dodatna vprašanja v zvezi z začasnimi napotitvami po 67. členu ZODPol, se lahko obrnejo na PSS na e-poštni predal: info@pss-slo.org.

“1” VSRS Sklep VIII DoR 31/2020-7 – predlog za dopustitev revizije – dopuščena revizija – policist – začasna premestitev delavca – napotitev